Türk Edebiyatı 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Günlük yaşamda, alışverişte, eş dost arasında, bakkalda konuştuğumuz dile _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • jargon
 • Yazı dili
 • Lehçe
 • konuşma dili
Soru 2

Başarılı bir anlatımda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Akıcılık
 • Kapalı anlam
 • Duruluk
 • Yalınlık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden biri değildir?

 • İnsanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını geliştirir.
 • Kişinin hissettiği ancak tanımlayamadığı duyguları tanımlar.
 • Yazıldıkları çağın dil, kültür ve sanat anlayışlarını yansıtır.
 • Kurmaca değildir, yaşanmış olaylardan meydana getirilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi edebî metin örneğidir?

 • Hava tahmin raporu
 • Yunus Emre’nin ilahisi
 • Cep telefonu kullanma kılavuzu
 • Karasal iklimi anlatan bir metin
Soru 5

“Ateşten Gömlek” adlı romanın konusu Kurtuluş Savaşı’dır. Bu romanda savaşın gerçekleştiği mekânlardan ve savaş atmosferinden bahsedilmiştir.
Bu örnekte edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisi söz konusudur?

 • Psikoloji
 • Felsefe
 • Tarih
 • Sosyoloji
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi görsel (plastik) sanatlardan biridir?

 • Tiyatro
 • Bale
 • Heykel
 • Opera
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde fonetik (işitsel) sanatlar doğru olarak verilmiştir?

 • Edebiyat – müzik
 • Müzik – resim
 • Bale – opera
 • Hat – edebiyat
Soru 8

________ terimi ile bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütünü kastedilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İmge
 • Ahenk
 • TEMA
 • Zihniyet
Soru 9

Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Bu dörtlüğün ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serbest ölçü
 • Aruz ölçüsü
 • 7’li hece ölçüsü
 • 8’li hece ölçüsü
Soru 10

Sözün bilmez bazı nadan elinden
Erkân ağlar, usul ağlar, yol ağlar
Bülbülün feryadı gonca gülünden
Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar

Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Düz uyak
 • Çapraz uyak
 • Sarma uyak
 • Örüşük uyak
Soru 11

Aynı ünsüz harfin sıkça kullanımıyla yapılan ahenge verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aliterasyon
 • Tenasüp
 • İmge
 • Durak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Halk şiiri nazım biçimlerindendir?

 • Mesnevi
 • Gazel
 • Koşma
 • Avrupa Mektupları
Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

 • Dadaloğlu yarın kavga kurulur Öter tüfek davlumbazlar vurulur
 • Ne hoştur kırlarda yazın uyumak! Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,
 • O zaman gönülde ne varsa diner Yüzlere tülümsü bir buğu iner
 • Bursa’da bir eski cami avlusu Küçük şadırvanda şakırdayan su
REKLAM
Soru 14

Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsan sevgisi
 • Vatan sevgisi
 • Doğa sevgisi
 • Memleket sevgisi
Soru 15

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
Gözüm yaşı değirmeni yürütür

Bu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?

 • Tenasüp
 • Teşbih
 • Abartma (Mübalağa)
 • Telmih
Soru 16

Kahramanlık konulu şiirlere _________ , doğa güzelliklerini anlatan şiirlere _________ , kişilerin ya da toplumun kusurlarını eleştiren şiirlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 • epik şiir, lirik şiir, pastoral şiir
 • lirik şiir, epik şiir, satirik şiir
 • satirik şiir, pastoral şiir, lirik şiir
 • epik şiir, pastoral şiir, satirik şiir
Soru 17

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Konusuna göre pastoral bir şiirdir.
 • Redif kullanılmıştır.
 • Yarım kafiye vardır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ulusal edebiyatımızın nazım birimidir?

 • Dörtlük
 • Beyit
 • Bent
 • Serbest nazım
Soru 19

İnsanda estetik duygular uyandıran, insanların duygu, düşünce ve hayal dünyasını zenginleştiren dil ürünü eserlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Edebiyat
 • bilimsel yazı
 • Edebî eser
 • öğretici metin
Soru 20

Yazılı anlatımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Düzyazı şeklindeki anlatım türüne aynı zamanda nazım da denmektedir.
 • Bir yazıda yazarın okuyucuya vermek istediği temel düşünceye ana düşünce denir.
 • Düzyazı halinde yazılan düşünce yazılarında giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur.
 • Yazılı anlatımda yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDBCCADDBACBDCDBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler