GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi verimliliğe etki eden genel etkenler içerisinde yer almaz?

 • A) İşletmelerin kuruluş yeri
 • B) İşletmedeki tekniğin yenileştirilmesi
 • C) İşletmenin organizasyonu
 • D) İş yerinin durumu ve işe gidip gelme
SORU 2

Kuruluşun, mevcut alacakları toplamı ile borçları arasındaki farkın, sermaye türü olarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik anlamda sermaye
 • B) Hukuksal anlamda sermaye
 • C) Mali yönden sermaye
 • D) Muhasebe tekniği yönünden sermaye
SORU 3

Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde için kullanacağı sermaye türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sınai sermaye
 • B) Zirai sermaye
 • C) Ticari sermaye
 • D) Değişmeyen sermaye
SORU 4

Aşağıda verilenlerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Kâr amacı güder.
 • B) Mal ve hizmet üretir.
 • C) Üretime katılan sermaye için ücret öder.
 • D) Akılcı bir şekilde üretim faktörlerini sağlar.
SORU 5

“Yeterli bir kârın sağlanması” açıklaması, öncelikli olarak hangi başlık altında yer almalıdır?

 • A) Girişimin İşlevleri
 • B) Girişimin Amaçları
 • C) Girişimin Sosyal Rolü
 • D) Girişimin Ekonomik Rolü
SORU 6

I. Ortaklar sınırlı sorumludurlar.
II. Şirketin sorumluluğu sınırsızdır.
III. Sermayenin göstergesi obligasyondur.
IV. Sermaye belirli sayıda hisselere ayrılmıştır.
Anonim şirketler ile ilgili yukarıda verilenlerden doğru olanlar, hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) III ve IV
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Kuruluşlarından birisi değildir?

 • A) ÇAYKUR
 • B) T.C. Ziraat Bankası
 • C) Et ve Balık Kurumu
 • D) Devlet Malzeme Ofisi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi müessese değildir?

 • A) Van Deri ve Kundura Sanayii
 • B) Ergani Bakır İşletmeleri
 • C) Garp Linyitleri işletmesi
 • D) Et ve Balık Kurumu
SORU 9

Gelir ile servet karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi gelirin bir özelliğidir?

 • A) Statikliği
 • B) Dinamikliği
 • C) Belirli bir andaki durumu
 • D) Tasarruf edilen değerlerin bütünlüğü
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin ifade ediliş şekillerinden biri değildir?

 • A) Döviz üzerinden milli gelirin ifadesi
 • B) Yurt içi gelir olarak milli gelirin ifadesi
 • C) Millî gelirin sabit fiyatlarla ifade edilmesi
 • D) Millî gelirin cari piyasa fiyatlarıyla ifadesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin fonksiyonel dağılımı arasında yer almaz?

 • A) Faiz
 • B) Ücret
 • C) Rant
 • D) Servet
SORU 12

Bir ülkede gelir dağılımının lorenz eğrileriyle adil ve adil olmayan dağılım şeklinde belirlenmesi, gelir dağılımının hangi yönden incelendiğini göstermektedir?

 • A) Meslekler
 • B) Sektörler
 • C) Sosyal kesimler
 • D) Nüfus dilimleri
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi millî gelir hesaplama yöntemlerinden biri değildir?

 • A) Harcama sistemi
 • B) Üretim sistemi
 • C) Gelir sistemi
 • D) Vergi sistemi
SORU 14

Belirli bir yılın fiyatları üzerinden hesaplanan millî gelire ne denir?

 • A) Gayrisafi millî hasıla
 • B) Reel millî gelir
 • C) Yurt içi hasıla
 • D) Safi millî gelir
SORU 15

Üretim faaliyeti sonucunda girişimcinin payı olan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ücret
 • B) Faiz
 • C) Kâr
 • D) Rant
SORU 16

Millî gelirin üretim faktörlerinin, üretimden aldıkları paylara göre dağılımına ne denir?

 • A) Fonksiyonel dağılım
 • B) Sektörel dağılım
 • C) Bölgesel dağılım
 • D) Kişisel dağılım
SORU 17

Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine ne denir?

 • A) Arz
 • B) Deflasyon
 • C) Enflasyon
 • D) Talep
SORU 18

Malların insanlar arasında el değiştirmesine aracılık eden ve herkesçe kabul edilen ortak bir ölçme birimi işlevi gören ödeme aracına ne denir?

 • A) Gümüş
 • B) Döviz
 • C) Para
 • D) Kredi
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının başlıca hedeflerindendir?

 • A) Dış ödemeler dengesini sağlamak
 • B) Tarım sektörünü desteklemek
 • C) İhracatı desteklemek
 • D) Üretimi yönlendirmek
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • A) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
 • B) Altyapı işlerinin yapılması
 • C) Yeşil alanların artması
 • D) Nüfusun aşırı artması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDACBCADBBDDDBCACCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?