GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

İyi ile kötü arasında hiçbir baskı olmadan özgürce seçim yapabilen kişinin eylemlerinin doğuracağı sonuçları üstlenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Ahlak yasası
 • B) Sorumluluk
 • C) Vicdan
 • D) Erdem
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • A) Erdem
 • B) İnanç
 • C) Sanat
 • D) İktidar
SORU 3

Ahlaki eylemde bulunurken özgürlük sorununu ele alan indeterminist yaklaşıma göre insan eylemlerinde tamamen özgürdür; iyi, kötü, değerli, değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle özgürce yapar.
Aşağıdakilerden hangisi İndeterminist ahlak anlayışını ifade eder?

 • A) İnsan kararlarında tamamen toplumun etkisindedir.
 • B) İnsan kendi istek ve seçimlerine göre davranır.
 • C) Bireyin kararları ahlaki ilkelerle sınırlıdır.
 • D) Her şey önceden belirlenmiştir.
SORU 4

Egoizm başkalarını dikkate almadan yalnız kendini ve kendi çıkarını düşünmek anlamına gelir. Yaşamda en önemli şey, bireyin kendi mutluluğu ve başarısıdır. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi egoizm düşüncesine ters düşer?

 • A) İnsanın sadece kendini düşünmesi
 • B) Hayatta egemen olan şeyin kendi çıkarı olması
 • C) İnsanın başkalarını düşündüğü ölçüde mutlu olması
 • D) Yaşamda en değerli şeyin bireyin kendi başarısı olması
SORU 5

Doğru eyleme sezgi ile ulaşılabileceğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) J. Paul Sartre
 • B) T. Hobbes
 • C) F. Nietzsche
 • D) H. Bergson
SORU 6

Sokrates’e göre ahlaki eylemin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bilgi
 • B) Toplum
 • C) Duygular
 • D) İstekler
SORU 7

Hacı Bektaş Veli, ahlak yasasını aşağıdakilerden hangisi ile temellendirir?

 • A) Fayda
 • B) Bilgi
 • C) İnsan sevgisi
 • D) Haz
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından değildir?

 • A) İktidar kaynağını nereden alır?
 • B) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • C) Bireyin temel hakları nelerdir?
 • D) Ortak estetik yargılar var mıdır?
SORU 9

Yasaya uygunluk, hukuka uygunluk anlamını taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İktidar
 • B) Meşruiyet
 • C) Egemenlik
 • D) Yönetim
SORU 10

Sivil toplum, bireylerin devletin etki ve baskısının dışında kendilerini yönetebilmek, çıkarlarını savunabilmek için kurdukları örgütlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerindendir?

 • A) Mahkemeler
 • B) Bakanlıklar
 • C) Sendikalar
 • D) Meclis
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi demokratik otoritenin kaynağını oluşturur?

 • A) Gelenekler
 • B) Karizmatik lider
 • C) Yerleşik inançlar
 • D) Yazılı hukuk kuralları
SORU 12

Sofistlere göre, her şeyin ölçüsü insan olduğundan, bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri tek bir ideal düzen olamaz. Ne kadar insan varsa o kadar ölçü var demektir. .
Buna göre, sofistlerin ideal düzen konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tüm insanlar ideal düzen konusunda ortak bir fikre ulaşacaklardır.
 • B) İdeal düzen eşitlik sayesinde gerçekleşecektir.
 • C) İdeal bir toplum düzeninden söz edilemez.
 • D) Özgürlük sayesinde ideal düzen gerçekleşecektir.
SORU 13

İktidarın gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için kuvvetler ayrılığı fikrini savunan Fransız siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Montesquieu
 • B) George Orwel
 • C) Thomas More
 • D) Sokrates
SORU 14

Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İyilik
 • B) Güzellik
 • C) Yasa
 • D) Vicdan
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sanatı oyun olarak kabul eden düşünürlerdendir?

 • A) Platon
 • B) Sokrates
 • C) Schiller
 • D) Aristoteles
SORU 16

Sanat, sanatçının doğada bulunan varlıkları eserlerine yansıtmasıyla orta çıkar. Bir sanat eseri aslını en güzel biçimiyle yansıttığı ölçüde güzeldir.
Bu parçada sanatın oluşumu aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

 • A) Gerçekliğin taklit edilmesine
 • B) Sanatçının yaratıcı hayal gücüne
 • C) Sanatçının madde ve biçimle oynamasına
 • D) Sanatçının biricik tek bir eser oluşturmasına
SORU 17

Estetik yargılar kişilerin öznel beğenisine dayanır. Kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez. Oysa bilimsel yargılar bütün insanlar için geçerli olan nesnel yargılardır. .
Buna göre estetik yargıları bilimsel yargılardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nesnel olması
 • B) Subjektif olması
 • C) Evrensel olması
 • D) Mantıksal olması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • A) İyi
 • B) Doğruluk
 • C) Hukuk
 • D) Vahiy
SORU 19

Din konusunda felsefenin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine uygunluk gösterir?

 • A) Olayların, dini kurallar çerçevesinde yorumlanması
 • B) Dini konuların rasyonel olarak sorgulanması
 • C) İnanılan din kurallarının savunulması
 • D) Dini inancın savunusunun yapılması
SORU 20

Tanrının varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teizm
 • B) Deizm
 • C) Panteizm
 • D) Agnostisizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABCDACDBCDCABCABDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler