GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

 • A) Fayda
 • B) Kıymet
 • C) Tüketim
 • D) İhtiyaç
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

 • A) Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • B) Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • C) Otobüste seyahat edilmesi
 • D) Elbisenin giyilerek eskitilmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • A) Keban
 • B) Tunçbilek
 • C) Seyitömer
 • D) Yatağan
SORU 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • A) Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • B) Konaklama işletmesinde çalışmak
 • C) Zevk için dağ sporu yapmak
 • D) Taksi şoförlüğü yapmak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

 • A) Binalar
 • B) Makineler
 • C) Ham maddeler
 • D) Ulaşım araçları
SORU 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Halkçılık
 • B) Devletçilik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

 • A) Büro
 • B) Girişim
 • C) Mağaza
 • D) Fabrika
SORU 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • A) Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • B) İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
 • C) İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
 • D) İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 9

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • A) Özelleştirme
 • B) Vergi oranları
 • C) Asgari ücret
 • D) Çalışma süreleri
SORU 10

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • A) Bir elbisenin kullanılması
 • B) Meyve ve sebzenin yenmesi
 • C) Bir otobüste seyahat edilmesi
 • D) Ekmek üretimi için unun kullanılması
SORU 11

İyi işletilmeyen bir fabrikanın başkaları tarafından satın alınarak daha faydalı şekilde çalıştırılması, hangi üretim faaliyeti ile açıklanabilir?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 12

Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır?

 • A) Üretim, madde meydana getirmektir.
 • B) Üretim, değer meydana getirmektir.
 • C) Üretim, ekonomik malların miktarını artırmaktır.
 • D) Üretim, ekonomik malların faydasını artırmaktır.
SORU 13

Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir?

 • A) Yüzey şekillerinin engebelik bir alan kaplaması
 • B) Akarsular üzerinde barajların yapılması
 • C) Akarsuları sel rejimine bağlı olması
 • D) İklimin dört mevsimde değişik şekiller göstermesi
SORU 14

Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 • A) Terzilik
 • B) Kunduracılık
 • C) Temizlikçilik
 • D) Mobilyacılık
SORU 15

Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus sayısı
 • B) Nüfus yapısı
 • C) Nüfus yoğunluğu
 • D) Nüfus hareketi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz yönde açıklamasıdır?

 • A) İç ve dış göçler artar.
 • B) Ekonomik faaliyetler hızlanır.
 • C) Ülke kaynakları kolay işletilir.
 • D) Üretici güç olarak emek artışı olur.
SORU 17

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Hakça gelir dağılımı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 18

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • A) Yönlendirici
 • B) Nicelik Belirleyen
 • C) Nitelik Belirleyen
 • D) Emredici
SORU 19

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • A) Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • B) Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • C) Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • D) Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
SORU 20

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • A) İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
 • B) İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • C) Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • D) İhtiyaçlar değişmektedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACCBBCADDBBCBABDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?