Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıda kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurların gösterildiği tabloda yanlış yerde verilen iki unsur aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Doğal ortam özellikleri – Hukuk kuralları
 • Din ve inançlar – Toprak özellikleri
 • Coğrafi konum – Dünya görüşü
 • İklim özellikleri – Örf ve adetler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk Kültürünün yayılış alanları arasında gösterilemez?

 • Kafkasya
 • Orta Asya
 • Orta Amerika
 • Balkan Yarımadası
Soru 3

Haritada verilen bölgelerden hangisi Dünya’daki önemli sanayi üretim alanları arasında gösterilemez?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Haritada numaralandırılmış alanlardan hangi ikisi arasında ticaret hacmi daha fazladır?

 • I ve III
 • II. ve IV.
 • V. ve VI.
 • VII. ve VIII.
Soru 5

Turizm faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Avrupa kıtası en fazla turist çeken kıtadır.
 • Gelişmiş ülke vatandaşları turizm faaliyetlerine daha fazla katılmaktadır.
 • Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde doğa turizmi gelişmiştir.
 • Turizm faaliyetleri toplumlar arası kültürel etkileşime katkı yapmaktadır.
REKLAM
Soru 6

Coğrafya öğretmeni, Duru’ya; İtalya’nın fiziki özelliklerini Gizem’e ise İtalya’nın beşeri özelliklerini araştırıp sunma ödevi vermiştir. .
Buna göre; Duru aşağıdaki konu başlıklarından hangisine değinirse Gizem’in sunum konusuna girmiş olur?

 • İtalya’nın iklim özelliklerini
 • İtalya’nın nüfus özelliklerini
 • İtalya’nın bitki örtüsünü
 • İtalya’nın yer şekillerini
Soru 7

Japonya’nın dış ticareti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Dış ticaret hacmi yüksektir.
 • Hammadde ithalatı fazladır.
 • Mamul madde ihracatı fazladır.
 • Ticaretinde geri kalmış ülkelerin payı daha fazladır.
Soru 8

Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
 • Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?

 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • Kömür
 • Petrol
 • Güneş
Soru 10

Aşağıdaki çevre felaketlerinden hangisinin oluşumunda insan etkisi yoktur?

 • Çernobil faciası
 • Volkanik patlamalar
 • Aral Gölü’nün kuruması
 • Exxon Valdez tanker kazası
Soru 11

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve doğal kaynaklarını kullanmaları arasındaki ilişki hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Gelişmiş ülkelerde doğal kaynaklar kullanılırken teknolojiden daha fazla yararlanılır.
 • Geri kalmış ülkelerde doğal kaynaklardan daha az oranda yararlanılır.
 • Gelişmiş ülkelerde alternatif kaynak arayışı daha fazladır.
 • Geri kalmış ülkeler sadece yenilenebilir doğal kaynakları kullanırlar.
Soru 12

I. Nüfusun artması
II. Sanayinin gelişmesi
III. Milli parkların artması
Yukarıdaki durumlardan hangileri doğal kaynaklara olan talebin artmasında etkili olmuştur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 13

Barajların yapılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Enerji üretmek
 • Canlı türlerini kontrol etmek
 • Sel ve taşkınları kontrol etmek
 • Tarım alanlarını sulamak
REKLAM
Soru 14

Bir yerde taşkömürü yataklarının bulunması sonucunda bölgede sanayi alanları hızla gelişmiştir.
Bu gelişmelere bağlı olarak bu yerde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez?

 • Nüfus artışı
 • Hava kirliliği
 • Konut sıkıntısı
 • Biyoçeşitliliğin artması
Soru 15

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanılması daha fazla çevre sorununa neden olur?

 • Kömür
 • Güneş
 • Jeotermal
 • Hidroelektrik
Soru 16

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımı sera gazlarınının salınımına ve asit yağmurlarına sebep olur?

 • Petrol
 • Rüzgâr
 • Nükleer
 • Dalga
Soru 17

Doğal kaynak kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını en aza indirebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Kaynakların kullanımında çevre yönetimi ve planlamasının yapılması
 • Kaynakların işletildiği tesislerin yerleşmelere uzak yerlere yapılması
 • Sadece yüzeyde bulunan kaynakların işletilmesi
 • Kaynakların kullanımının artırılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın olası etkilerinden değildir?

 • Kuraklık ve sel gibi ekstrem doğa olaylarında artışlar görülmesi
 • Canlı tür ve çeşitliliğinde artışların olması
 • Buzulların erimesi sonucunda deniz seviyesinde değişimlerin görülmesi
 • Tarım ürünlerinin çeşidinin ve miktarının azalması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın nedenleri arasında gösterilemez?

 • Endüstrileşme
 • Ormanların tahrip edilmesi
 • Organik tarımın yaygınlaşması
 • Araçların egzozlarından çıkan gazlar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararları arasında gösterilemez?

 • Doğal kaynaklar korunur.
 • Enerji tasarrufu sağlanır.
 • Ekonomik katkı sağlar.
 • Atık miktarı artar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCCACBDADBDCBDAAABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?