GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik ilan etmesinin nedenlerinden biri olamaz?

 • Muhacirlerin Medine’deki hayata uyumlarını kolaylaştırmak
 • Muhacir ve Ensar’ı birbirlerine ısındırıp kenetlenmelerini sağlamak
 • Muhacirlerin maddi konulardaki sıkıntılarını hafifletmeye çalışmak
 • Ensar’ın maddi durumuna katkı sağlamak
SORU 2

Hz. Muhammed (sav.) zamanındaki Mescid-i Nebevi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İslam’ın ilk mescidi kabul edilir.
 • Devlet işlerinin görüldüğü yerdir.
 • Eğitim faaliyetleri yapılmıştır.
 • İbadetlerin yapıldığı yerdir.
SORU 3

Medine’de yapılan ilk nüfus sayımında Müslümanların sayısı kaç kişi olarak tespit edilmiştir?

 • 1000
 • 1500
 • 2000
 • 2500
SORU 4

Hz. Muhammed (sav.)’in Medine Sözleşmesi’ni yapma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine’deki halkların barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak
 • Yahudilerin Hristiyanlar üzerindeki baskılarını azaltmak
 • Müşrik Arapları ve Yahudileri Medine’den çıkarmak
 • Medine’nin gelir kaynaklarını artırmak
SORU 5

Namaza davetin ezan ile yapılmasını rüyasında gören ve Peygamberimize anlatan sahabe kimdir?

 • Bilal-i Habeşi
 • Ali b. Ebi Talip
 • Abdullah b. Zeyd
 • Hz. Ebu Bekir
SORU 6

Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevrilmesi ne zaman gerçekleşmiştir?

 • Mekke’nin Fethi’nden sonra
 • Hicretten on altı ay sonra
 • Boykot döneminde
 • Mekke döneminde
SORU 7

Hz. Peygamber, Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerden okuma yazma bilenleri on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.
Hz. Peygamber’in bu uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Akrabalarına kolaylık göstermiştir.
 • Birlik ve beraberlik oluşturmuştur.
 • Ekonomiye katkı sağlamıştır.
 • İlme teşvik etmiştir.
SORU 8

Hudeybiye Barış Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?

 • Müşrikler – Yahudiler
 • Müslümanlar – Müşrikler
 • Müslümanlar – Yahudiler
 • Hristiyanlar – Müslümanlar
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin Uhud Savaşı’nı başlatma nedenlerinden biri değildir?

 • Bedir’deki yenilginin intikamını almak
 • Medine’deki Yahudilere yardım etmek
 • Müslümanların güçlenmelerini engellemek
 • Suriye kervan yolunu emniyet altına almak
SORU 10

Hz. Peygamber’in Hendek Savaşı öncesi sahabeleri toplayıp fikir alışverişinde bulunması aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

 • Yardımlaşmaya
 • Kardeşliğe
 • Eğitime
 • İstişareye
SORU 11

Bedir Savaşı’ndan sonra Medine Antlaşması’nı ihlal eden ve Hz. Peygamber’in kararıyla Medine’yi terk etmek zorunda kalan ilk kabile aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaynukaoğulları
 • Nadiroğulları
 • Hazreçoğulları
 • Kurayzaoğulları
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethinin sonuçlarından biri değildir?

 • Kureyşliler tehdit olmaktan tamamen çıkmışlardır.
 • Kâbe, Müslümanların hâkimiyetine geçmiştir.
 • Ebu Süfyan ve birçok Mekkeli müşrik Müslüman olmuştur.
 • Hayber’in fethi için gerekli ortam oluşmuş ve fetih gerçekleşmiştir.
SORU 13

Mute Savaşı 629 yılında Müslü manlar ile _________ arasında yapılmıştır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Mekkeliler
 • Bizanslılar
 • İranlılar
 • Mısırlılar
SORU 14

Hz. Peygamber, vefatından sonra müminlerin ihtilafa düşmeleri durumunda aşağıdakilerden hangilerine müracaat etmelerini söylemiştir?

 • Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’e
 • Ataların dinleri ve geleneklere
 • Devlet yöneticileri ve kabile büyüklerine
 • Toplumdaki kurallar ve toplumun ileri gelenlerine
SORU 15

“De ki; Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim…’’
(A’râf suresi, 158.ayet)
Bu ayete göre Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir?

 • Son peygamber olduğuna
 • İnen vahiyleri yazdırdığına
 • Peygamberliğinin evrenselliğine
 • Tebliğe akrabalarından başladığına
SORU 16

Hz. Peygamber, Uhud Savaşı’nda kendisini yaralayan müşrikler için “Allah’ım! Halkımı cezalandırma, çünkü onlar bilmiyorlar.’’ demiştir.
Hz. Muhammed (sav.)’in böyle davranması O’nun hangi özelliğinin bir göstergesidir?

 • Cesaretinin
 • Merhametinin
 • Yardımseverliğinin
 • Sabrının
SORU 17

Hz. Peygamber, davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmemiş ve: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime verseler yine de bu davamdan vazgeçmem.’’ demiştir.
Hz. Peygamber’in bu şekilde cevap vermesi O’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Cesaretinden
 • Cömertliğinden
 • Şefkatinden
 • Kararlılığından
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.) peygamberlik öncesi yaşamında aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha çok tanınmakta idi?

 • Güler yüzlülüğü
 • Affediciliği
 • Güvenilirliği
 • Hoşgörüsü
SORU 19

“Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, âlimler de yeryüzünde rehberdirler.’’ Hz. Muhammed (sav.) bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

 • Bilgi ve ilme önem verilmesini
 • Tefekkür etmenin gerekliliğini
 • Yıldızların insan üzerinde etkisini
 • Örneklerle anlatmanın önemini
SORU 20

Hz. Muhammed (sav.), Kur’an okuyan mümini, kokusu ve tadı güzel olan turunçgillere; Kur’an okumayan mümini de, kokusu olmayıp tadı güzel olan hurmaya benzetmiştir.
Bu durum, Hz. Peygamber’in aşağıdaki eğitim – öğretim yöntemlerinden hangisini kullandığına örnektir?

 • Tartışma yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Örneklendirme yöntemi
 • Problem çözme metodu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABACBDBBDADBACBDCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler