GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

İnsanın özgürlüğü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sınırlı bir özgürlüğe sahiptir.
 • B) Özgürlük hakkını devredebilir.
 • C) Suç işlediğinde özgürlüğü kısıtlanır.
 • D) Özgürlüğünün sınırını başkasının özgürlüğü belirler.
SORU 2

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Her insanın eşit olarak yaşama, eğitim, inanç, ibadet gibi hakları vardır.
 • B) Hakların özgür olarak kullanılması, kişinin sorumluluğunu kaldırır.
 • C) Doğuştan gelen haklar vazgeçilmez ve dokunulmazdır.
 • D) Hakların kullanımı, belli kurallara bağlıdır.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sahip olduğu temel haklardan biri değildir?

 • A) Akraba hakkı
 • B) Sağlık hakkı
 • C) Eğitim hakkı
 • D) Seçme ve seçilme hakkı
SORU 4

“Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.”
(Nisâ suresi, 93. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Sağlık hakkı
 • C) Seçilme hakkı
 • D) Yaşama hakkı
SORU 5

“… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu…?’’
(Zümer suresi, 9. ayet)
“İlim ve hikmet Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.”
(Hadis-i Şerif)
Verilen ayet ve hadis aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?

 • A) Can güvenliği
 • B) İfade özgürlüğü
 • C) Eğitim ve öğretim
 • D) Çalışma ve kazanma
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi düşünce özgürlüğünün toplumsal kazanımlarından biridir?

 • A) İnsanın kendine olan güvenini artırır.
 • B) Kişiye kendini ifade etme imkânı sağlar.
 • C) Kişisel gelişime katkı sağlar.
 • D) Sosyal sorunlara çözüm üretir.
SORU 7

• Ehil birine bir konuyu danışmak, görüşünü sormaktır.
• Temeli, düşünce hürriyetine ve düşüncesini özgürce ifade etme hürriyetine dayanır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dua
 • B) İlim
 • C) İbadet
 • D) İstişare
SORU 8

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selam vermeden girmeyiniz. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır…”
(Nûr suresi, 27. ayet)
“İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helâl değildir.”
(Hadis-i Şerif)
Yukarıdaki ayet ve hadis insan haklarından hangisini vurgulamaktadır?

 • A) Mal edinme
 • B) İbadet etme
 • C) Özel yaşamın gizliliği
 • D) Eğitim ve öğretim
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi insanın hak ve özgürlüklerini kısıtlayan etkenlerden biri değildir?

 • A) İlaç kullanmak
 • B) Alkol kullanmak
 • C) Kumar oynamak
 • D) Uyuşturucu kullanmak
SORU 10

“Sizden evvelkilerin mahvolmalarının sebebi şudur ki: İçlerinden şerefli bir kimse hırsızlık yapınca onu cezasız bırakır; zayıf birisi çalınca ise kanunu tatbik eder, onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki Muhammed’in kızı Fatıma da hırsızlık etse cezasız bırakmazdım.”
Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

 • A) Yaşama hakkına
 • B) İnsanın özgürlüğüne
 • C) Hukukun üstünlüğüne
 • D) Sağlık ve eğitim hakkına
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinde kul hakkı söz konusu değildir?

 • A) İftira atmak
 • B) Gıybet etmek
 • C) Hırsızlık yapmak
 • D) Gıpta etmek
SORU 12

İslam tarihinde adaletiyle meşhur olmuş halife aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 13

“Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

 • A) İbadetler özgürce yapılmalıdır.
 • B) Dil en önemli kültür unsurudur.
 • C) Din eğitimi okullarda verilmelidir.
 • D) Milletimiz; din ve dil ile bir bütündür.
SORU 14

İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin kaynaklarından biri değildir?

 • A) Rüya
 • B) Duyular
 • C) Vahiy
 • D) Akıl
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihindeki eğitim kurumlarından değildir?

 • A) Camiler
 • B) Küttaplar
 • C) Kervansaraylar
 • D) Yalan konuşmak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi tefsir alanında meşhur olmuş âlimlerden biridir?

 • A) Buhari
 • B) Taberî
 • C) İmam Şafii
 • D) Ebu Hanife
SORU 17

• Sıfırlı ondalık sistemi ilk bulan kişidir.
• Matematikte cebir ve logaritmanın kurucusu sayılır.
• Matematiğin yanında astronomi ve coğrafya alanlarında da birçok buluş yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Merhametli olması
 • B) Uluğ Bey
 • C) Ali Kuşçu
 • D) Harezmî
SORU 18

İslami eğitim kurumlarında aşağıdaki derslerden hangisi okutulmamıştır?

 • A) Tefsir
 • B) Resim
 • C) Astronomi
 • D) Matematik
SORU 19

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Vahiy ve bilim birbiriyle asla çatışmazlar.
 • B) Bilim; akıl, deney ve araştırma yoluyla elde edilir.
 • C) İslam’a göre doğru bilgiye yalnızca duyularla ulaşılır.
 • D) Allah’ın gönderdiği buyruklar din olarak adlandırılır.
SORU 20

• Endülüs’ün ilim merkezi haline gelmesinde önemli bir yere sahiptir.
• Yalnız Müslümanlar değil Avrupalılar da burada ilim tahsil etmişlerdir.
Bu önemli cami ve ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emeviye Cami
 • B) Kurtuba Cami
 • C) Ayasofya Cami
 • D) Selimiye Cami
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBADCDDCACDBDACBDBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler