GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “kader” kavramının tanımıdır?

 • Allah’ın olmuş ve olacak olan tüm olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesidir.
 • Allah’ın sonsuz güç ve irade sahibi olup her şeye gücünün yetmesidir.
 • İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimidir.
 • Ömrün bitip hayatın sona erdiği zaman dilimidir.
SORU 2

İnsan, iradesini ancak güç yetirebildiği alanlarda kullanabilir. Onun gücünün sınırlı olması, iradesinin de sınırlı olduğunu gösterir.
Metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Külli irade
 • Cüzi irade
 • Ecel ve ömür
 • Kaza ve Kader
SORU 3

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde, herkesin kendi yaptıklarından sorumlu tutulacağı vurgulanmaktadır?

 • “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile belirli bir süre için yarattık…” (Ahkâf suresi, 3. ayet)
 • “Sûr’a üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz.” (Nebe suresi, 18. ayet)
 • “Allah, iman edip iyi işler yapanların tevbesini kabul eder…” (Şûrâ suresi, 26. ayet)
 • “… Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü üstlenmez…” (İsrâ suresi, 15. ayet)
SORU 4

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi planlı biçimde yarattığını göstermektedir?

 • “Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
 • “… Bir deneme olarak sizi hayır ve şer ile imtihan ederiz…” (Enbiya suresi, 35. ayet)
 • “Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez…” (Münafikûn suresi, 11. ayet)
 • “Başınıza gelen herhangi bir felaket, kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir…” (Şûrâ suresi, 30. ayet)
SORU 5

• Ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.
• Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen süreye denir.
• Allah’ın emrettiği, sevdiği ve yapılmasından hoşnut olduğu davranışlara denir.
Verilenler arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz?

 • Ecel
 • Ömür
 • Hayır
 • Afet
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Samimi olmak
 • Aşırılıktan kaçınmak
 • İnsanların beğenisini kazanmak
 • Gösterişten uzak olmak
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel faydalarından biri değildir?

 • İmanı kuvvetlendirir.
 • Güven duygusunu geliştirir.
 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • Sosyal yardımlaşmayı teşvik eder.
SORU 8

“… Namazı kıl. Çünkü namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”
(Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayette namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • Sosyal yardımlaşmayı teşvik ettiğine
 • Sorumluluk bilincini geliştirdiğine
 • Sabrı ve diğerkâmlığı öğrettiğine
 • Çirkin işlerden uzaklaştırdığına
SORU 9

“… Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”
(Ra’d suresi, 28. ayet)
Bu ayette, Allah’ı zikretmenin insan üzerindeki etkilerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

 • Güven duygusunu geliştirdiğine
 • Sorumluluk bilincini artırdığına
 • İç huzuru güçlendirdiğine
 • Sosyalleşmeyi artırdığına
SORU 10

Hz. Aişe, Peygamber Efendimizin ahlakını anlatırken: “Onun ahlâkı Kur’an’dı.” demiştir.
Hz. Aişe’nin bu sözünü aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir?

 • “(Resulüm), elbette ki sen en güzel ahlâk üzeresin!” (Kalem suresi, 4. ayet)
 • “Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.” (A’râf suresi, 199. ayet)
 • “(Resulüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet)
 • “Size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir…” (Tevbe suresi, 128. ayet)
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bulunan ortak niteliklerden biri değildir?

 • Allah’ın ayetlerini tebliğ etmeleri
 • Doğru sözlü ve güvenilir olmaları
 • Yahudilere gönderilmeleri
 • Akıllı ve zeki olmaları
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in özelliklerinden biri değildir?

 • Merhametli olmak
 • Adil davranmak
 • Tutarsızlık
 • Kararlılık
SORU 13

Peygamberimizi torunlarını severken gören birisi :”Benim on çocuğum var. Ama onların hiçbirini öpmedim.” demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Allah kalbinden merhameti almışsa ben ne yapabilirim.” buyurmuştur.
Bu olay Peygamber Efendimizin aşağıdaki yönlerinden hangisini ortaya koymaktadır?

 • Adaletini
 • Sevgisini
 • Güvenilirliğini
 • Kolaylaştırıcılığını
SORU 14

• Uzun yolculuk yapan kişinin namazları seferi olarak kılması
• Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması
• Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak abdest alması
İbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur?

 • “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun…” (Nisâ suresi, 135. ayet)
 • “… Allah, sizin için kolaylık ister, zorluk istemez…” (Bakara suresi, 185. ayet)
 • “Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.” (A’râf suresi, 199. ayet)
 • “O halde, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret…” (Ahkâf suresi, 35. ayet)
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında yorum farklılıklarının oluşma sebeplerinden biri değildir?

 • Dinî metinler
 • Ortam ve Kültür
 • Sosyal ve siyasi sebepler
 • Tarihten ders çıkarmak
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklılıkların doğurduğu sonuçlar arasında sayılamaz?

 • Mezhepler
 • Fikir birliği
 • Düşünce zenginliği
 • Dini yaşamda kolaylık
SORU 17

Peygamber Efendimizin vefatından sonra halifenin kim olacağı konusundaki tartışmalar farklı düşünen grupların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Bu metin, İslam düşüncesindeki yorum farklarının sebeplerinden daha çok hangisine örnektir?

 • Dinî metinler
 • İnsanın yapısı
 • Siyasi sebepler
 • Ortam ve Kültür
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?

 • Caferilik
 • Şafiilik
 • Malikilik
 • Eşarîlik
SORU 19

• Büyük günah işleyen, ne mü’min ne de kâfirdir.
• Böyle kimseler fasıktır yani iman ile küfür arasında bir yerdedir.
Verilen bilgiler Mu’tezile mezhebinin aşağıdaki esaslarından hangisinin açıklamasıdır?

 • El menziletü beynel menzileteyn
 • Cumhurbaşkanlığı
 • El va’d vel vaîd
 • Adalet
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi kişiden beklenen bir davranış değildir?

 • Anlayışlı olmak
 • İnsanları hor görmek
 • İnsanlarla iyi geçinmek
 • Nazik ve kibar davranmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDADCDDCACCBBDBCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler