GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Psikoloji 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinde zekanın payı en azdır?

 • A) Bir olayı yorumlamada
 • B) Düşüncelerin tutarlılığında
 • C) Sayılarla işlem yapabilmede
 • D) Gol attığımızda sevinmede
SORU 2

Aynı çevrede yetişen aynı yumurta ikizlerinin zekaları arasında %88 düzeyinde bir ilişki olduğu, farklı çevrede yetişen aynı yumurta ikizlerindeki zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin ise %63’e kadar düştüğü gözlemlenmiştir.
Farklı çevrede yetişen aynı yumurta ikizlerinin zekaları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

 • A) Zekada kalıtım ve çevrenin aynı oranda etkisinin olduğu
 • B) Zeka üzerinde tek belirleyicinin kalıtım olduğu
 • C) Zeka üzerinde çevrenin etkisinin olduğu
 • D) Zekada kalıtımın etkisinin yokluğu
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi normal zekâ düzeyini gösterir?

 • A) 0-24
 • B) 90-110
 • C) 121-140
 • D) 140 ve üzeri
SORU 4

Bir kişinin kısa aralıklarla uygulanan zeka testlerinden birbirine çok yakın puan alması yapılan testin hangi özelliğiyle ilgilidir?

 • A) Testin yönergesine göre uygulanması
 • B) Testin standardizasyonu
 • C) Testin güvenilirliği
 • D) Testin geçerliliği
SORU 5

Özel yeteneklerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

 • A) İnsanlar arasında yetenekler bakımından farklılık yoktur.
 • B) Bireyler bir alanda yetenekleri ölçüsünde başarılı olur.
 • C) Yetenekler, uygun çevre koşullarında gelişebilir.
 • D) Bir alandaki yetenek başarılan işle anlaşılır.
SORU 6

Mizaç insanın yaratılışına bağlı doğuştan getirilen fizyolojik kaynaklı tutumlardır, zamanla pek değişmeyen kişilik özellikleridir. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mizaç’a örnektir?

 • A) Özü sözü bir olma
 • B) Yardımseverlik
 • C) Dürüstlük
 • D) Tezcanlılık
SORU 7

Kişiliğin, belirli uyarımlar karşısında öğrenilmiş, pekiştirilmiş, benimsenmiş davranışlardan meydana geldiğini savunan kişilik kuramı hangisidir?

 • A) Öğrenme kuramları
 • B) Psikodinamik kuramlar
 • C) Temel eğilim kuramları
 • D) Varoluşçu kuramlar
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumunda en az etkilidir?

 • A) Çevre
 • B) Kalıtım
 • C) Refleksler
 • D) Yetenekler
SORU 9

Bireyin iç dünyasını dışa yansıtmak amaçlı, kişiye cümle, hikaye tamamlattırılıp, bazı resimlerin gösterilerek yorumlanması şeklinde uygulanan kişilik testi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Projektif testler
 • B) Görüşme
 • C) Anketler
 • D) Değerlendirme ölçekleri
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bireylerden beklenen davranış değildir?

 • A) Sorunlara gerçekçi çözüm arama
 • B) Sorunlarını görmezden gelme
 • C) Hedeflerinde gerçekçi olma
 • D) Yetersiz kaldığı durumlarda yardım isteme
SORU 11

Havanın çok soğuk olması nedeniyle sokağa çıkamayan kişinin durumu hangi tür engele örnektir?

 • A) Fiziksel
 • B) Ruhsal
 • C) he had visited
 • D) Hukuksal
SORU 12

“Yaz tatilini aynı anda iki ayrı yerde geçirmek isteyen birinin karar verememe hali’’ aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Kaçınma – kaçınma çatışması
 • B) Yaklaşma – kaçınma çatışması
 • C) Yaklaşma – yaklaşma çatışması
 • D) Bahane bulma
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stres nedenlerindendir?

 • A) Çevre kirliliği
 • B) İklim, doğa şartları
 • C) Yaşam olaylarına bağlı zorlanmalar
 • D) Hızlı değişen yaşam koşulları 15
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisinin, stresle başetmede olumlu etkisi vardır?

 • A) Telaşlı ve aceleci olmak
 • B) Düzensiz yaşamaya çalışmak
 • C) Zamana karşı yarışa girmek
 • D) Kendisi için zaman ayırmak
SORU 15

Sporda başarılı olamamış birinin çaba harcayarak derslerinde başarılı olması hangi savunma mekanizmasıyla açıklanır?

 • A) Bastırma
 • B) Yansıtma
 • C) Ödünleme
 • D) Özdeşim kurma
SORU 16

• Açık alan korkusu
• Kapalı alan korkusu
• Yalnızlıktan korkma Verilen örnekler nevrotik bozukluklardan hangisine aittir?

 • A) Fobi
 • B) Obsesyon
 • C) Çoklu kişilik
 • D) Bellek yitimi
SORU 17

Bir sahne eserindeki rollerin paylaşılarak veya kişinin benimsediği rolü oynayarak bilinçaltı tıkanıklıklar giderilir. Bilinçaltı yararlı bir şekilde boşaltılmış olur.
Açıklanan anormal davranışın tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İş terapisi
 • B) Psikodrama
 • C) Grup tedavisi
 • D) Narkoanaliz yöntemi
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin inceleme konularındandır?

 • A) İnsanın anatomik yapısı
 • B) Ruh hastalıkları
 • C) Sosyal davranış
 • D) Zekâ
SORU 19

Kimlik duygusu kazanamamış birey davranışlarında istikrarsız olup bocalama içindedir ve başkalarıyla ilişkilerinde sorunludur. Böyle bir kişinin ruh sağlığı da bozuktur.
Parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Kimlik-özdeşim kurma ilişkisi
 • B) Kimlik bunalımından kurtulma yolları
 • C) Kimlik oluşumunun önemli olmadığı
 • D) Kimlik ile ruh sağlığı arasındaki ilişki
SORU 20

Tek başınayken yaptığımız bazı davranışları diğer insanların yanında yapmamamızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Grubun sayısı
 • B) Sosyal etki
 • C) Çatışma
 • D) Aşırı uyarılma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCADACABACCDCABCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?