GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Kültürün maddi unsurlarının hızlı değişmesine rağmen manevi unsurların bu değişime uyum sağlayamaması durumu hangi kavramla ifade edilir?

 • A) Kültürel çatışma
 • B) Kültürel gecikme
 • C) Kültürel benzeşme
 • D) Kültürleşme
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürün genel özelliklerinden değildir?

 • A) Kültür toplumsaldır.
 • B) Kültür tarihseldir.
 • C) Kültür zamanla değişir.
 • D) Kültür kalıtım yoluyla kuşaklara aktarılır.
SORU 3

Bir kültürün başka bir kültürü kendi içinde eriterek yok etmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kültürel asimilasyon
 • B) Kitabü’l-Menazır
 • C) Kültürel farklılık
 • D) Kültürel kimlik
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden değildir?

 • A) Toplumsal ihtiyaçları giderirler.
 • B) Toplumsal kurumlar birbirleriyle ilişki içindedir.
 • C) Kurumların yapısı değişmeden varlığını sürdürürler.
 • D) Bir toplumsal kurumdaki değişim diğer toplumsal kurumları da etkiler.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ailenin psikolojik işlevidir?

 • A) İlmü’l-kıraat
 • B) Aile üyelerinin beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılama
 • C) Aile üyelerinin sevgi, saygı gibi duygusal ihtiyaçlarını sağlama
 • D) Neslin devamını sağlama
SORU 6

Ülkemizde “iç güveysi’’ olarak adlandırılan, evlenen erkeğin kadının ailesiyle birlikte oturması şeklinde açıklanan evlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Matrilokal
 • B) Patrilokal
 • C) Neolokal
 • D) Egzogami
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin özelliklerinden değildir?

 • A) Tek eşliliğe dayanır.
 • B) Kadın-erkek eşitliğine dayanır.
 • C) Akrabalık sadece baba tarafından geçer.
 • D) Evlenme ve boşanma hukuk kurallarına göre düzenlenir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel işlevidir?

 • A) Toplumsal düzeni sağlamaya çalışması
 • B) İnananlar arası dayanışmayı artırması
 • C) Toplumsal bütünleşmeye katkı sağlaması
 • D) Yaşamı anlamdırarak, kişiye ümit vermesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi laik devletin özelliklerinden değildir?

 • A) Devletin din karşısında tarafsızlığını yitirmesi
 • B) Devletin inanç özgürlüklerini güvenceye alması
 • C) Bireylerin din, vicdan ve inanç hürriyetine sahip olması
 • D) Bireylerin inancını özgürce yaşaması
SORU 10

Bir mal, ihtiyaçlarımızı doğrudan karşılıyorsa tüketim malı, ihtiyaçlarımızı dolaylı olarak karşılıyorsa ve bir başka malın üretilmesinde kullanılıyorsa üretim malıdır. .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim malıdır?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Peynir
 • D) Çimento
SORU 11

Mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli bir biçimde artması sonucu paranın alım gücünün düşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Enflasyon
 • B) Devalüasyon
 • C) Deflasyon
 • D) Revalüasyon
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren unsurlardan değildir?

 • A) Vatan
 • B) Kişi dokunulmazlığı
 • C) Kamuoyu
 • D) Egemenlik
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimin ölçütlerinden değildir?

 • A) Eşitlik
 • B) Özgürlük
 • C) Adalet
 • D) İdeolojik baskı
SORU 14

Partilerin aldıkları oy ölçüsünde milletvekili çıkardıkları, kendilerini destekleyen seçmen oranına göre parlamentoda temsil edildikleri seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çoğunluk sistemi
 • B) Nispi temsil sistemi
 • C) Tek turlu çoğunluk sistemi
 • D) İki turlu çoğunluk sistemi
SORU 15

Belli bir alanda daha iyiye ve mükemmele doğru kendiliğinden değişmeyi dile getiren, eskiye oranla daha iyi duruma geçilmesini ifade eden kavram hangisidir?

 • A) İsyan
 • B) İlerleme
 • C) Devrim
 • D) İhtilal
SORU 16

I. Kültür
II. Fizik çevre
III. Kitle iletişim araçları
Verilenlerden hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Toplumların hiçbir baskı olmadan, belirli bir programa dayanmadan kendiliğinden, iç etkenler veya başka kültürlerle temas sonucu bazı değerlerin benimsenip kendi kültürümüze aktarılmasıyla oluşan toplumsal değişme tipidir.
Açıklaması verilen toplumsal değişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Demokratik planlı değişme
 • B) Müdahale yoluyla değişme
 • C) Serbest sosyal değişme
 • D) Baskı yolu ile değiştirme
SORU 18

“Toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasıdır.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Orta tabaka genişlemesi
 • B) Toplumsal bütünleşme
 • C) Toplumsal değişme
 • D) Ekonomik büyüme
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenlerinden değildir?

 • A) Yeni koşullara uygun normların geliştirilmesi
 • B) Demokratik kurumlaşma yetersizliği
 • C) İş bölümü yetersizliği
 • D) Örgütlenme yetersizliği
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan bir atılımdır?

 • A) Halifeliğin kaldırılması
 • B) İzmir iktisat kongresi
 • C) Medeni kanun
 • D) Şapka kanunu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACCACDADACDBBDCBAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?