GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Refet Bele
 • B) İsmet İnönü
 • C) Fethi Okyar
 • D) Kâzım Karabekir
SORU 2

Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim öğretim alanında yapılan ilk çalışma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un çıkarılması
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
 • C) Medreselerin kapatılması
 • D) Latin Harflerinin kabulü
SORU 3

“Medeniyim diyen Türkiye’nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur.”
ATATÜRK
Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir?

 • A) Harf inkılabını
 • B) Soyadı Kanunu’nu
 • C) Kılık kıyafet değişikliğini
 • D) Ölçüler, saat ve takvimdeki değişiklikleri
SORU 4

Türkiye’nin ilk muhalefet partisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Millet Partisi
 • B) Demokrat Parti
 • C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
SORU 5

Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi cumhuriyetin ilanından sonra yaşanmıştır?

 • A) Koçkiri
 • B) Şeyh Sait
 • C) Şeyh Eşref
 • D) Çerkez Ethem
SORU 6

Uşak’ta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir?

 • A) Millî bankaların kurulmasının sağlanması
 • B) Yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi
 • C) Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılması
 • D) Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallarının kurulması
SORU 7

Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

 • A) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
 • C) Türk Medeni Kanunu’yla
 • D) Soyadı Kanunu’yla
SORU 8

Atatürk’ün önemli bir maddi desteği ile kurulan ilk özel Türk bankası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İş Bankası
 • B) Halkbank
 • C) Sümerbank
 • D) Ziraat Bankası
SORU 9

1879’da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek “Umum Jandarma Komutanlığı”na dönüştürülmüştür?

 • A) Tanzimat Dönemi
 • B) I. Meşrutiyet Dönemi
 • C) II. Meşrutiyet Dönemi
 • D) Cumhuriyet Dönemi
SORU 10

Mustafa Kemal’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi “Atatürk” soyadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde vermiştir?

 • A) 05 Aralık 1934
 • B) 09 Şubat 1934
 • C) 21 Haziran 1934
 • D) 24 Kasım 1934
SORU 11

“Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.”
ATATÜRK
Atatürk’ün bu vecizesini, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz?

 • A) Eğitim
 • B) Adalet
 • C) Dış politika
 • D) Batılılaşma
SORU 12

Türkiye’nin Musul’u İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

 • A) Misakımillî’ye
 • B) Bristol Raporu’na
 • C) Sevr Antlaşması’na
 • D) Tekâlif-i Milliye Emirlerine
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanya’nın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur?

 • A) Sadabat Paktı’nın
 • B) Balkan Antantı’nın
 • C) Montrö Sözleşmesi’nin
 • D) Kuzey Atlantik İttifakı’nın
SORU 14

Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır?

 • A) 23 Haziran 1939
 • B) 29 Haziran 1939
 • C) 4 Temmuz 1938
 • D) 20 Temmuz 1936
SORU 15

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Laiklik
 • B) Devletçilik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Cumhuriyetçilik
SORU 16

Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz?

 • A) Laiklik
 • B) Halkçılık
 • C) Devletçilik
 • D) Milliyetçilik
SORU 17

Atatürk’ün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rıza Nur
 • B) Fissenger
 • C) Adnan Adıvar
 • D) Nihat Reşat Belgeler
SORU 18

Türkiye’de II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu?

 • A) Demokrat Parti
 • B) Millî Kalkınma Partisi
 • C) Cumhuriyet Halk Partisi
 • D) Sosyal Demokrat Halkçı Parti
SORU 19

Küçük Antant, aşağıdaki hangi iki devlete karşı kurulmuştur?

 • A) İtalya ve Almanya’ya
 • B) Macaristan ve Bulgaristan’a
 • C) Bulgaristan ve Yunanistan’a
 • D) Çekoslovakya ve Yugoslavya’ya
SORU 20

NATO’nun en yetkili organı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) NATO Konseyi
 • B) Askerî Komite
 • C) NATO Asamblesi
 • D) NATO Sekreterliği
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCDBDCACDCADBCADCBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?