Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisi jeolojik ve jeomorfolojik kökenlidir?

 • Ruhr bölgesinde yer alırlar.
 • Fırtınalar
 • Aşırı sıcaklıklar
 • Kütle hareketleri
Soru 2

İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Doğadaki ekstrem olaylar İnsanları etkilemez.
 • İnsanlar doğaya ihtiyaçları doğrultusunda müdahale etmektedir.
 • Gelişmiş ülkelerde insanların doğaya etkisi daha fazladır.
 • Sanayideki gelişmeler insanların doğa üzerindeki etkisini artırmıştır.
Soru 3

Küresel ısınmanın aşağıdaki etkilerinden hangisi kıyılarda daha fazla değişikliğe neden olur?

 • Kış sıcaklık değerlerinin artması
 • Deniz seviyesinin yükselmesi
 • Orman yangınlarının artması
 • Kuşların göç dönemlerinin değişmesi
Soru 4

Coğrafi keşifler Amerika Kıtası’nda var olan medeniyetlerin kültürel ve etnik yapısını daha fazla etkilemiştir.

I. Mezopotamya medeniyeti
II. Maya medeniyeti
III. Aztek medeniyeti .
Buna göre, yukarıdaki medeniyetlerden hangileri coğrafi keşiflerden daha fazla etkilenmiştir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 5

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Nil Nehri’nin havzasında kurulmuştur?

 • Hint medeniyeti
 • Mezopotamya medeniyeti
 • Mısır medeniyeti
 • Çin medeniyeti
REKLAM
Soru 6

Bir kasabanın yakınında bulunan kömür ve demir madenlerini işletmek için kasabanın arazisine santral ve fabrikalar kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunda kasabada meydana gelecek değişimlerdendir?

 • Tarımla uğraşan nüfus oranının artması
 • Aldığı göçlerle nüfusunun artması
 • Kırsal yerleşmelerin artması
 • Hayvancılığın ekonomisindeki ağırlığının artması
Soru 7

Gebze ve Essen şehirlerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

 • Tarım
 • Sanayi
 • Turizm
 • Liman
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerine örnektir?

 • Doğal kaynakların tükenmesi
 • Hayat standardının yükselmesi
 • Mal ve hizmet üretiminin artması
 • Yeni iş sahalarının ortaya çıkması
Soru 9

Çukurova aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin içerisinde yer almaz?

 • Maden bölgesi
 • Ovalık bölgeler
 • Akdeniz iklim bölgesi
 • Tarım bölgesi
Soru 10

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin bölge eşleştirmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • I – Karadeniz iklim bölgesi
 • II – Turizm bölgesi
 • III – Sanayi bölgesi
 • IV – Dağlık bölge
Soru 11

Yoğun nüfuslu merkezler arasındaki ulaşım hatlarının yoğunluğu fazladır. .
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangileri arasındaki ulaşım hatlarının yoğunluğu daha azdır?

 • Ankara – İstanbul
 • Adana – Konya
 • Erzurum – Iğdır
 • İzmir – Bursa
Soru 12

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin ülkemizin iç ticaretindeki payı daha azdır?

 • İzmir
 • Erzincan
 • Bursa
 • Gaziantep
Soru 13

Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artması aşağıdakilerden hangisinin ihracattaki payını azaltır?

 • Taşıt araçlarının
 • Hammaddelerin
 • Dayanıklı tüketim mallarının
 • Elektrik ve elektronik ürünlerin
REKLAM
Soru 14

Yukarıda Türkiye’nin 1963 – 2014 yılları arasındaki ihracatının sektörlere göre dağılım oranları verilmiştir.
Tablodaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Tarım ve hayvancılığın ihracattaki payı sürekli azalmıştır.
 • Sanayi mallarının ihracattaki payı sürekli artmıştır.
 • İhracatta en az pay madenlere aittir.
 • Tarım ve hayvancılıkta üretim sürekli azalmıştır.
Soru 15

Ülkemizin yaz turizminde aşağıdaki şehirlerden hangisinin önemi daha fazladır?

 • Ağrı
 • Antalya
 • Adana
 • Samsun
Soru 16

Ülkemizde jeotermal kaynakların fazla olması aşağıdakilerden hangisine daha fazla katkı yapmıştır?

 • Sağlık turizmi
 • Rafting turizmi
 • Yayla turizmi
 • Kongre turizmi
Soru 17

Ülkemizin kuş gözlemciliği potansiyelinin yüksek olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi yoktur?

 • Sulak alanların fazla olması
 • Kuşların göç yolları üzerinde bulunması
 • Havayolu ulaşımının gelişmiş olması
 • İklim ve bitki zenginliğinin fazla olması
Soru 18

Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde, turizm değerlerinin korunması ve turizmin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olmaz?

 • Turizm altyapısını iyileştirmek
 • Turizmi çeşitlendirmek
 • Tanıtım faaliyetlerini artırmak
 • Turizm merkezlerinde sanayi tesislerini artırmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir?

 • Döviz girdisi sağlaması
 • Altyapı yatırımlarının artması
 • Ulaşım hatlarının gelişmesi
 • Toplumlar arası etkileşimin artması
Soru 20

Arabistan’daki çöl iklimi bölgesinde yaşayan bir aile, yeşilliği bol, serin ve nemli bir bölgede yayla turizmine katılmak istemektedir.
Bu ailenin haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisine gitmesi en uygun olur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDCBBAACCBBDBACDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?