GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

I. Hattiler
II. Himyeriler
III. Tedmürlüler
IV. Samaniler
Verilen devletlerden hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, III ve IV
SORU 2

Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli olan kimseye ne ad verilir?

 • Emir
 • Kadı
 • Sultan
 • Halife
SORU 3

İslam Devleti’nde ilk hazine (Beyt’ül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
SORU 4

Endülüs Emevi Devleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

 • İtalya
 • Mısır
 • İspanya
 • Fransa
SORU 5

İslam Devleti’ne, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır?

 • Şam
 • Medine
 • Bağdat
 • Semerkant
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin halifeliği döneminde meydana gelmiştir?

 • Hicret
 • Hakem Olayı
 • Zatü’s Zavari Savaşı
 • İran’ın fethinin tamamlanması
SORU 7

Araplar, aşağıdaki hangi uygarlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır?

 • Hint
 • Çin
 • İran
 • Yunan
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir?

 • Türklerin İslam ile tanışmalarının gecikmesi
 • Kök Türklerin Orhun Yazıtları’nı dikmesi
 • Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri
 • Uygurların yerleşik hayata geçmesi
SORU 9

Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l – Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

 • Okumaya önem verildiğine
 • Ülkeler arası ticaretin geliştiğine
 • Başka dillerde yazılmış eserlerin Arapçaya çevrildiğine
 • Halk arasında okuryazar oranını yükseltmek istendiğine
SORU 10

Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların “ulusçu” bir devlet anlayışına sahip olduklarının bir göstergesidir?

 • Medreseler açmaları
 • Kervansaraylar inşa etmeleri
 • İslamiyet’i devlet dini olarak benimsemeleri
 • Türkçeyi devlet ve toplum hayatında kullanmaları
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebeplerinden biri olamaz?

 • Ahiret inancının var olması
 • Tek tanrı inancının bulunması
 • Yönetimde dinî kuralların etkili olması
 • Türk ahlaki değerlerinin İslam ahlak değerlerine benzemesi
SORU 12

• Batı kaynaklarında “Alfarabus” adıyla anılır.
• Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.
• Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanı verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabî
 • Bîrûni
 • Taberî
 • Harezmî
SORU 13

Büyük Selçuklu Devleti’nde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye “Tuğrai” denirdi?

 • Divan-ı Arz
 • Divan-ı İnşa
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı Mezalim
SORU 14

“Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”
diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Danişment Ahmet Gazi
 • Dilmaçoğlu Mehmet Bey
 • Karamanoğlu Mehmet Bey
 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah
SORU 15

Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atabeylik uygulaması
 • İmarethaneler
 • İkta Sistemi
 • Ahi Teşkilatı
SORU 16

Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çağrı Bey
 • Çaka Bey
 • Çubuk Bey
 • Sökmen Bey
SORU 17

Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslan’ın, devlet merkezini İznik’ten Konya’ya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Haçlı Seferi
 • II. Haçlı Seferi
 • Kösedağ Savaşı
 • Koyunhisar Savaşı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının “tersane” şehirlerindendir?

 • Sinop – Alaiye
 • Trabzon – Kırım
 • Sinop – Trabzon
 • İzmir – İskenderun
SORU 19

• Anadolu’da Moğol baskısı arttı.
• Devlet, Moğolların himayesine girdi.
• Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.
• Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.
Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

 • Pasinler
 • Kösedağ
 • Malazgirt
 • Miryokefalon
SORU 20

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir?

 • II. Kılıç Arslan’ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması
 • Topluma hizmet amacıyla dinî, sosyal ve ticari nitelikte mimari eserlerin yaptırılması
 • II. Rükneddin Süleyman Şah’ın Erzurum’u alarak Saltuklulara son vermesi
 • Devlette bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsçanın kullanılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCDBAACDCABCDBAABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler