GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 5 – Test 72016-1. Dönem

SORU 1

Edebiyat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Toplumları birbirine yaklaştırır.
 • B) Her türlü bilgiyi öğretir.
 • C) Kültürle arasında sıkı bir bağ vardır.
 • D) Evrensel bir nitelik taşır.
SORU 2

__________ , Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı sayılan siyasi bir gelişmedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Tanzimat Fermanı
 • B) Doğa olaylarını açıklamak bilimin görevidir.
 • C) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
 • D) Islahat Fermanı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçılarından biri değildir?

 • A) Şinasi
 • B) Samipaşazade Sezai
 • C) Namık Kemal
 • D) Ziya Paşa
SORU 4

Gazetecilik Tanzimat Dönemi’nde gelişmiş; ilk özel gazete olan _________ , _________ ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında çıkarılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Tasvir-i Efkâr – Şinasi
 • B) Cerîde-i Havâdis – Namık Kemal
 • C) Tercümân-ı Ahvâl – Şinasi
 • D) Tercümân-ı Ahvâl – Ziya Paşa
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi için söylenemez?

 • A) Sanat toplum içindir, anlayışı benimsenmiştir.
 • B) Sade bir dil anlayışı savunulmuştur.
 • C) Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi konular şiire girmiştir.
 • D) Dönem sanatçıları, yalnızca sanatçı kimliği ile öne çıkmıştır.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkan türlerden biri değildir?

 • A) Makale
 • B) Fıkra
 • C) Roman
 • D) Eleştiri
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk edebî romanı sayılır?

 • A) İntibah
 • B) Araba Sevdası
 • C) Sergüzeşt
 • D) Cezmi
SORU 8

“Vatan Şairi” olarak tanınan _________, sanatı halkın bilinçlenip gelişmesi için bir araç olarak görmüştür. Edebiyatımızın pek çok alanında eser veren sanatçı; eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak, adalet gibi kavramları işlemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Namık Kemal
 • B) Ziya Paşa
 • C) Muallim Naci
 • D) Abdülhak Hamit Tarhan
SORU 9

Edebiyatımızda yazılan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gülünç Kibarlar
 • B) Venedik Taciri
 • C) Atlılar ve Kurbağalar
 • D) Şair Evlenmesi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Türk edebiyatındaki ilklerden biri değildir?

 • A) Noktalama işaretlerinin kullanılması
 • B) Roman çevirilerinin yapılması
 • C) Makale örneğinin yazılması
 • D) Aruz ölçüsünün kullanılması
SORU 11

I. Ziya Paşa
II. Muallim Naci
III. Namık Kemal
Bu sanatçılar ile aşağıdaki eserler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

 • A) Makber
 • B) Zavallı Çocuk
 • C) Zafername
 • D) Demdeme
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı II. Dönemi için söylenemez?

 • A) Dilde sadeleşme çabaları bırakılmış ve dil ağırlaşmıştır.
 • B) Açık anlatım yerini, kapalı anlatıma bırakmıştır.
 • C) Roman türü önemsenmemiş, şiire öncelik verilmiştir.
 • D) Toplumsal temalar yerine bireysel temalar işlenmiştir.
SORU 13

Türk şiirini geleneklerden kurtararak şiire Batılı bir kimlik kazandıran sanatçı; şiirlerinde aşk, doğa, ölüm, ümit, feryat gibi lirik ve epik duyguları işlemiştir. Şiirlerinin yanı sıra Macera-yı Aşk, Sabr ü Sebat, İçli Kız gibi tiyatro eserleri de yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

 • A) Sami Paşazâde Sezâî
 • B) Abdülhak Hamit Tarhan
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem
 • D) Ahmet Mithat Efendi
SORU 14

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Namık Kemal-Tahrib-i Harâbât
 • B) Ziya Paşa – Harâbât
 • C) Recaizade Mahmut Ekrem – Sergüzeşt
 • D) Sami Paşazade Sezai – Küçük Şeyler
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

 • A) Vatan yahut Silistre
 • B) Tahrib-i Harabat
 • C) Âkif Bey
 • D) Zavallı Çocuk
SORU 16

Edebiyatımıza çeviri yoluyla giren ilk roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İntibah
 • B) Sergüzeşt
 • C) Telemak
 • D) Araba Sevdası
SORU 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde bireysel duygulara ağırlık vermiştir?

 • A) Namık Kemal
 • B) Şinasi
 • C) Ahmet Mithat Efendi
 • D) Recaizade Mahmut Ekrem
SORU 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

 • A) Müntehabât-ı Eşâr
 • B) Tercüme-i Manzume
 • C) Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • D) Talim-i Edebiyat
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

 • A) Fürûzân
 • B) Zemzeme
 • C) Ateşpare
 • D) Demdeme
SORU 20

Bu eserde yazar, Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli – gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Araba Sevdası
 • B) Küçük Şeyler
 • C) Sergüzeşt
 • D) İntibah
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABCDCAADDACBCBCDDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?