GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

“Zaman, başı ve sonu olmayan bir şeydir. Fakat insan zamanı birimlemeyi istedi. Bu konuda en iyi vasıta olarakta _________ seçti.”
Muhammed Hamidullah
İslam Tarihine Giriş, s.17
Muhammed Hamidullah’ın vermiş olduğu bilgideki eksiklik, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

 • A) Ay’ı
 • B) Güneş’i
 • C) İsa’nın doğumunu
 • D) Kavimler Göçü’nü
SORU 2

Sıffin Vakası boyunca ortaya çıkan olayları ve bunların arka planlarını, aşağıdaki hangi ilahiyatla ilgili bilim dalı inceler?

 • A) Siyer
 • B) Hadis
 • C) Meğazi
 • D) Mezhepler Tarihi
SORU 3

Arap Yarımadası’nın İslam Dönemi’nde olduğu gibi İslamiyet öncesi dönemde de kutsal sayılan bölgesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Necit
 • B) Hicaz
 • C) Yemen
 • D) Hadramut
SORU 4

Müşriklerin, aşağıdaki hangi konudaki ısrarcılığından dolayı Kur’an-ı Kerim’deki Casiye Suresi’nin “Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder…” mealindeki ayeti nazil olmuştur?

 • A) Çok eşlilik
 • B) Yıldızlara tapma
 • C) Ahiret hayatına inanmama
 • D) Kız çocuklarını diri diri gömme
SORU 5

Dedesinin vefatı üzerine Hz. Muhammed’i himayesi altına alan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Annesi Âmine
 • B) Sütannesi Halime
 • C) Amcası Ebu Talip
 • D) Amcası Ebu Cehil
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

 • A) Kur’an’ın toplanması
 • B) Cemel Vakası
 • C) Kerbela Olayı
 • D) Hicret
SORU 7

“Fetretü’l Vahiy Dönemi”, aşağıdaki hangi surenin ilk beş ayetinin inmesiyle sona ermiştir?

 • A) Müddesir
 • B) Enbiyâ
 • C) Bakara
 • D) Alak
SORU 8

Kureyş kabilesi içindeki hangi boylar arasındaki rekabet, birçok insanın Müslüman olmasını geciktirmiştir?

 • A) Adiyoğulları ile Teymoğulları
 • B) Haşimioğulları ile Ümeyyeoğulları
 • C) Adnanoğulları ile Haşimioğulları
 • D) Abdulmanafoğulları ile Adnanoğulları
SORU 9

Hamza ve Ömer, hicretin kaçıncı yılında Müslüman olmuşlardır?

 • A) 1.
 • B) 3.
 • C) 6.
 • D) 11.
SORU 10

İslam tarihinin ilk savaşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uhut
 • B) Bedir
 • C) Hendek
 • D) Talas
SORU 11

Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin tamamına yakını, aşağıdaki sahabelerden hangisinin gayretleri sonucunda Müslüman olmuşlardır?

 • A) Abdullah bin Cübeyr
 • B) Nuaym bin Mesut
 • C) Zübeyr bin Avvam
 • D) Mus’ab bin Umeyr
SORU 12

İran’ın tamamının kontrolü, aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Müslümanların eline geçmiştir?

 • A) Nihavent
 • B) Kadisiye
 • C) Tebük
 • D) Mute
SORU 13

Aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde fethedilen yerler ilk defa yönetim birimlerine ayrılmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 14

Zatu’s Savarı Savaşı’yla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Finike açıklarında meydana gelmiştir.
 • B) Hz. Ömer Dönemi siyasi olaylarındandır.
 • C) 500 gemiden oluşan Bizans donanması yok edilmiştir.
 • D) Bizans İmparatoru II. Konstantin ile Abdullah bin Sa’d komutasındaki İslam donanması arasında gerçekleşmiştir.
SORU 15

Emevilerin ve Abbasilerin güçlü bir ordu kurmaya önem vermelerinin asıl nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İç ayaklanmaları bastırmak
 • B) Kan davalarına son vermek
 • C) İslamiyet’i yeni coğrafyalara yaymak
 • D) Ülkelerini Bizans saldırılarına karşı korumak
SORU 16

Batılı bir tarihçinin “Batı Avrupa’yı, hatta İngiltere’yi muhtemel bir Moğol saldırısından kurtaran kişi” diye övdüğü Memlûk sultanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Baybars
 • B) Kalavun
 • C) Tomanbay
 • D) Kansu Gavri
SORU 17

Muaviye Dönemi’nde fethedilen Horasan ve Sind bölgeleri, idari bakımdan aşağıdaki yerlerden hangisine bağlıdır?

 • A) Bakü
 • B) Basra
 • C) Taşkent
 • D) Buhara
SORU 18

Halife III. Yezit’in yerine geçen İbrahim bin Velit, aşağıdakilerden hangisi tarafından tahttan indirilmiştir?

 • A) Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd bin Ali
 • B) Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr
 • C) Endülüs valisi Abdurrahman el – Gafiki
 • D) Azerbaycan valisi Mervan bin Muhammed
SORU 19

Abbasi halifelerinden Me’mun ve Mu’tasım dönemlerinde güçlenen mezhep, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cebriyye
 • B) Halvetiye
 • C) Mutezile
 • D) Kadiriye
SORU 20

Kastilya kraliçesi İzabella ile Aragonya kralı Ferdinand’ın evlenmeleriyle siyasi birliğini kuran devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İspanya
 • B) İtalya
 • C) İngiltere
 • D) Almanya
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCCDABCBDABBCABDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?