Türk Edebiyatı 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan edebî metinlerden değildir?

 • Karagöz
 • Masal
 • Deneme
 • Destan
Soru 2

Hikâye türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dekameron
 • Don Kişot
 • Ay Işığı
 • Sefiller
Soru 3

Türk edebiyatında _________ olay öyküsünün, _________ ve _________ durum hikâyesinin önemli temsilcilerindendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

 • Sait Faik Abasıyanık – Ömer Seyfettin – Memduh Şevket Esendal
 • Memduh Şevket Esendal – Halit Ziya Uşaklıgil – Refik Halit Karay
 • Ömer Seyfettin – Halide Edip Adıvar – Refik Halit Karay
 • Ömer Seyfettin – Sait Faik Abasıyanık – Memduh Şevket Esendal
Soru 4

Aşağıdaki türlerin hangisinde olağanüstü olayların görülme olasılığı daha azdır?

 • Masal
 • Fabl
 • Hikâye
 • Destan
Soru 5

Masal türüyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 • Genel olarak masal tekerleme denen kalıplaşmış sözlerle başlar.
 • Masallarda olayların geçtiği zaman ve mekân bellidir.
 • Olayların anlatımı sırasında öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman kipi kullanılır.
 • Masallar çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesine yardımcı olur.
REKLAM
Soru 6

Ulusların ulus oluşu sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun manzum hikâyelere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Masal
 • Destan
 • Fabl
 • Roman
Soru 7

Türk edebiyatında Batılı anlamda roman ve hikâye Tanzimat’tan önce yoktu. Ancak Divan edebiyatında bu türleri karşılayan _________ vardı.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • gazeller
 • kasideler
 • rubailer
 • mesneviler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi işledikleri konulara göre roman türlerinden biridir?

 • Natüralist roman
 • Realist roman
 • Macera romanı
 • Romantik roman
Soru 9

Tiyatro aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde doğmuştur?

 • Eski Yunan medeniyeti
 • Roma medeniyeti
 • Hitit medeniyeti
 • Sümer medeniyeti
Soru 10

I. Aktör: Tiyatro oyununda erkek oyuncu
II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri
III. Perde: Olayların gelişmesine göre oluşan bölümler
IV. Tuluat: Bir roman ya da öyküyü tiyatro türüne uyarlama işi
Numaralanmış cümlelerdeki tiyatro terimlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Karagöz oyununda oyunun asıl bölümüne ne ad verilir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlardan biri değildir?

 • Alp Er Tunga Destanı
 • Şehname Destanı
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Türeyiş Destanı
Soru 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyatımızda manzum hikâye türündeki eserleriyle tanınır?

 • Namık Kemal
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
REKLAM
Soru 14

Olay hikâyeciliğinin kurucusu aşağıdakilerin hangisidir?

 • P. Valery
 • A. Çehov
 • V. Hugo
 • G. Maupassant
Soru 15

Kurtuluş Savaşı yıllarında edebî eserlerde sürekli savaş temasının işlenmesi edebî metinle ilgili hangi kavramla ilişkilidir?

 • Kültür
 • Yapı
 • Zihniyet
 • Bakış açısı
Soru 16

Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresinden bakınca bir baştan bir başa bütün sokağı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım. Odamda öteberi eşyamı bavuluma yerleştirmiş doğruluyordum ki sokaktan gelen bir çocuk ağlaması beni pencerenin önüne çekti.
Anlatmaya bağlı bir metinden alınan bu parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır?

 • Kahraman anlatıcının bakış açısı
 • İlahi bakış açısı
 • Gözlemci anlatıcının bakış açısı
 • Sanatsal bakış açısı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi öykü planında yer almaz?

 • Serim
 • Derleme
 • Düğüm
 • Çözüm
Soru 18

• Toplumun gülünç yanlarını ortaya koymak amacıyla yazılır.
• Oyun kahramanları halktan kişilerdir.
• Söyleyişte kaba saba sözlere yer verilir.
Özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dram
 • Trajedi
 • Absürt tiyatro
 • Komedi
Soru 19

Olmuş ya da olma olasılığı bulunan olayların bir büyük olayla örülerek ayrıntılı bir şekilde yer ve zaman gösterilerek anlatıldığı uzun yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Roman
 • Hikâye
 • Manzum hikâye
 • Masal
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yapma destan örneği değildir?

 • Çılgın Orlando
 • Kurtarılmış Kudüs
 • Kaybolmuş Cennet
 • Ergenekon Destanı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCBBDCADCBBDCABDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler