GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik ilan etmesinin nedenlerinden biri olamaz?

 • A) Muhacirlerin Medine’deki hayata uyumlarını kolaylaştırmak
 • B) Muhacir ve Ensar’ı birbirlerine ısındırıp kenetlenmelerini sağlamak
 • C) Muhacirlerin maddi konulardaki sıkıntılarını hafifletmeye çalışmak
 • D) Ensar’ın maddi durumuna katkı sağlamak
SORU 2

Hz. Muhammed (sav.) zamanındaki Mescid-i Nebevi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İslam’ın ilk mescidi kabul edilir.
 • B) Devlet işlerinin görüldüğü yerdir.
 • C) Eğitim faaliyetleri yapılmıştır.
 • D) İbadetlerin yapıldığı yerdir.
SORU 3

Medine’de yapılan ilk nüfus sayımında Müslümanların sayısı kaç kişi olarak tespit edilmiştir?

 • A) 1000
 • B) 1500
 • C) 2000
 • D) 2500
SORU 4

Hz. Muhammed (sav.)’in Medine Sözleşmesi’ni yapma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Medine’deki halkların barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak
 • B) Yahudilerin Hristiyanlar üzerindeki baskılarını azaltmak
 • C) Müşrik Arapları ve Yahudileri Medine’den çıkarmak
 • D) Medine’nin gelir kaynaklarını artırmak
SORU 5

Namaza davetin ezan ile yapılmasını rüyasında gören ve Peygamberimize anlatan sahabe kimdir?

 • A) Bilal-i Habeşi
 • B) Ali b. Ebi Talip
 • C) Abdullah b. Zeyd
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 6

Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi ne zaman gerçekleşmiştir?

 • A) Mekke’nin Fethi’nden sonra
 • B) Hicretten on altı ay sonra
 • C) Boykot döneminde
 • D) Mekke döneminde
SORU 7

Hz. Peygamber, Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden okuma yazma bilenleri on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.
Hz. Peygamber’in bu uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Akrabalarına kolaylık göstermiştir.
 • B) Birlik ve beraberlik oluşturmuştur.
 • C) Ekonomiye katkı sağlamıştır.
 • D) İlme teşvik etmiştir.
SORU 8

Hudeybiye Barış Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?

 • A) Müşrikler – Yahudiler
 • B) Müslümanlar – Müşrikler
 • C) Müslümanlar – Yahudiler
 • D) Hristiyanlar – Müslümanlar
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Uhud Savaşı’nı başlatma nedenlerinden biri değildir?

 • A) Bedir’deki yenilginin intikamını almak
 • B) Medine’deki Yahudilere yardım etmek
 • C) Müslümanların güçlenmelerini engellemek
 • D) Suriye kervan yolunu emniyet altına almak
SORU 10

Hz. Peygamber’in Hendek Savaşı öncesi sahabeleri toplayıp fikir alışverişinde bulunması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

 • A) Yardımlaşmaya
 • B) Kardeşliğe
 • C) Eğitime
 • D) İstişareye
SORU 11

Bedir Savaşı’ndan sonra Medine Antlaşması’nı ihlal eden ve Hz. Peygamber’in kararıyla Medine’yi terk etmek zorunda kalan ilk kabile aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kaynukaoğulları
 • B) Nadiroğulları
 • C) Hazreçoğulları
 • D) Kurayzaoğulları
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinin sonuçlarından biri değildir?

 • A) Kureyşliler tehdit olmaktan tamamen çıkmışlardır.
 • B) Kâbe, Müslümanların hâkimiyetine geçmiştir.
 • C) Ebu Süfyan ve birçok Mekkeli müşrik Müslüman olmuştur.
 • D) Hayber’in fethi için gerekli ortam oluşmuş ve fetih gerçekleşmiştir.
SORU 13

Mute Savaşı 629 yılında Müslü manlar ile _________ arasında yapılmıştır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Mekkeliler
 • B) Bizanslılar
 • C) İranlılar
 • D) Mısırlılar
SORU 14

Hz. Peygamber, vefatından sonra müminlerin ihtilafa düşmeleri durumunda aşağıdakilerden hangilerine müracaat etmelerini söylemiştir?

 • A) Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’e
 • B) Ataların dinleri ve geleneklere
 • C) Devlet yöneticileri ve kabile büyüklerine
 • D) Toplumdaki kurallar ve toplumun ileri gelenlerine
SORU 15

“De ki; Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim…’’
(A’râf suresi, 158.ayet)
Bu ayete göre Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir?

 • A) Son peygamber olduğuna
 • B) İnen vahiyleri yazdırdığına
 • C) Peygamberliğinin evrenselliğine
 • D) Tebliğe akrabalarından başladığına
SORU 16

Hz. Peygamber, Uhud Savaşı’nda kendisini yaralayan müşrikler için “Allah’ım! Halkımı cezalandırma, çünkü onlar bilmiyorlar.’’ demiştir.
Hz. Muhammed (sav.)’in böyle davranması O’nun hangi özelliğinin bir göstergesidir?

 • A) Cesaretinin
 • B) Merhametinin
 • C) Yardımseverliğinin
 • D) Sabrının
SORU 17

Hz. Peygamber, davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmemiş ve: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime verseler yine de bu davamdan vazgeçmem.’’ demiştir.
Hz. Peygamber’in bu şekilde cevap vermesi O’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Cesaretinden
 • B) Cömertliğinden
 • C) Şefkatinden
 • D) Kararlılığından
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.) peygamberlik öncesi yaşamında aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok tanınmakta idi?

 • A) Güler yüzlülüğü
 • B) Affediciliği
 • C) Güvenilirliği
 • D) Hoşgörüsü
SORU 19

“Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, âlimler de yeryüzünde rehberdirler.’’ Hz. Muhammed (sav.) bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 • A) Bilgi ve ilme önem verilmesini
 • B) Tefekkür etmenin gerekliliğini
 • C) Yıldızların insan üzerinde etkisini
 • D) Örneklerle anlatmanın önemini
SORU 20

Hz. Muhammed (sav.), Kur’an okuyan mümini, kokusu ve tadı güzel olan turunçgillere; Kur’an okumayan mümini de, kokusu olmayıp tadı güzel olan hurmaya benzetmiştir.
Bu durum, Hz. Peygamber’in aşağıdaki eğitim – öğretim yöntemlerinden hangisini kullandığına örnektir?

 • A) Tartışma yöntemi
 • B) Soru-cevap yöntemi
 • C) Örneklendirme yöntemi
 • D) Problem çözme metodu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABACBDBBDADBACBDCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?