GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Kişinin günlük hayatında faydasına ya da zararına olan şeyleri Kur’an ve Sünnet’ten deliller getirerek ortaya koyan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kelam
 • B) Tefsir
 • C) Fıkıh
 • D) Hitabet
SORU 2

Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır?

 • A) Mantık ve Felsefe
 • B) Sosyoloji
 • C) Tarih
 • D) Matematik ve Coğrafya
SORU 3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi fıkıh ilminin amaçlarından biri değildir?

 • A) İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesini sağlamak
 • B) Hz. Peygamber dönemindeki savaşların yapılış amaçlarının anlaşılmasını sağlamak
 • C) İnsanların Allaha karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak
 • D) Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir toplum oluşmasına katkı sağlamak
SORU 4

Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kur’an ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir?

 • A) Fakih
 • B) Âlim
 • C) Muhaddis
 • D) Müderris
SORU 5

Fıkhın ilk örnekleri aşağıdaki dönemlerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Mezheplerin oluşum dönemi
 • B) Sahabeler dönemi
 • C) Tabiin dönemi
 • D) Hz. Peygamber dönemi
SORU 6

“Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’
Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır?

 • A) Helallerde genişlik
 • B) Haramlarda sınırlılık
 • C) Mükellefiyette kolaylık
 • D) Hükümlerde tedricilik
SORU 7

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

 • A) Kıblenin Mescidi Aksa yerine Kâbe olarak değiştirilmesi
 • B) Müellefe-i Kulub’a zekattan pay verilmemesi
 • C) Kıtlık zamanında hırsızlığın cezasının uygulanmaması
 • D) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
SORU 8

Aşağıda verilen mezhep ve mezhep imamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Hanefilik – Numan bin Sabit
 • B) Malikilik – Malik bin Enes
 • C) Şafiilik – Muhammed bin İdris
 • D) Hanbelilik – Cafer-i Sadık
SORU 9

Rey Ekolü’nün temelleri hangi sahabe tarafından atılmıştır?

 • A) İbn Mesud
 • B) İbn Ömer
 • C) İbn Abbas
 • D) Zeyd bin Sabit
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) Siyasi ve ilmi görüş farklılıklarının ortaya çıkması
 • B) Kur’an’ın bazı ayetlerinin yoruma açık olması
 • C) Kur’an’ın yirmi üç yılda tamamlanmış olması
 • D) Âlimlerin yetiştiği toplumsal yapının farklı olması
SORU 11

Aşağıdaki durumlardan hangisi “semavi arızalar’’ (insan iradesi dışında oluşan engeller) dan biri değildir?

 • A) Çocukluk
 • B) Unutkanlık
 • C) Bayılma
 • D) Cehalet
SORU 12

Fıkhi hükümlerin kaynağı olan “Şari’’ kelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Âlimler ve Fakihler
 • B) Allah ve Hz. Peygamber
 • C) İlahiyatçılar
 • D) Fetva Kurulu
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi mukayyet farzlardan (belli bir zamanı olan) biri değildir?

 • A) Zekat
 • B) Hac
 • C) Oruç
 • D) Namaz
SORU 14

Hanefi mezhebine göre namazda Fatiha suresini okumanın hükmü nedir?

 • A) Farz
 • B) Sünnet
 • C) Vacip
 • D) Müstehap
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biri değildir?

 • A) İcma
 • B) Kıyas
 • C) Sünnet
 • D) İstihsan
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminde İcma’ın gerçekleşme şartlarından biridir?

 • A) Bazı müçtehitlerin fikir birliği yapması yeterlidir.
 • B) Herhangi bir konuda da icma yapılabilir.
 • C) Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşmiş olmalıdır.
 • D) Halkın bir konuda fikir birliği etmesi gerekir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken şartlardan biri değildir?

 • A) İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf, adet ve ihtiyaçlarını bilmelidir.
 • B) Doğru bir anlayış ve hüküm verme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • C) Fıkıh ilminin tarihini ve nasihmensuh hükümleri bilmelidir.
 • D) Sahabe veya tabiinden olması gerekir.
SORU 18

İçtihatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Fıkhi düşüncede birer zenginliktir.
 • B) Geçmiş hükümleri taklit etmek esastır.
 • C) Eleştirel düşünceyi geliştirir.
 • D) Dinin daha kolay yaşanmasını sağlar.
SORU 19

Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

 • A) Vacip
 • B) Sünnet
 • C) Müstehap
 • D) Farzı Kifaye
SORU 20

Tenzihen mekruh bir fiili işleyen kişinin durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Günah işlemiş olur ve kınanması gerekir.
 • B) Günah işlemiş olur ve cezayı hak eder.
 • C) Günah işlemiş olmaz ve kınanmaz.
 • D) Günah işlemiş olmaz fakat kınanması gerekir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBADCADACDBACDCDBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?