Türk Edebiyatı 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye’de ilk defa özellikle tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi.
 • Mehmet Fuad Köprülü
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ömer Seyfettin
Soru 2

Göktürk Abideleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Taşlar Orhun ırmağının eski yatağına dikilmiştir.
 • Dikili taşlar üzerine yazılan bu yazıtlarda Doğu Göktürklerin tarihi anlatılmıştır.
 • Yazıtlarda oldukça gelişmiş bir dil kullanılmıştır.
 • Taşların üzerindeki yazılar ilk defa Türk araştırmacı Reşit Rahmeti Arat tarafından okunmuştur.
Soru 3

Bir ulusun yüzyıllarca meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde inceleyen bilim dalına _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

 • Edebiyat Tarihi
 • bilim tarihi
 • Sanat Tarihi
 • Tarih
Soru 4

Aşağıdaki edebî dönemlerin hangisi “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı” içinde ele alınamaz?

 • Tanzimat edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Halk edebiyatı
Soru 5

• Destan kahramanının MÖ 4. yüzyılda yaşamış bir Saka hükümdarı olduğu sanılmaktadır.
• Destanda İskender’in Asya seferinde ordusunun bir gece baskınıyla yenilmesi anlatılır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk destanı hangisidir?

 • Alp Er Tunga Destanı
 • Şu Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Ergenekon Destanı
REKLAM
Soru 6

Dünya üzerinde bilinen en eski destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Manas
 • Gılgamış
 • Şehname
 • İlyada ve Odysseia
Soru 7

İslamiyet’ten önceki dönemde _________ , günümüz halk edebiyatındaki koşmanın ilk biçimidir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sagu
 • Sav
 • Destan
 • Koşuk
Soru 8

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mı
Emdi yürek yırtılur

Bu dörtlüğün nazım biçimi konusuna göre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koşuk
 • Sav
 • Sagu
 • Destan
Soru 9

Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)
Agılda oglak bolsa arıkda otu biter. (Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter.)
Yukarıda verilen cümleler İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında hangi kavramın örneğidir?

 • Sav
 • Koşuk
 • Destan
 • Sagu
Soru 10

En eski Türk destanlarından biri olarak kabul edilen ve Altay Türkleri arasında gelişen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alp Er Tunga Destanı
 • Bozkurt Destanı
 • Yaradılış Destanı
 • Göç Destanı
Soru 11

Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet’ten sonraki Türk destanlarından biridir?

 • Ergenekon Destanı
 • Manas Destanı
 • Şu Destanı
 • Türeyiş Destanı
Soru 12

Uygur ülkesine bereket ve mutluluk veren Kutlu Dağ’ın Çinliler tarafından parça parça sökülüp taşınmasıyla bozulan uğur (tılsım) sonucu ülkede görülmemiş bir kıtlık başlar. Yaşam çekilmez hâle dönüşür. Bunun üzerine Uygur Türkleri bulundukları yeri terk ederler.
Bu parçada kısaca konusu verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaradılış Destanı
 • Siyenpi Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı
Soru 13

Türk sözcüğünün geçtiği ilk metinler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhun Abideleri
 • Alp Er Tunga Destanı
 • Divanü Lügati’t-Türk
 • Ergenekon Destanı
REKLAM
Soru 14

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı aşağıdaki Türk boylarından hangisine aittir?

 • Göktürkler
 • Hazarlar
 • Uygurlar
 • Altay Türkleri
Soru 15

İslamiyet Öncesi Yazılı Dönem’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Türklerin yazıyı kullandıkları 5. ve 9. yüzyıllar arası dönemi kapsar.
 • Bu dönemden günümüze Göktürk Anıtları ve Uygur metinleri kalmıştır.
 • Yazılı edebiyatta Göktürkler Göktürk alfabesini, Uygurlar da Arap alfabesini kullanmıştır.
 • Göktürk alfabesi 38 harften oluşan bir alfabedir.
Soru 16

Eski Çin kaynakları dışında Orhun Yazıtları’ndan ilk söz eden kaynak, 13. yüzyılda tarihçi Cüveyni’nin _________ adlı kitabıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Divanü Lügati’t-Türk
 • Kitâb-ı Bahriye
 • Muhakemetü’l Lugateyn
 • Tarih-i Cihanküşa
Soru 17

İslamiyet Öncesi Türk edebiyatında sagular aşağıdaki dinî törenlerin hangisinde söylenirdi?

 • Yuğ
 • Şölen
 • Sığır
 • Toy
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Dönem’de “şaman”lara verilen isimlerden biri değildir?

 • Kam
 • Âşık
 • Baksı
 • Oyun
Soru 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan isimlerden biri değildir?

 • Mehmet Fuad Köprülü
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Agâh Sırrı Levend
 • Garip hareketi
Soru 20

Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in gezi yazısı özellikleri de taşıyan ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seyahatname
 • Mihnet-i Keşan
 • Paris Sefaretnamesi
 • Kâbusname
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDADBBDCACBDACCDABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler