Tarih 3 - 2016 1. Dönem

Soru 1

Osmanlı Devleti’ni kuran Osmanlı ailesi, Oğuzların hangi boyuna mensuptur?

 • Bayındır
 • Bayat
 • Kınık
 • Kayı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?

 • Başarılı bir iskân siyaseti uygulanması
 • Kurulduğu bölgenin coğrafi konumunun elverişli olması
 • Egemenlikleri altındaki milletlere baskıcı yönetim uygulamaları
 • Başlangıçta Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadeleye katılmamaları
Soru 3

Aşağıdaki yerlerden hangisi Osman Bey Dönemi’nde fethedilmemiştir?

 • İnegöl
 • Bursa
 • Bilecik
 • Yarhisar
Soru 4

Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış olan aşağıdaki yerlerden hangisi, Sazlıdere Savaşı sonucunda ele geçirilmiştir?

 • İstanbul
 • Bursa
 • Bilecik
 • Edirne
Soru 5

I. Kıbrıs’ın Fethi
II. Niğbolu Savaşı
III. I. Viyana Kuşatması
IV. Edirne – Segedin Antlaşması
Osmanlı tarihi ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sıralanışı, hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • II – III – IV – I
 • I – II – IV – III
 • II – IV – III – I
 • IV – I – II – III
SORU R
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Mehmet
 • II. Mehmet
 • I. Bayezit
 • I. Murat
Soru 7

Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ boyunca bağımsızlığını koruyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bizans
 • Osmanlı
 • Memlûk
 • Büyük Selçuklu
Soru 8

Görevi müderrisleri ve kadıları atamak; adalet, eğitim ve kültür işlerine bakmak olan Divanıhümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaptanıderya
 • Defterdar
 • Kazasker
 • Nişancı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarından değildir?

 • has
 • Tımar
 • Zeamet
 • Mukataa
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde iç ticaretin gelişmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Yabancı tüccarlara ticarî ayrıcalıklar tanınması
 • Tüccarlara çeşitli vergi kolaylıklarının sağlanması
 • Ticaret yollarının güvenlik altına alınması
 • Ticaretin devlet tarafından özendirilmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dirlik sistemini uygulamakla elde ettiği kazanımlardan biri değildir?

 • Ülkenin bayındır hâle gelmesini sağlamak
 • Ülkede basılmış yayınları çoğaltmak
 • Devlet hazinesinin maaş yükünü azaltmak
 • Savaşa hazır bir ordu oluşturmak
Soru 12

“Osmanlılarda ilk para _________ tarafından bastırılmıştır.”
Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • II. Murat
 • Orhan Bey
 • Osman Bey
 • Mehmet Çelebi
Soru 13

Aşağıdaki bilgilerden hangisi, Osmanlı’daki “Reaya” sınıfı ile ilgili değildir?

 • Vergiden muaftırlar.
 • Yönetim görevleri yoktur.
 • Farklı dil, din ve mezhepten insanlar barındırır.
 • Geçimlerini tarım, ticaret ve sanayi alanlarında üretim yaparak sağlarlar.
SORU R
Soru 14

Reform hareketleri sonucunda İngiltere’de ortaya çıkan mezhep, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Protestanlık
 • Anglikanizm
 • Kalvenizm
 • Ortodoksluk
Soru 15

• Nasuh Paşa Antlaşması
• Amasya Antlaşması
• Serav Antlaşması
Verilen antlaşmalar için söylenebilecek ortak özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İran ile imzalanmışlardır.
 • Kanuni Dönemi’nde yapılmışlardır.
 • Osmanlı – Avusturya sınırlarını belirlemişlerdir.
 • Osmanlı – Rus savaşlarını sonlandırmışlardır.
Soru 16

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda kötüye gidişinin nedenleri ve bu kötüye gidişin durdurulabilmesi için alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğine dair Koçi Bey’e rapor hazırlatan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • IV. Mustafa
 • IV. Mehmet
 • IV. Murat
 • II. Süleyman
Soru 17

Osmanlı Devleti’ndeki “Enderun” mektebinin kuruluşundaki temel amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din adamı yetiştirmek
 • Padişaha bağlı, onu koruyacak asker yetiştirmek
 • Şehzadeleri devlet yönetimi konusunda eğitmek
 • Devletin yönetim ve askerlik görevlerini yerine getirecek kadroları yetiştirmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, II. Viyana Kuşatması’ndan sonra kurulan “Kutsal İttifak” içerisinde yer alan devletlerden biri değildir?

 • Fransa
 • Avusturya
 • Venedik
 • Malta
Soru 19

17. yüzyılda Avrupa devletleri arasında yaşanan din merkezli savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Otuz Yıl Savaşları
 • Balkan Savaşları
 • Yüzyıl Savaşları
 • Haçlı Savaşları
Soru 20

Rusya, Osmanlı Devleti ile imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Karadeniz’e inme politikasında ilk adımı atmıştır?

 • Vasvar Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması
 • Karlofça Antlaşması
 • Kasr-ı Şirin Antlaşması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBDCABCDABCABACDAAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?