GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 2 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akdeniz
 • B) Umman Denizi
 • C) Kızıldeniz
 • D) Karayib Denizi
SORU 2

Hz. Muhammed, bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması olan “Medine Sözleşmesi”ni, aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır?

 • A) Sasanilerle
 • B) Medineli Yahudilerle
 • C) Bizans İmparatorluğu’yla
 • D) Suriye’deki Hristiyan Gassanilerle
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçları için söylenemez?

 • A) Çin, Orta Asya’yı egemenliği altına almıştır.
 • B) Asya’da İslam – Arap egemenliği başlamıştır.
 • C) Türklerle Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir.
 • D) Araplar, Çinlilerden kâğıt imal etmeyi öğrenmişlerdir.
SORU 4

Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divan-ı Lügat-it Türk
 • B) Atabetü’l Hakayık
 • C) Divan-ı Hikmet
 • D) Siyasetname
SORU 5

Karahanlılar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyet’i kabul etmişlerdir?

 • A) Arslan Bazır
 • B) Musa Baytaş
 • C) Satuk Buğra Han
 • D) Bilge Kül Kadir Han
SORU 6

Türk – İslam devletlerindeki saray görevlilerinden biri olan “câmedar”ın görevi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Sarayı korumak
 • B) Silahhane denilen imalathaneyi yönetmek
 • C) Hükümdarın atlarına ve sarayda bulunan diğer hayvanlara bakmak
 • D) Hükümdar ve diğer saray görevlilerinin elbiselerini ve resmî kıyafetlerini hazırlamak
SORU 7

• Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.
• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.
• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.
• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.
Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Uluğ Bey
 • B) Ali Kuşçu
 • C) Çaka Bey
 • D) Hüseyin Baykara
SORU 8

Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sencer
 • B) Melikşah
 • C) Tuğrul Bey
 • D) Alp Arslan
SORU 9

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşır?

 • A) Katvan
 • B) Kösedağ
 • C) Pasinler
 • D) Malazgirt
SORU 10

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasında etkili olmuştur?

 • A) Gazneliler
 • B) Karahanlılar
 • C) Tolunoğulları
 • D) Harzemşahlar
SORU 11

Türk – İslam mimarisinde görülen;

I. Darüşşifalar
II. Kervansaraylar
III. Medreseler

gibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devleti’ni kurmuştur?

 • A) Zengiler
 • B) Börililer
 • C) Aglebîler
 • D) Salgurlular
SORU 13

Memlûk – Osmanlı ilişkileri ilk defa hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur?

 • A) Kanuni Sultan Süleyman
 • B) Fatih Sultan Mehmet
 • C) Yavuz Sultan Selim
 • D) Yıldırım Bayezit
SORU 14

Aşağıdaki devletlerden hangisi, kurulduğu coğrafya bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) İhşidîler
 • B) Tolunoğulları
 • C) Eyyübiler
 • D) Harzemşahlar
SORU 15

Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudan etkili olmuştur?

 • A) Altın Orda Devleti
 • B) Çağatay Hanlığı
 • C) Kubilay Hanlığı
 • D) Batı
SORU 16

Aşağıdaki devletlerden hangisi Yeni Çağ’da da hüküm sürmüştür?

 • A) Fatımîler
 • B) Babürlüler
 • C) Eyyübiler
 • D) İlhanlılar
SORU 17

Mısır’daki “Kahire Surları”, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir?

 • A) Osmanlılar
 • B) Karahanlılar
 • C) Eyyübiler
 • D) Fatımîler
SORU 18

İlhanlı Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cengiz Han
 • B) Mete Han
 • C) Hülagü
 • D) Cuci
SORU 19

Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meragi’nin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Câmiü’l – Elhân
 • B) Gül ve Nevruz
 • C) Sazlar Münazarası
 • D) Risâletu’l – Fethiyye
SORU 20

Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Adalet işlerine “Yargucı” denilen hâkimler bakardı.
 • B) Moğollarda en önemli devlet organı Kurultay’dır.
 • C) Devlet, Cengiz Yasalarına göre yönetilirdi.
 • D) Aileye “köbegün” adını vermişlerdir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBABCDADCABCBDDBDCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?