GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Kişinin günlük hayatında faydasına ya da zararına olan şeyleri Kur’an ve Sünnet’ten deliller getirerek ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelam
 • Tefsir
 • Fıkıh
 • Hitabet
SORU 2

Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır?

 • Mantık ve Felsefe
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Matematik ve Coğrafya
SORU 3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

 • İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak
 • Hz. Peygamber dönemindeki savaşların yapılış amaçlarının anlaşılmasını sağlamak
 • İnsanların Allaha karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak
 • Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak
SORU 4

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir?

 • Fakih
 • Âlim
 • Muhaddis
 • Müderris
SORU 5

Fıkhın ilk örnekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde verilmiştir?

 • Mezheplerin oluşum dönemi
 • Sahabeler dönemi
 • Tabiin dönemi
 • Hz. Peygamber dönemi
SORU 6

“Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’
Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır?

 • Helallerde genişlik
 • Haramlarda sınırlılık
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Hükümlerde tedricilik
SORU 7

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

 • Kıblenin Mescidi Aksa yerine Kâbe olarak değiştirilmesi
 • Müellefe-i Kulub’a zekattan pay verilmemesi
 • Kıtlık zamanında hırsızlığın cezasının uygulanmaması
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
SORU 8

Aşağıda verilen mezhep ve mezhep imamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Hanefilik – Numan bin Sabit
 • Malikilik – Malik bin Enes
 • Şafiilik – Muhammed bin İdris
 • Hanbelilik – Cafer-i Sadık
SORU 9

Rey Ekolü’nün temelleri hangi sahabe tarafından atılmıştır?

 • İbn Mesud
 • İbn Ömer
 • İbn Abbas
 • Zeyd bin Sabit
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Siyasi ve ilmi görüş farklılıklarının ortaya çıkması
 • Kur’an’ın bazı ayetlerinin yoruma açık olması
 • Kur’an’ın yirmi üç yılda tamamlanmış olması
 • Âlimlerin yetiştiği toplumsal yapının farklı olması
SORU 11

Aşağıdaki durumlardan hangisi “semavi arızalar’’ (insan iradesi dışında oluşan engeller) dan biri değildir?

 • Çocukluk
 • Unutkanlık
 • Bayılma
 • Cehalet
SORU 12

Fıkhi hükümlerin kaynağı olan “Şari’’ kelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âlimler ve Fakihler
 • Allah ve Hz. Peygamber
 • İlahiyatçılar
 • Fetva Kurulu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi mukayyet farzlardan (belli bir zamanı olan) biri değildir?

 • Zekât
 • Hac
 • Oruç
 • Namaz
SORU 14

Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü nedir?

 • Farz
 • Sünnet
 • Vacip
 • Müstehap
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

 • İcma
 • Kıyas
 • Sünnet
 • İstihsan
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcma’ın gerçekleşme şartlarından biridir?

 • Bazı müçtehitlerin fikir birliği yapması yeterlidir.
 • Herhangi bir konuda da icma yapılabilir.
 • Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Halkın bir konuda fikir birliği etmesi gerekir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir?

 • İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf, adet ve ihtiyaçlarını bilmelidir.
 • Doğru bir anlayış ve hüküm verme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Fıkıh ilminin tarihini ve nasihmensuh hükümleri bilmelidir.
 • Sahabe veya tabiinden olması gerekir.
SORU 18

İçtihatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Fıkhi düşüncede birer zenginliktir.
 • Geçmiş hükümleri taklit etmek esastır.
 • Eleştirel düşünceyi geliştirir.
 • Dinin daha kolay yaşanmasını sağlar.
SORU 19

Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

 • Vacip
 • Sünnet
 • Müstehap
 • Farzı Kifaye
SORU 20

Tenzihen mekruh bir fiili işleyen kişinin durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Günah işlemiş olur ve kınanması gerekir.
 • Günah işlemiş olur ve cezayı hak eder.
 • Günah işlemiş olmaz ve kınanmaz.
 • Günah işlemiş olmaz fakat kınanması gerekir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBADCADACDBACDCDBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler