GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnektir?

 • A) Papatya öksürüğe iyi gelir.
 • B) Ay dünyanın uydusudur.
 • C) Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dir.
 • D) Dünya hem kendi ekseni etrafında hem de güneşin etrafında döner.
SORU 2

Felsefe ulaştığı sonuçları temellendirmeye çalışırken, olgulara değil, mantıksal analize yönelir. Filozof ortaya koyduğu bilginin güvenirliliğini iç tutarlılığa bakarak denetler. .
Buna göre iç tutarlılık kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dünyayı ve insan yaşamını anlayabilme
 • B) Çelişkili düşünceye yer vermeme
 • C) Olaylara objektif bakabilme
 • D) Eleştirel tavrı benimseme
SORU 3

I. Deneye dayanma
II. Olgusal olma
III. Akla dayanma
IV. Dünyayı ve insan yaşamını yorumlama
Verilenlerden hangileri felsefeyle bilimin ortak yönleridir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) III ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 4

Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türlerini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahlak felsefesi
 • B) Sanat felsefesi
 • C) Bilim felsefesi
 • D) Bilgi felsefesi
SORU 5

• Belirli bir zamanda ve mekanda var olan her şeydir.
• İnsan bilincinden bağımsız olarak var olan varlıklardır.
Yukarıda açıklaması verilen bilgi kuramının kavramı hangisidir?

 • A) Bilgi
 • B) Özne (süje)
 • C) Gerçeklik
 • D) Temellendirme
SORU 6

Sofistlere göre bilginin kaynağı duyumlardır, duyum ve algılar ise özneldir. Bu yüzden herkesin kabul etmesi gereken genel geçer doğrular yoktur. .
Buna göre sofistlerin bilgiyle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Algının nesnel olduğu
 • B) Bilginin göreceli olduğu
 • C) Deney bilgisinin doğru olduğu
 • D) Bilginin akıl yoluyla elde edildiği
SORU 7

Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 • A) Entüisyonizm → Deneycilik
 • B) Pragmatizm → Faydacılık
 • C) Rasyonalizm → Akılcılık
 • D) Pozitivizm → Olguculuk
SORU 8

Bilginin kaynağını duyu, akıl, nazar olarak açıklayan, sezgiyi doğru bilgiye ulaşma aracı olarak gören, Aristoteles’in görüşlerinden yararlanarak İslam felsefesinin kurucularından olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gazali
 • B) Sokrates
 • C) Farabî
 • D) Hegel
SORU 9

Kant’a göre ‘‘deneysiz kavramlar boş, deneyden gelen hammadde ise kavramlar olmaksızın kördür.’’
Kant bu sözüyle hangi düşünceleri birleştirmeye çalışmıştır?

 • A) Akılcılık – Deneycilik
 • B) Kuşkuculuk – Akılcılık
 • C) Olguculuk – Deneycilik
 • D) Faydacılık – Kuşkuculuk
SORU 10

John Locke’a göre insan zihni dünyaya boş bir levha (tabula rasa) olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı deney ve alışkanlıklardır. İnsan zihninde, doğuştan gelen hiçbir bilgi ve düşünce yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi John Locke’un düşüncesini dile getirir?

 • A) Öğretmen yeni bir şey öğretmez, ancak akılda var olan bilgileri gün ışığına çıkarır.
 • B) Başlangıçta boş olan zihin, deneyden gelen verilerle dolar.
 • C) Tartışarak zihindeki bilgileri açığa çıkarabiliriz.
 • D) İnsan zihni doğuştan bilgi ile donatılmıştır.
SORU 11

Bilim felsefesi; bilimin yapısını, konusunu, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi, ana kavramlarını, ulaştığı sonuç ve yöntemini sorgular. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesi için söylenemez?

 • A) Bilimle ilgili sorular sorar.
 • B) Bilimlerin kullandığı yöntemi sorgular.
 • C) Bilim üzerine metafizik düşünceler üretir.
 • D) Bilimsel teori ve gerçeklik ilişkisini irdeler.
SORU 12

“Kanun fi’t Tıp” isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenlere bağlayan, aynı zamanda psikolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Francis Bacon
 • B) Batlamyus
 • C) Harezmî
 • D) İbni Sina
SORU 13

Reichenbach’a göre, bilimselliğin ölçütü olgulara dayanan doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilme veya yanlışlanabilme özelliğine sahip olan önermeler anlamlıdır. Doğrulanamayan önermeler anlamsız bilim dışıdır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermeye örnektir?

 • A) Kar beyazdır.
 • B) Ruh ölümsüzdür.
 • C) Ali’nin boyu 150 cm’dir.
 • D) İstanbul 1453’te fethedilmiştir.
SORU 14

I. Olağan bilim dönemi
II. Bilim öncesi dönem
III. Bunalımlar
IV. Devrim
Thomas Kuhn’a göre yukarıda verilen bilimin gelişim aşamalarının sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A) I, II, III ve IV
 • B) IV, I, II ve III
 • C) II, III, I ve IV
 • D) II, I, III ve IV
SORU 15

Araştırmacının, inançlarından, kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgi ortaya koyması bilimsel bilginin hangi özelliği taşımasını gerektirir?

 • A) Mantıksal olması
 • B) Olgusal olması
 • C) Objektif olması
 • D) Eleştirici olması
SORU 16

Toplumda makineleşmeyle beraber insan, makine zindanında tutuklu bir hale geliyor. Hayatımızı kolaylaştıran makine, insanın düşünce, irade ve duygusunun yerine geçiyor. Tanıdığımız insan ruhu ve hissiyatı değişerek yeni bir insan oluşuyor ve makine, insanın fonksiyonunun yerine geçiyor. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Teknolojinin hayatı kolaylaştırması
 • B) İnsanın iradi özelliklerinin azalması
 • C) Makineleşmenin insan hayatını etkilemesi
 • D) Makineleşmenin insanın özgürlüğünü artırması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Metafiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır?

 • A) Genel ? geçer doğru bilgi var mıdır?
 • B) Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • C) Bilginin kaynağı nedir?
 • D) Evrende amaçlılık var mıdır?
SORU 18

İnsan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan, “varlık var mıdır?’’ sorusunu “vardır’’ diye cevaplayan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nihilizm
 • B) Realizm
 • C) Taoculuk
 • D) Septisizm
SORU 19

Demokritos’a göre evren atomlardan oluşmuştur. Atomlar birleşerek veya ayrılarak tek tek varlıkların meydana gelmesine sebep olur.
Bu düşünce, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?

 • A) Materyalizm
 • B) Düalizm
 • C) İdealizm
 • D) Kritisizm
SORU 20

Descartes’e göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz. .
Buna göre Descartes’in varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur?

 • A) Varlığın maddeden ibaret olması
 • B) Varlığın düşünceden ibaret olması
 • C) Varlığın sürekli bir oluş halinde olması
 • D) Varlığın ruh ve maddeden oluşması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCDCBACABCDBDCDDBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?