Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Batı kaynaklarında “Hung-nu” olarak adlandırılan kavim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anne-babaların çocuklarına yalan söylemeleri onların çocuklar tarafından sorgulanmasına neden olur.
 • Ruslar
 • Türkler
 • Hintliler
Soru 2

Orta Asya’nın yeryüzü şekilleri, iklimi ve Türklerin yaşayış tarzları, Türk kültüründe aşağıdakilerden en çok hangisinin gelişmesine sebep olmuştur?

 • Ticaretin
 • Hayvancılığın
 • Mimarinin
 • Tarımın
Soru 3

“Yarı göçebe yaşam biçimi, Hunlarda ---I--- sanatının, ölümden sonraki yaşama ait dinsel inanışları da ---II--- gelişmesini sağlamıştır.”
Hun sanatı ile ilgili yukarıda verilen bilginin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, hangi seçenekte verilen bilgiler yazılmalıdır?

I -- > II

 • Moğol -- > mimarinin
 • Türk -- > at koşum takımlarının
 • Esik -- > dokumacılığın
 • çadır -- > kurganların
Soru 4

Orta Asya’daki toplulukları bir çatı altında toplayan ilk Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göktürk
 • Asya Hun
 • Gazne
 • Uygur
Soru 5

Uygur kubbeli mezar anıtlarının en güzel örnekleri, aşağıdaki hangi Uygur kentinde yapılan kazılar sonucunda bulunmuştur?

 • Bezeklik
 • Ordu-Balık
 • Hoça
 • Turfan
REKLAM
Soru 6

İslam sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

 • Hz. Muhammed’in doğumuyla
 • Hz. Muhammed’in peygamber olmasıyla
 • İslam ordularının Mekke’yi fethetmesiyle
 • Dört Halife Dönemi’nin başlamasıyla
Soru 7

İslam sanatının ilk camileri, aşağıdaki hangi plan tipinde inşa edilmişlerdir?

 • Kûfe
 • Bazilikal
 • Eyvanlı
 • Transept
Soru 8

Aşağıdaki camilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde büyük bir onarım görmüş ve bozulan çinileri İznik çinileri ile değiştirilmiştir?

 • Kordoba
 • Seyd-i Ukba
 • Mescid-i Aksa
 • Kubbet’üs-Sahra
Soru 9

Fatımîlerin, cami inşaatında kullandıkları aşağıdaki mimari ögelerden hangisi, onların mimaride Batı’dan etkilendiklerini gösterir?

 • Abidevi minareler
 • Son cemaat yeri
 • Revaklı avlular
 • Kırık kemerler
Soru 10

• Kudüs yakınlarında bulunan saray, 8. yüzyılda Emevi halifelerinden • Yapı çok sayıda küçük oda ve tören salonundan oluşur.
• Saray, bir yandan Helenistik izler taşıyan kabartmalarla, diğer yandan da Sasani sanatının izlerini taşıyan üçgen ve gül motifleriyle süslüdür.
• Sarayın, 19. yüzyılda ortaya çıkarılan ön cephe kabartmaları Berlin’deki Kaiser Friedrich Müzesindedir.
Bazı özellikleri verilerek tanıtılmaya çalışılan saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uheydir
 • Meşatta
 • Elhamra
 • Kubadabad
Soru 11

Aşağıdaki türbelerden hangisi İslam sanatının ilk türbesi olarak kabul edilir?

 • Kubbet’üs Süleybiye
 • Kümbet-i Surkh
 • Ayşe Bibi
 • Arap Ata
Soru 12

Caminin ezan okunma işlevi için yapılmış olan kulemsi bölümlerine ne ad verilir?

 • Minber
 • Minare
 • Mihrap
 • Mahfil
Soru 13

Fuat Köprülü’ye göre “Ribat” terimi hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

 • Tutanak
 • 13.yy
 • Heyecana bağlı işlev
 • Dil ötesi işlev
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Ankara Aslanhane Camisi’yle ilgili değildir?

 • Beş nefli ahşap bir yapıdır.
 • Portale bitişik olan minaresi tuğla dekorludur.
 • Düz çatılı olan cami, “Kırk Direkli Cami” olarak da bilinir.
 • Kitabesinde Hüsameddin ile Hasan adında iki kardeş tarafından tamir ettirildiği yazılıdır.
Soru 15

Anadolu Selçuklu kervansarayları kaç tipte inşa edilmişlerdir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 16

Seyyah Evliya Çelebi’nin “Bursa’nın Ayasofya’sı” olarak betimlediği yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bursa Ulu Camisi
 • Bursa Yeşil Camisi
 • Bursa Yeşil Türbesi
 • Bursa Muradiye Medresesi
Soru 17

Osmanlı sanatının aşağıdaki hangi dönemleri “Türk Ampir Üslup Dönemi” olarak isimlendirilir?

 • 1900 – 1930
 • 1860 – 1900
 • 1808 – 1860
 • 1730 – 1808
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, halıyı meydana getiren ve halının esasını oluşturan ögedir?

 • Yöre
 • Renk
 • Motif
 • Düğüm
Soru 19

Artuklular ve Selçuklular zamanında yapılan cami ve medreselerde kullanılan cam çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Beykoz
 • Şemsiye
 • Sodakalsik
 • Çeşmibülbül
Soru 20

Türk resim sanatı, hangi yıllarda soyut sanat akımının etkisine girmiştir?

 • 1940’lar
 • 1950’ler
 • 1970’lar
 • 1980’ler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACBADDBABDCBACDBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?