GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!”
(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Yaratılanların en şereflisi insandır.
 • B) Ömrün her anında Allah hatırlanmalıdır.
 • C) Evrendeki düzen ve uyum düşünülmelidir.
 • D) Evrendeki her şey bir amaca göre yaratılmıştır.
SORU 2

“Dünya, ahiretin tarlasıdır.”
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünya, ahiretten daha önemlidir.
 • B) Dünyada yapılanlar dünyada kalır.
 • C) Davranışların karşılığını Allah, dünyada verir.
 • D) Yapılan her şeyin karşılığı ahirette görülecektir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının faydalarından biri değildir?

 • A) Sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • B) Bencillik ve aşırı hırs duygularını artırır.
 • C) Kişiyi güzel ahlâka ve hayırlı işlere yöneltir.
 • D) İnsana huzur ve güven duygusu kazandırır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi vefat eden bir kişiye karşı yapılması gereken dini görevlerden biri değildir?

 • A) Yıkanıp kefenlenmesi
 • B) Cenazesinin defnedilmesi
 • C) Cenaze namazının kılınması
 • D) Eksik oruçlarının tutulması
SORU 5

O demde ki, perdeler kalkar perdeler iner
Azrail’e “hoş geldin” diyebilmekte hüner
Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse;
Her kapıda ağlayıp, o kapıda gülümse.

(Necip Fazıl KISAKÜREK)
Verilen dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Dünyada çok çalışılmalıdır.
 • B) Ölüme hazırlıklı olunmalıdır.
 • C) Ölümden korkulmamalıdır.
 • D) Dünyada çok ağlanmalıdır.
SORU 6

Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayedir?

 • A) Cuma
 • B) Teravih
 • C) Cenaze
 • D) Bayram
SORU 7

Aşağıdaki meleklerden hangisi Sûr’a üflemekle görevlidir?

 • A) Cebrail
 • B) Mikâil
 • C) Azrail
 • D) İsrafil
SORU 8

İnsanların ahirette hesap vermek üzere toplanacakları yere _________, sevap ve günahların tartılacağı manevi adalet terazisine de _________ denir.
Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • A) Mizan-Haşir
 • B) Kabir-Sırat
 • C) Mahşer-Mizan
 • D) Ba’s-Sırat
SORU 9

“Kişi kıyamet gününde şu dört şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden ayrılamaz….”
Verilen hadisin devamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?

 • A) Zengin olup olmadığından
 • B) Ömrünü nerede geçirdiğinden
 • C) Bildiği ile amel edip etmediğinden
 • D) Malını nerede kazanıp nereye harcadığından
SORU 10

Tövbe ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

 • A) İyiliğe yönelmedir.
 • B) Belirli mekânlara mahsustur.
 • C) Hatadan vazgeçmedir.
 • D) Günahlara pişman olmadır.
SORU 11

“De ki: Ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Doğrusu O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.”
(Zümer suresi, 53. ayet)
Bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi tavsiye edilmektedir?

 • A) Bağışlayıcı olmak
 • B) Günahlara tövbe etmek
 • C) Akraba ve yakınları gözetmek
 • D) Fakir ve yoksullara yardım etmek
SORU 12

Yüce Allah’ın “Es-Settar” ismi şerifi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • A) Hata ve günahları örten
 • B) Tövbeleri kabul eden
 • C) Çok merhametli olan
 • D) Çok affedici, çok bağışlayan
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi sünnet çeşitlerinden biri değildir?

 • A) Fiili sünnet
 • B) Sözlü sünnet
 • C) Taklidi sünnet
 • D) Takriri sünnet
SORU 14

Sünnet hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Sünnet, Kur’an’ın açıklayıcısıdır.
 • B) Dinde ilk başvurulacak kaynaktır.
 • C) Sahabe sözleri de Sünnet kabul edilir.
 • D) Fıkıh âlimlerinin yaşayışının örnek alınmasıdır.
SORU 15

Tasavvuf ehli bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • A) Akrabalık bağlarını koparma
 • B) Gurur ve kibirden arınma
 • C) İnsanlarla iyi geçinme
 • D) Sözünde durma
SORU 16

Sünnet’in evrenselliği aşağıdaki ifadelerin hangisinde dile getirilmiştir?

 • A) Peygamber’in ahlâkını yansıtması
 • B) Müslümanların problemlerini çözmesi
 • C) İçerdiği mesajların tüm insanlığa yönelik olması
 • D) Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden oluşması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun amaçlarından biri değildir?

 • A) İnsanın ahlâkî yönden gelişmesi ve olgunlaşması
 • B) Yapılan işlerde samimiyet ve ihlasın yakalanması
 • C) İnsanların refah düzeyinin yükseltilmesi
 • D) Allah’ın hoşnutluğunun kazanılması
SORU 18

“Divan-ı Hikmet” isimli eser aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?

 • A) Abdulkadir Geylani
 • B) Hoca Ahmet Yesevi
 • C) Bahaeddin Nakşibend
 • D) Mevlana Celaleddin Rumi
SORU 19

Alevilik – Bektaşilik kültüründe iki ailenin Dede huzurunda kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesine _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Aşure
 • B) Semah
 • C) Gülbenk
 • D) Musahiplik
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan biridir?

 • A) Eş’arilik
 • B) Haricîlik
 • C) Maturidilik
 • D) Alevilik-Bektaşilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDBCDCABBACAACCBDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?