GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

I. Hattiler
II. Himyeriler
III. Tedmürlüler
IV. Samaniler
Verilen devletlerden hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, III ve IV
SORU 2

Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli olan kimseye ne ad verilir?

 • A) Emir
 • B) Kadı
 • C) Sultan
 • D) Halife
SORU 3

İslam Devleti’nde ilk hazine (Beyt’ül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 4

Endülüs Emevi Devleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

 • A) İtalya
 • B) Mısır
 • C) İspanya
 • D) Fransa
SORU 5

İslam Devleti’ne, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır?

 • A) Şam
 • B) Medine
 • C) Bağdat
 • D) Semerkant
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin halifeliği döneminde meydana gelmiştir?

 • A) Hicret
 • B) Hakem Olayı
 • C) Zatü’s Zavari Savaşı
 • D) İran’ın fethinin tamamlanması
SORU 7

Araplar, aşağıdaki hangi uygarlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır?

 • A) Hint
 • B) Çin
 • C) İran
 • D) Yunan
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir?

 • A) Türklerin İslam ile tanışmalarının gecikmesi
 • B) Kök Türklerin Orhun Yazıtları’nı dikmesi
 • C) Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri
 • D) Uygurların yerleşik hayata geçmesi
SORU 9

Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l – Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

 • A) Okumaya önem verildiğine
 • B) Ülkeler arası ticaretin geliştiğine
 • C) Başka dillerde yazılmış eserlerin Arapçaya çevrildiğine
 • D) Halk arasında okuryazar oranını yükseltmek istendiğine
SORU 10

Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların “ulusçu” bir devlet anlayışına sahip olduklarının bir göstergesidir?

 • A) Medreseler açmaları
 • B) Kervansaraylar inşa etmeleri
 • C) İslamiyet’i devlet dini olarak benimsemeleri
 • D) Türkçeyi devlet ve toplum hayatında kullanmaları
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebeplerinden biri olamaz?

 • A) Ahiret inancının var olması
 • B) Tek tanrı inancının bulunması
 • C) Yönetimde dinî kuralların etkili olması
 • D) Türk ahlaki değerlerinin İslam ahlak değerlerine benzemesi
SORU 12

• Batı kaynaklarında “Alfarabus” adıyla anılır.
• Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.
• Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanı verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Farabî
 • B) Biruni
 • C) Taberî
 • D) Harezmî
SORU 13

Büyük Selçuklu Devleti’nde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye “Tuğrai” denirdi?

 • A) Divan-ı Arz
 • B) Divan-ı İnşa
 • C) Divan-ı İstifa
 • D) Divan-ı Mezalim
SORU 14

“Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”
diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Danişment Ahmet Gazi
 • B) Dilmaçoğlu Mehmet Bey
 • C) Karamanoğlu Mehmet Bey
 • D) Kutalmışoğlu Süleyman Şah
SORU 15

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Atabeylik uygulaması
 • B) İmarethaneler
 • C) İkta Sistemi
 • D) Ahi Teşkilatı
SORU 16

Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çağrı Bey
 • B) Çaka Bey
 • C) Çubuk Bey
 • D) Sökmen Bey
SORU 17

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslan’ın, devlet merkezini İznik’ten Konya’ya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Haçlı Seferi
 • B) II. Haçlı Seferi
 • C) Kösedağ Savaşı
 • D) Koyunhisar Savaşı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının “tersane” şehirlerindendir?

 • A) Sinop – Alaiye
 • B) Trabzon – Kırım
 • C) Sinop – Trabzon
 • D) İzmir – İskenderun
SORU 19

• Anadolu’da Moğol baskısı arttı.
• Devlet, Moğolların himayesine girdi.
• Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.
• Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.
Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

 • A) Pasinler
 • B) Kösedağ
 • C) Malazgirt
 • D) Miryokefalon
SORU 20

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir?

 • A) II. Kılıç Arslan’ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması
 • B) Topluma hizmet amacıyla dinî, sosyal ve ticari nitelikte mimari eserlerin yaptırılması
 • C) II. Rükneddin Süleyman Şah’ın Erzurum’u alarak Saltuklulara son vermesi
 • D) Devlette bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsçanın kullanılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCDBAACDCABCDBAABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?