GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Batı kaynaklarında “Hung-nu” olarak adlandırılan kavim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anne-babaların çocuklarına yalan söylemeleri onların çocuklar tarafından sorgulanmasına neden olur.
 • B) Ruslar
 • C) Türkler
 • D) Hintliler
SORU 2

Orta Asya’nın yeryüzü şekilleri, iklimi ve Türklerin yaşayış tarzları, Türk kültüründe aşağıdakilerden en çok hangisinin gelişmesine sebep olmuştur?

 • A) Ticaretin
 • B) Hayvancılığın
 • C) Mimarinin
 • D) Tarımın
SORU 3

“Yarı göçebe yaşam biçimi, Hunlarda ---I--- sanatının, ölümden sonraki yaşama ait dinsel inanışları da ---II--- gelişmesini sağlamıştır.”
Hun sanatı ile ilgili yukarıda verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, hangi seçenekte verilen bilgiler yazılmalıdır?

I -- > II

 • A) Moğol -- > mimarinin
 • B) Türk -- > at koşum takımlarının
 • C) Esik -- > dokumacılığın
 • D) çadır -- > kurganların
SORU 4

Orta Asya’daki toplulukları bir çatı altında toplayan ilk Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Göktürk
 • B) Asya Hun
 • C) Gazne
 • D) Uygur
SORU 5

Uygur kubbeli mezar anıtlarının en güzel örnekleri, aşağıdaki hangi Uygur kentinde yapılan kazılar sonucunda bulunmuştur?

 • A) Bezeklik
 • B) Ordu-Balık
 • C) Hoça
 • D) Turfan
SORU 6

İslam sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

 • A) Hz. Muhammed’in doğumuyla
 • B) Hz. Muhammed’in peygamber olmasıyla
 • C) İslam ordularının Mekke’yi fethetmesiyle
 • D) Dört Halife Dönemi’nin başlamasıyla
SORU 7

İslam sanatının ilk camileri, aşağıdaki hangi plan tipinde inşa edilmişlerdir?

 • A) Kûfe
 • B) Bazilikal
 • C) Eyvanlı
 • D) Transept
SORU 8

Aşağıdaki camilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde büyük bir onarım görmüş ve bozulan çinileri İznik çinileri ile değiştirilmiştir?

 • A) Kordoba
 • B) Seyd-i Ukba
 • C) Mescid-i Aksa
 • D) Kubbet’üs-Sahra
SORU 9

Fatımîlerin, cami inşaatında kullandıkları aşağıdaki mimari ögelerden hangisi, onların mimaride Batı’dan etkilendiklerini gösterir?

 • A) Abidevi minareler
 • B) Son cemaat yeri
 • C) Revaklı avlular
 • D) Kırık kemerler
SORU 10

• Kudüs yakınlarında bulunan saray, 8. yüzyılda Emevi halifelerinden • Yapı çok sayıda küçük oda ve tören salonundan oluşur.
• Saray, bir yandan Helenistik izler taşıyan kabartmalarla, diğer yandan da Sasani sanatının izlerini taşıyan üçgen ve gül motifleriyle süslüdür.
• Sarayın, 19. yüzyılda ortaya çıkarılan ön cephe kabartmaları Berlin’deki Kaiser Friedrich Müzesindedir.
Bazı özellikleri verilerek tanıtılmaya çalışılan saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uheydir
 • B) Meşatta
 • C) Elhamra
 • D) Kubadabad
SORU 11

Aşağıdaki türbelerden hangisi İslam sanatının ilk türbesi olarak kabul edilir?

 • A) Kubbet’üs Süleybiye
 • B) Kümbet-i Surkh
 • C) Ayşe Bibi
 • D) Arap Ata
SORU 12

Caminin ezan okunma işlevi için yapılmış olan kulemsi bölümlerine ne ad verilir?

 • A) Minber
 • B) Minare
 • C) Mihrap
 • D) Mahfil
SORU 13

Fuat Köprülü’ye göre “Ribat” terimi hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

 • A) Tutanak
 • B) 13.yy
 • C) Heyecana bağlı işlev
 • D) Dil ötesi işlev
SORU 14

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Ankara Aslanhane Camisi’yle ilgili değildir?

 • A) Beş nefli ahşap bir yapıdır.
 • B) Portale bitişik olan minaresi tuğla dekorludur.
 • C) Düz çatılı olan cami, “Kırk Direkli Cami” olarak da bilinir.
 • D) Kitabesinde Hüsameddin ile Hasan adında iki kardeş tarafından tamir ettirildiği yazılıdır.
SORU 15

Anadolu Selçuklu kervansarayları kaç tipte inşa edilmişlerdir?

 • A) 4
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
SORU 16

Seyyah Evliya Çelebi’nin “Bursa’nın Ayasofya’sı” olarak betimlediği yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bursa Ulu Camisi
 • B) Bursa Yeşil Camisi
 • C) Bursa Yeşil Türbesi
 • D) Bursa Muradiye Medresesi
SORU 17

Osmanlı sanatının aşağıdaki hangi dönemleri “Türk Ampir Üslup Dönemi” olarak isimlendirilir?

 • A) 1900 – 1930
 • B) 1860 – 1900
 • C) 1808 – 1860
 • D) 1730 – 1808
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, halıyı meydana getiren ve halının esasını oluşturan ögedir?

 • A) Yöre
 • B) Renk
 • C) Motif
 • D) Düğüm
SORU 19

Artuklular ve Selçuklular zamanında yapılan cami ve medreselerde kullanılan cam çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Beykoz
 • B) Şemsiye
 • C) Sodakalsik
 • D) Çeşmibülbül
SORU 20

Türk resim sanatı, hangi yıllarda soyut sanat akımının etkisine girmiştir?

 • A) 1940’lar
 • B) 1950’ler
 • C) 1970’lar
 • D) 1980’ler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDACBADDBABDCBACDBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?