Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusu artırıcı politikalar izlenmesinin nedenlerinden değildir?

 • Fazla nüfusun askeri güç olarak görülmesi
 • Tarımsal iş gücüne duyulan ihtiyacın fazla olması
 • Doğal kaynakları işletmek için nüfusa ihtiyaç duyulması
 • Kişi başına düşen gelir miktarının arttırılmak istenmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1963 yılından sonra Türkiye’nin uyguladığı nüfus artış hızını yavaşlatıcı politikalarına uygun değildir?

 • Ailelere sahip oldukları her çocuk için para verilmesi
 • Aile planlamasına öncelik verilmesi
 • Erken yaşta evlenmenin önüne geçilmesi
 • Eğitim seviyesinin yükseltilmesi
Soru 3

Nüfusun yaşlanması önemli demografik sorunlardan biridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?

 • Gelir düzeyinin artması
 • Bağımlı nüfusun artması
 • Doğum oranlarının artması
 • Eğitim seviyenin yükselmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1985 yılından sonra ülkemizde nüfus artış hızının düşmesinin nedenlerinden değildir?

 • Evlenme yaşının yükselmesi
 • Eğitim seviyesinin yükselmesi
 • Doğum teşviklerinin verilmesi
 • Kadınların iş hayatına daha fazla katılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinin amaçları arasında gösterilemez?

 • Bölgeler arasındaki nüfus farkını artırmak
 • Bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak
 • Bölgelerin güçlü yönlerinin açığa çıkarılmasını sağlamak
 • Gelişmişlik ve refahın ülke geneline yayılmasını sağlamak
REKLAM
Soru 6

I. Kızılırmak
II. Çoruh
III. Dicle
IV. Fırat
Yukarıdakilerden hangileri Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında faydalanılan akarsulardandır?

 • İçme ve temizlik
 • I. ve IV.
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi jeopolitikte değişmeyen unsurlardandır?

 • Politik değerler
 • Coğrafi konum
 • Ekonomik değerler
 • Sosyal ve kültürel değerler
Soru 8

Olaylar en büyük etkiyi gerçekleştiği yere ve yakın çevresine yaparlar. .
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisinin Türkiye’ye etkisi daha az olmuştur?

 • SSCB ve Yugoslavya’nın dağılması
 • Panama Kanalının açılması
 • Hazar Havzasının Dünya petrol üretimindeki payının artması
 • Orta Asya ve Balkanlar’da yeni devletlerin kurulması
Soru 9

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye – Yunanistan arasındaki ilişkiyi daha az etkiler?

 • Batı Trakya sorunu
 • Ege Denizi kıta sahanlığı sorunu
 • Kıbrıs sorunu
 • Filistin sorunu
Soru 10

I. Uzun ve sağlıklı yaşam
II. Nüfusun ülke geneline dağılımı
III. Siyasi özgürlük
Yukarıdakilerden hangileri insani gelişim endeksinde dikkate alınan unsurlardandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II. ve III.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde geri kalmış ülkelere göre kesinlikle daha fazladır?

 • Yüzölçümü
 • Nüfus miktarı
 • Eğitim seviyesi
 • Nüfus artış hızı
Soru 12

- Genç nüfus oranı
- Kişi başı gelir miktarı
- Yıllık nüfus artış oranı
- Okuryazar nüfus oranı
Nijerya’da yukarıdakilerden kaç tanesi Almanya’dakinden daha fazladır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Haritada verilen A ve B bölgeleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • B bölgesinde ulaşım ağı daha yaygındır.
 • A bölgesinde sanayileşme daha fazladır.
 • A bölgesinde eğitim seviyesi daha düşüktür.
 • B bölgesinde kaynaklar daha verimli kullanılır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki hangisi Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Dünya rezervlerinin yarısından fazlasına sahip olduğu madenlerden değildir?

 • Petrol
 • Platinyum
 • Manganez
 • Krom
Soru 15

Yapılmış ve yapım aşamasında olan aşağıdaki boru hatlarından hangisi ülkemizden geçmez?

 • Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı
 • Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı
 • Tengiz-Novorossisk Boru Hattı
 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Soru 16

Aşağıdaki çatışma ve gerilim bölgelerinden hangisinin ülkemize etkisi daha azdır?

 • Bolivya
 • Suriye
 • Filistin
 • Mısır
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşam için faydalı uygulamalardandır?

 • Bataklıkların kurutulması
 • Fosil yakıt kullanımının azaltılması
 • Yerleşmelerin ovalara doğru genişlemesi
 • Akarsu vadilerine yerleşmelerin yapılması
Soru 18

Doğal kaynaklardan daha yüksek oranda yararlanabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur?

 • Ülkeler arası ticaretin azaltılması
 • Nüfusu artış hızının artırılması
 • Doğal kaynak kullanımının yasaklanması
 • Arıtma ve geri dönüşüme öncelik verilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi günümüzün en büyük çevre sorunudur?

 • Erozyon
 • Ses kirliliği
 • Küresel ısınma
 • Sel ve taşkınlar
Soru 20

Dünya’daki büyük şirketlerin üretimlerini Çin’e kaydırmalarında Çin’in hangi özelliği daha fazla etkili olmuştur?

 • Ucuz iş gücü
 • Coğrafi konumu
 • Uygun iklim koşulları
 • Zengin doğal kaynakları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCADBBDCCBBACABDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?