GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

İslam tarihinde önemli bir yeri olan Talas Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında olmuştur?

 • A) Türk – Çin
 • B) Arap – Çin
 • C) Türk – Arap
 • D) Bizans – Arap
SORU 2

İslam dünyasında Emevilerin yıkılmasından sonra Abbasilerin kurulması Türkler açısından, aşağıdaki gelişmelerin hangisine sebep olduğu söylenemez?

 • A) Halifelik Türk soyuna geçmiştir.
 • B) Türklerin İslam dinine hizmetleri artmıştır.
 • C) Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.
 • D) İslamiyet’in en büyük koruyucusu Türkler olmuştur.
SORU 3

Müslüman Araplarla Türkler arasında ilk ciddi çatışmaların meydana geldiği yıl, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 621
 • B) 635
 • C) 644
 • D) 653
SORU 4

İslam öncesinde Türkler, aşağıdakilerden hangisini “Ulu gün” şeklinde isimlendirmişlerdir?

 • A) Cihat
 • B) Kıyamet
 • C) Cennet
 • D) Cehennem
SORU 5

Selden dolayı duvarları yıkılan Kâbe, aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde tümden yenilenmiştir?

 • A) I. Selim
 • B) IV. Murat
 • C) I. Süleyman
 • D) II. Abdülhamit
SORU 6

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yaptırdığı mimari eserler daha çok Bursa, Edirne, İstanbul ve Balkanlardaki şehirlerde yoğunlaşmıştır?

 • A) Memlûk
 • B) Selçuklu
 • C) Osmanlı
 • D) Karahanlı
SORU 7

Abbasi iktidarını endişeye düşüren;
I. Zenciler Ayaklanması
II. Harici isyanları
III. Babek başkaldırışı
gibi olayların hangileri, Türk askerlerinden kurulu ordularca bastırılmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 8

• 1730 – 1790 yılları arasında Osmanlıda yaşamış Türk matematikçisidir.
• Mühendishane-i Bahri-i Hüma yunda matematik dersleri vermiştir.
• Kâğıthane’de düzenlenen bir topçu atış uygulamasında, atışlardaki açı yanlışlarını matematiksel yöntemle düzelttiği için dönemin padişahı III. Selim tarafından Yenişehir Fener Mollalığına getirilmiştir.
• Logaritma ve trigonometri alanlarındaki çalışmaları ile tanınır.
Hakkında kısa bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hacı Paşa
 • B) İsmail Gelenbevi
 • C) Lagari Hasan Çelebi
 • D) Kınalızade Ali Çelebi
SORU 9

12. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu’ya gelen gezici mutasavvıfların çoğu, aşağıdakilerden hangisinin öğrencileri idi?

 • A) Muhammed bin Kays
 • B) Yüknekli Edip Ahmet
 • C) Mahmut Zemahşerî
 • D) Hoca Ahmet Yesevi
SORU 10

Aşağıdaki Anadolu Selçuklu hükümdarlarından hangisi, Gürcü asıllı Hristiyan eşi için sarayına kilise yaptırmıştır?

 • A) II. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • B) I. İzzeddin Keykâvus
 • C) I. Alaeddin Keykubat
 • D) II. Kılıç Arslan
SORU 11

Tarihte, Müslüman toplumlardaki insanlar inanış yönünden kaç gruba ayrılmıştır?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 7
SORU 12

Dinî literatürde “yıldızlara tapanlara” verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mani
 • B) Musevi
 • C) Sâbii
 • D) Mecusi
SORU 13

İlk dönemlerde ilim adamlarının ders halkaları öncelikle nerelerde oluşturulmuştur?

 • A) Camilerde
 • B) Saraylarda
 • C) Kahvehanelerde
 • D) Bağ ve bahçelerde
SORU 14

İslam Devleti’nin kullandığı paralar üzerinde ilk tasarrufu (paralar üzerinde değişiklikler yapıp yeniden bastırma) yapan halife, aşağıdaki halifelerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 15

Aşağıdaki İslamî terimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • A) Siyer
 • B) Fıkıh
 • C) Zekat
 • D) Kelam
SORU 16

Hat sanatı özellikle aşağıdaki sanatlardan hangisiyle iç içedir?

 • A) Çini
 • B) Heykel
 • C) Minyatür
 • D) Tezhip
SORU 17

Osmanlılarda “baş vezir”e ne ad verilirdi?

 • A) Sadrazam
 • B) Cebecibaşı
 • C) Padişah
 • D) Reisülküttap
SORU 18

Afrika kıtasında bulunan bazı ülkeler, başkentleriyle aşağıda eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • A) Tunus – Rabat
 • B) Somali – Cibuti
 • C) Sudan – Hartum
 • D) Etiyopya – Trablus
SORU 19

“Uzun yüzyıllar içerisinde İslam toplumları arasında çeşitli parçalanmalar, politik ve fikrî ayrılmalar olmuşsa da, Müslümanların birliğini; Emeviler Dönemi’nde ---I--- , Abbasiler Dönemi’nde ---II--- ve Osmanlılar zamanında da ---III--- şehirleri temsil etmiştir.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirilmeleridir?

I -- > II -- > III

 • A) Kahire -- > Kabil -- > İstanbul
 • B) Şam -- > Bağdat -- > İstanbul
 • C) Mekke -- > Tahran -- > Edirne
 • D) İskenderiye -- > Medine -- > Konya
SORU 20

Mısır halkından olan kimselere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zerdüşt
 • B) Hacip
 • C) Kıptî
 • D) Mevali
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADBBCDBDAACABCDACBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?