GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Bir tarihî olaya dâhil olan kişilerin, olaydaki rollerini ve olaya katkılarını doğru olarak anlayıp değerlendirebilmek için, aşağıdakilerden hangisinin göz ardı edilmemesi gerekir?

 • Olayın, başka olaylarla benzer yönleri
 • Olaylarla ilgili yapılan yorumlar
 • Olayın geçtiği zamanın koşulları
 • Olayın hangi kıtada gerçekleştiği
SORU 2

Herodot’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

 • Eski Çağ’da yaşamış olmasından
 • Olayların geçtiği yerleri gezip görmesinden
 • Tarihî olayları kronolojik olarak sıralamasından
 • Eserini araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazmasından
SORU 3

İlk şehir devletleri, aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • Tunç Devri
 • Demir Devri
 • Neolitik Devir
 • Mezolitik Devir
SORU 4

I. Tarihî olay ile ilgili verileri sınıflandırma
II. Verileri zaman, yer ve konularına göre ayırma
III. Elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığının belirleme
durumlarından hangileri tarih biliminin yöntemleri arasında gösterilebilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I, II ve III
SORU 5

Okunuşu “Milattan Sonra 7. yüzyılın 1. yarısının 2. çeyreği” olan yıl, aşağıdakilerden hangisidir?

 • MS 719
 • MS 751
 • MS 626
 • MS 691
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan “yazılı” kaynaklardan biri değildir?

 • Paralar
 • Efsaneler
 • Anallar
 • Biyografiler
SORU 7

İlk Çağ’da Mısır’da;
• Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin,
• Hayatın ölümden sonra da devam edeceğine olan inanç, ölülerin mumyalanmasını gerekli kılmış, o da tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişmesini sağlamıştır.
Bu bilgilere göre Mısır’da görülen bilimsel gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Uluslararası ilişkiler
 • Ekonomik uğraşılar
 • Doğa ve dinî olaylar
 • Tarımsal ve ticari faaliyetler
SORU 8

Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asurlular
 • Romalılar
 • İyonyalılar
 • Amurrular
SORU 9

Sümerlerde bütün şehir devletlerini bir yönetim altında birleştirmiş olan krallara verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tavananna
 • Lugal kalma
 • Patesi
 • Lugal
SORU 10

Ünlü “Hammurabi Kanunları”nı hazırlayan Hammurabi, aşağıdaki hangi ülkenin hükümdarıdır?

 • Akad
 • Sümer
 • Elam
 • Babil
SORU 11

Aşağıdaki nehirlerden hangisi Hinduizm inancına göre kutsal sayılır?

 • Nil
 • İndus
 • Ganj
 • Amazon
SORU 12

Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:
• Patriciler: Romalı soylulardan oluşan bir sınıftır. Sosyal yaşam açısından diğer sınıflara göre daha rahat yaşayan bu sınıftaki insanlar; mülkiyet edinme, devlet memuru ve asker olabilme haklarına sahiptiler.
• Plepler: Hiçbir siyasi hakkı olmayan bu sınıftakiler daha çok hayvancılık, tarım ve ticaret gibi işlerle uğraşmışlardır.
• Köleler: Hiçbir hakları olmayan bu sınıftakiler soyluların evlerinde hizmetçi, tarlalarında da işçi olarak çalışmışlardır.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi, Roma toplum yapısından çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

 • Sınıfların hukukları farklıdır.
 • Eşitliğe dayalı bir sosyal düzen vardır.
 • Köleler, mülkiyet hakkından mahrumdurlar.
 • Plepler, Roma toplumunun üreticisidirler.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün Avrupa’da meydana getirdiği siyasi sonuçlarından biri değildir?

 • Barbar kavimler arasında Hristiyanlığın yayılması
 • Feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlaması
 • Avrupa’ya yerleşen Türklerin burada çeşitli devletler kurması
 • Günümüz Avrupa devletlerinin birçoğunun temellerinin atılması
SORU 14

Avrupa Hun hükümdarı Attila, Balkan Seferleri’ni hangi devlet üzerine düzenlemiştir?

 • Batı Roma
 • Doğu Roma
 • Sasani
 • Asya Hun
SORU 15

Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

 • Göç
 • Türeyiş
 • Manas
 • Alp Er Tunga
SORU 16

Kutluk Devleti hükümdarı Kapgan Kağan, iktidarda bulunduğu süre içinde bütün Türk boylarını Kök Türk egemenliği altında toplamaya çalışmıştır.
Kapgan Kağan, izlediği bu siyasetle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

 • Çin’i ele geçirmek
 • İpek Yolu’na hâkim olmak
 • Bizans’ı vergiye bağlamak
 • Türk siyasi birliğini sağlamak
SORU 17

Hazarlar, hangi yönleriyle diğer Türk topluluklarından ayrılırlar?

 • Bizans ile ilişki kurmalarıyla
 • Karadeniz kıyısında yaşamalarıyla
 • Musevilik dinini seçmeleriyle
 • Ruslar tarafından yıkılmalarıyla
SORU 18

Tarihte ilk kendi adına para bastıran Baga Tarkan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

 • Türgişler
 • Kimekler
 • Sabirler
 • Köktürkler
SORU 19

“Uygurlar, _________ adını verdikleri kentler kurarak sanat ve ticaretle uğraşmışlardır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Ordu
 • Balık
 • Amid
 • Kurgan
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde görülen ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması anlayışının bir sonucudur?

 • Türk devletlerinin uzun yıllar hüküm sürmesi
 • Kendi alfabelerini oluşturmaları
 • Göçebe yaşam sürmeleri
 • Taht kavgaları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDADCBCABDCBABCDCABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler