GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Dakya Projesi’ni hazırlayan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Fransa – Rusya
 • B) Almanya – İtalya
 • C) İngiltere – Fransa
 • D) Rusya – Avusturya
SORU 2

“Aydınlanma Çağ’ı” adı verilen yüzyıl, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) XVI. yüzyıl
 • B) XVII. yüzyıl
 • C) XVIII. yüzyıl
 • D) XIX. yüzyıl
SORU 3

Karadeniz’in Osmanlıya ait olduğunu belirten en son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ziştovi Antlaşması
 • B) Belgrat Antlaşması
 • C) Ayastefanos Antlaşması
 • D) Küçük Kaynarca Antlaşması
SORU 4

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Rönesans
 • B) Fransız ihtilali
 • C) Sanayi inkılabı
 • D) Reform Hareketleri
SORU 5

Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki hangi antlaşma ile kabul etmiştir?

 • A) Yaş
 • B) Prut
 • C) Ziştovi
 • D) Küçük Kaynarca
SORU 6

Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaası hangi yıl açılmıştır?

 • A) 1717
 • B) 1727
 • C) 1730
 • D) 1740
SORU 7

Getirdiği değişikliklerle Yakın Çağ’ın başlangıcı sayılan tarihî gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fransız ihtilali
 • B) Kavimler Göçü
 • C) Sanayi inkılabı
 • D) İstanbul’un fethi
SORU 8

Boğazlar, aşağıdakilerden hangisi ile ilk defa uluslararası bir statü kazanmıştır?

 • A) Sevr Barış Antlaşması
 • B) Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • C) Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi padişah III. Selim Dönemi gelişmelerinden değildir?

 • A) Avrupa devletlerinin önemli merkezlerinde daimî elçiliklerin açılması
 • B) Rusya ile Yaş Antlaşması’nın imzalanması
 • C) Nizamıcedit ordusunun kurulması
 • D) İlk Türk matbaasının açılması
SORU 10

Avusturya, aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti’yle barış politikası izlemeye karar vermiştir?

 • A) Ziştovi
 • B) Vasvar
 • C) Belgrad
 • D) Pasarofça
SORU 11

Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulamasını başlatan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Osman
 • B) III. Selim
 • C) II. Mahmut
 • D) II. Abdülhamit
SORU 12

Kırım Savaşı sonunda imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Berlin
 • B) Paris
 • C) Edirne
 • D) Hünkâr İskelesi
SORU 13

Mora’nın elden çıkması, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • A) Şark Sorunu
 • B) Azınlıklar Sorunu
 • C) Kutsal Yerler Sorunu
 • D) Mehmet Ali Paşa Sorunu
SORU 14

Milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti’nde imtiyaz elde eden ilk toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Arnavutlar
 • B) Sırplar
 • C) Yunanlılar
 • D) Bulgarlar
SORU 15

Avrupa’da yeniden düzenlemek anlamına gelen, 1815’ten 1827’ye kadar süren dönem, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

 • A) Restorasyon Dönemi
 • B) Aydınlanma Dönemi
 • C) Fetret Devri
 • D) Lale Devri
SORU 16

Osmanlı Devleti, Dömeke Meydan Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • A) İran
 • B) Ermenistan
 • C) Yunanistan
 • D) Bulgaristan
SORU 17

Avrupa gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdülaziz
 • B) Abdülmecit
 • C) Vahdettin
 • D) II. Abdülhamit
SORU 18

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk kadın dergisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Demet
 • B) Volkan
 • C) Şükufezar
 • D) Terakki-i Muhadderat
SORU 19

İstanbul Üniversitesi’nin temelini, aşağıdaki okullardan hangisi oluşturmuştur?

 • A) Darülfünun
 • B) Darülmaarif
 • C) Mekteb-i Mülkiye
 • D) Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
SORU 20

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan aşağıdaki hangi antlaşma ile Macaristan’ın bir kısım toprakları Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya’ya verilmiştir?

 • A) Versay
 • B) Sen Jermen
 • C) Nöyyi
 • D) Triyanon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBBABACDACBDBACADAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?