GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

• Orta Asya’nın en eski kültürüdür.
• Bugünkü Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarında ortaya çıkarılmıştır.
• Kazılar sonucunda dokuma parçaları, nakışlı seramik parçaları ve süs eşyaları ele geçmiştir.
Bazı özellikleri verilen Orta Asya kültürü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anav
 • B) Tagar
 • C) Karasuk
 • D) Andronova
SORU 2

Aşağıdaki bilgilerden hangisi İskitlerle ilgili değildir?

 • A) Gök Tanrı inancına sahiptirler.
 • B) “Bozkırın Kuyumcuları” olarak tanınırlar.
 • C) Persler tarafından “Sakalar” olarak adlandırılmışlardır.
 • D) Mezopotamya toprakları, İskitlerin yoğun olarak yaşadığı yerdir.
SORU 3

Bir kültürün oluşmasında, aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

 • A) İnsanların ihtiyaçları
 • B) Uluslararası antlaşmalar
 • C) İnsanların doğa ile olan ilişkileri
 • D) İçinde yaşanılan coğrafyanın özellikleri
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde hükümdarın egemenliğini temsil eden sembollerden biri değildir?

 • A) Tuğ
 • B) Otağ
 • C) Gürz
 • D) Örgin
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Kök Türklere ait bir özellik değildir?

 • A) Kitabeler dikmeleri
 • B) İpek Yolu’nu denetim altına almaları
 • C) Kendilerine ait bir alfabe oluşturmaları
 • D) Orta Asya’da kurulmuş ilk Müslüman Türk devleti olmaları
SORU 6

Kavimler Göçü sonunda;
• Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşması sonucunda bugünkü Avrupa milletlerinin temelleri atılmıştır.
• Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Avrupa’da yaşanan otorite boşluğu, eyaletlerde yönetimi ellerinde bulunduran soyluların bağımsız hareket etmelerine, bu durum da feodalite rejiminin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
• Avrupa’ya yerleşen Türkler, burada devletler kurmuşlardır.

Bu sonuçların Avrupa’yı;
I. siyasal
II. kültürel
III. sosyal
IV. dinsel
açılardan hangisinde etkilediği söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) II, III ve IV
SORU 7

Karluklar ve Basmillerle birleşerek Kutluk Devleti’ne son veren Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uygurlar
 • B) Hazarlar
 • C) Hunlar
 • D) Karahanlılar
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın devletin resmî dini olarak kabul ettiği Mani dininin Uygur Türklerinin hayatındaki etkilerinden biri değildir?

 • A) Yerleşik yaşama geçmeleri
 • B) Savaşçı ruhlarını geliştirmeleri
 • C) Beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri
 • D) Bilim ve sanatta önemli eserler meydana getirmeleri
SORU 9

“Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Afganistan’ın kuzeyine yerleşen Hunlar, burada _________’ni kurmuşlardır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa, bilgi doğru olur?

 • A) Akhun Devleti
 • B) Asya Hun Devleti
 • C) Avrupa Hun Devleti
 • D) Tuna Bulgar Devleti
SORU 10

Dünya’nın en eski halısı olan “Pazırık Halısı”, bugün aşağıdaki müzelerin hangisinde sergilenmektedir?

 • A) Londra Ulusal Galeri
 • B) İstanbul Topkapı Müzesi
 • C) Leningrad Hermitaj Müzesi
 • D) San Francisco Modern Sanatlar Müzesi
SORU 11

Eski Türkler, ailelerin birleşmesinden meydana gelen sülaleye ne ad vermişlerdir?

 • A) Boy
 • B) Oguş
 • C) Urug
 • D) Bodun
SORU 12

Rusların Karadeniz’e inmelerini engelleyen Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avarlar
 • B) Türgişler
 • C) Karluklar
 • D) Peçenekler
SORU 13

Türk adı, Orhun Anıtları’nda hangi şekilde geçmektedir?

 • A) Miğfer
 • B) Türük
 • C) Töreli
 • D) Türemek
SORU 14

Avrupa Hunlarından sonra Anadolu’ya akınlar yapan ikinci Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sabarlar
 • B) Avarlar
 • C) Kırgızlar
 • D) Karluklar
SORU 15

Eski Türklerin; yağmur yağdırmak, rüzgar estirmek için sihrine başvurdukları ve kutsal saydıkları “Yada Taşı”, aşağıdaki hangi inançlarıyla örtüşür?

 • A) Mani dini
 • B) Atalar kültü
 • C) Gök Tanrı inancı
 • D) Tabiat kuvvetlerine inanma
SORU 16

Aşağıdaki terimlerden hangisi eski Türklerde “ordu komutanı” için kullanılırdı?

 • A) Emçi
 • B) Bitikçi
 • C) Tudun
 • D) Apa tarkan
SORU 17

Orhun Yazıtları, Kutluk Devleti’ndeki bazı yöneticiler adına dikilmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöneticilerden biri değildir?

 • A) Kül Tigin
 • B) Tonyukuk
 • C) Bumin Kağan
 • D) Bilge Kağan
SORU 18

Emeviler, aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin ölümü sonrasında Maveraünnehir’deki nüfuzlarını kaybetmeye başlamışlardır?

 • A) Müslim bin Said
 • B) Kuteybe bin Müslim
 • C) Ubeydullah bin Ziyad
 • D) Süleyman bin Abdülmelik
SORU 19

Türkler, ana yurtlarından hangi coğrafi bölgelere göç etmemişlerdir?

 • A) Mezopotamya’ya
 • B) Güney Afrika’ya
 • C) Doğu Avrupa’ya
 • D) Sibirya’ya
SORU 20

Türk tarihinde bilinen ilk yazılı uluslararası antlaşma, aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır?

 • A) Batı Roma İmparatorluğu’yla
 • B) Bizans İmparatorluğu’yla
 • C) Moğol İmparatorluğu’yla
 • D) Çin İmparatorluğu’yla
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCDCABACCDBADDCBBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?