GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi toplumu ve toplumsal ilişkileri konu edinen sosyolojinin inceleme alanına girmez?

 • A) Bireyin davranışlarının nedenleri
 • B) Toplumsal ilişkiler ve nedenleri
 • C) Toplumsal değişim süreçleri
 • D) Coğrafi özelliklerin toplumsal yaşama etkileri
SORU 2

Toplumsal olay; toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli değişmelerdir. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaya örnektir?

 • A) Savaş
 • B) Evlilik
 • C) Seçim
 • D) İstanbul’un fethi
SORU 3

Fiziksel olarak bir arada olmayan, aralarında ilişki bulunmayan insanların ortak bir takım özelliklere göre gruplandırılmasına toplumsal kategori denir. .
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal kategori değildir?

 • A) Okul çağına gelen çocuklar
 • B) Miting alanında toplananlar
 • C) Aynı meslekte olanlar
 • D) Evliler
SORU 4

Bir toplumun geçmişten günümüze geçirmiş olduğu değişim süreçlerini bilmek, araştırılan toplumun anlaşılmasını kolaylaştırır. .
Buna göre sosyoloji aşağıdaki bilimlerden hangisiyle ilişki kurmalıdır?

 • A) Antropoloji
 • B) Coğrafya
 • C) Hukuk
 • D) Tarih
SORU 5

I. Özelden – özele doğru
II. Özelden – genele doğru
III. Genelden – özele doğru
Verilenlerden tümdengelim akıl yürütme türünde zihnin işleyişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
SORU 6

Sosyolog, araştırmalarında olanı olduğu gibi ortaya koyup, değer yargılarını, beklentilerini, duygularını işe karıştırmama çabası içinde olmalıdır. .
Buna göre sosyologun bilimsel çalışmalarda uyması gereken ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Somutluk ilkesi
 • B) Objektiflik ilkesi
 • C) Nedensellik ilkesi
 • D) Konunun sınırlandırılması ilkesi
SORU 7

• Kiminle aynı sırada oturmak istersiniz?
• Kendinizi kime yakın hissediyorsunuz?
• Sınıfta davranışlarından hoşlanmadığınız kişi kimdir?
Verilenler sosyolojide veri toplama tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Görüşme
 • B) Monografi
 • C) Sosyometri
 • D) Olay incelemesi
SORU 8

İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal varlık aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Toplumsal grup
 • B) Toplumsal yapı
 • C) Toplumsal Statü
 • D) Toplumsal kurum
SORU 9

İki ailenin birbirine gidip gelmesi aşağıdaki ilişki türlerinden hangisini örneklendirir?

 • A) Birey – birey ilişkisi
 • B) Birey – grup ilişkisi
 • C) Grup – birey ilişkisi
 • D) Grup – grup ilişkisi
SORU 10

Avukatlık yapan birinin daha sonra savcı olması durumunda, avukatlık mesleğinde edindiği bilgilerinin savcılık mesleğini kolaylaştırması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Rol pekiştirmesi
 • B) Anahtar statü
 • C) Rol çatışması
 • D) Toplumsal prestij
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “resmi” normlardandır?

 • A) Gelenekler
 • B) Adetler
 • C) Görenekler
 • D) Hukuk kuralları
SORU 12

• Sokakta gezenler
• Kırmızı ışıkta bekleyenler
• Otobüs kuyruğunda bekleyenler
Aynı mekanı paylaşan bu tür insan birliktelikleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • A) Toplumsal grup
 • B) Toplumsal kurum
 • C) Toplumsal yığın
 • D) Toplumsal kategori
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir?

 • A) Çıkara dayalı olması
 • B) Resmi ilişkiler olması
 • C) Duygusal boyutlu olması
 • D) Yazılı normlara dayalı olması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi insanların toprağa yerleşme nedenlerinden değildir?

 • A) Toplayıcılık ve avcılık alanlarının artması
 • B) Üretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesi
 • C) Hayvanların evcilleştirilmesi
 • D) Bitkilerin yetiştirilmesi
SORU 15

Köy toplumsal yapısı ile kent toplumsal yapı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

...... = KÖY -- > KENT

 • A) Ekonomi = Tarıma ve hayvancılığa dayanır -- > Sanayi, ticaret ve hizmete dayanır
 • B) Toplumsal hareketlilik = Statü değiştirme çok sık görülür -- > Statü değiştirme oldukça sınırlıdır
 • C) İş bölümü = Cinsiyete dayalı doğal işbölümü vardır -- > Teknik işbölümü ve uzmanlaşma vardır
 • D) Toplumsal kontrol = Gelenek ve görenekler etkilidir -- > Hukuk kuralları etkilidir
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi hızlı kentleşmenin doğurduğu sorunlardan değildir?

 • A) İşsizlik
 • B) Gecekondulaşma
 • C) Kültürel çözülme
 • D) Tüketim ürünlerinin bolluğu
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan değildir?

 • A) Bencillik
 • B) Celula
 • C) Din birliği
 • D) Ekonomi birliği
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi kapalı tabakalaşmanın özelliklerindendir?

 • A) Tabakalar arası geçiş serbesttir.
 • B) Yapı dikey hareketliliğe açıktır.
 • C) Bireylerin yer alacağı tabaka doğumla belirlenir.
 • D) Tabaka değiştirmede yasal ve geleneklerden kaynaklanan bir engel yoktur.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnektir?

 • A) Bir öğretmenin milletvekili olması
 • B) Bakkallık yapan birinin manavlığa başlaması
 • C) Ankara valisinin İstanbul’a vali olarak tayin edilmesi
 • D) Bir işçinin çalıştığı fabrikadan çıkıp başka bir fabrikada çalışması
SORU 20

Toplumsal tabakalaşma piramidi yukarıdaki gibi olan bir ülkeyle ilgili olarak hangi yargıya ulaşabiliriz?

 • A) Orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısı azalmıştır.
 • B) Ekonomik refahı gelişmiş bir toplumdur.
 • C) Tabakalar arası gelir dağılımı eşittir.
 • D) Üst tabaka ile alt tabaka dengesiz dağılmıştır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDCBCBDADCCABDACAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?