GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Dakya Projesi’ni hazırlayan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Fransa – Rusya
 • Almanya – İtalya
 • İngiltere – Fransa
 • Rusya – Avusturya
SORU 2

“Aydınlanma Çağ’ı” adı verilen yüzyıl, aşağıdakilerden hangisidir?

 • XVI. yüzyıl
 • XVII. yüzyıl
 • XVIII. yüzyıl
 • XIX. yüzyıl
SORU 3

Karadeniz’in Osmanlıya ait olduğunu belirten en son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziştovi Antlaşması
 • Belgrat Antlaşması
 • Ayastefanos Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
SORU 4

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

 • Rönesans
 • Fransız ihtilali
 • Sanayi inkılabı
 • Reform Hareketleri
SORU 5

Osmanlı Devleti, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu aşağıdaki hangi antlaşma ile kabul etmiştir?

 • Yaş
 • Prut
 • Ziştovi
 • Küçük Kaynarca
SORU 6

Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaası hangi yıl açılmıştır?

 • 1717
 • 1727
 • 1730
 • 1740
SORU 7

Getirdiği değişikliklerle Yakın Çağ’ın başlangıcı sayılan tarihî gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransız ihtilali
 • Kavimler Göçü
 • Sanayi inkılabı
 • İstanbul’un fethi
SORU 8

Boğazlar, aşağıdakilerden hangisi ile ilk defa uluslararası bir statü kazanmıştır?

 • Sevr Barış Antlaşması
 • Hünkâr İskelesi Antlaşması
 • Londra Boğazlar Sözleşmesi
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi padişah III. Selim Dönemi gelişmelerinden değildir?

 • Avrupa devletlerinin önemli merkezlerinde daimî elçiliklerin açılması
 • Rusya ile Yaş Antlaşması’nın imzalanması
 • Nizamıcedit ordusunun kurulması
 • İlk Türk matbaasının açılması
SORU 10

Avusturya, aşağıdaki hangi antlaşmadan sonra Osmanlı Devleti’yle barış politikası izlemeye karar vermiştir?

 • Ziştovi
 • Vasvar
 • Belgrad
 • Pasarofça
SORU 11

Yurt dışına çıkışlarda pasaport uygulamasını başlatan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Osman
 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
SORU 12

Kırım Savaşı sonunda imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berlin
 • Paris
 • Edirne
 • Hünkâr İskelesi
SORU 13

Mora’nın elden çıkması, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki hangi sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • Şark Sorunu
 • Azınlıklar Sorunu
 • Kutsal Yerler Sorunu
 • Mehmet Ali Paşa Sorunu
SORU 14

Milliyetçilik hareketleri sonucunda Osmanlı Devleti’nde imtiyaz elde eden ilk toplum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutlar
 • Sırplar
 • Yunanlılar
 • Bulgarlar
SORU 15

Avrupa’da yeniden düzenlemek anlamına gelen, 1815’ten 1827’ye kadar süren dönem, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

 • Restorasyon Dönemi
 • Aydınlanma Dönemi
 • Fetret Devri
 • Lale Devri
SORU 16

Osmanlı Devleti, Dömeke Meydan Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • İran
 • Ermenistan
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
SORU 17

Avrupa gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdülaziz
 • Abdülmecit
 • Vahdettin
 • II. Abdülhamit
SORU 18

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk kadın dergisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demet
 • Volkan
 • Şükufezar
 • Terakki-i Muhadderat
SORU 19

İstanbul Üniversitesi’nin temelini, aşağıdaki okullardan hangisi oluşturmuştur?

 • Darülfünun
 • Darülmaarif
 • Mekteb-i Mülkiye
 • Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
SORU 20

I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan aşağıdaki hangi antlaşma ile Macaristan’ın bir kısım toprakları Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovakya’ya verilmiştir?

 • Versay
 • Sen Jermen
 • Nöyyi
 • Triyanon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBBABACDACBDBACADAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler