Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Refet Bele
 • İsmet İnönü
 • Fethi Okyar
 • Kâzım Karabekir
Soru 2

Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim öğretim alanında yapılan ilk çalışma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un çıkarılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
 • Medreselerin kapatılması
 • Latin Harflerinin kabulü
Soru 3

“Medeniyim diyen Türkiye’nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur.”
ATATÜRK
Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir?

 • Harf inkılabını
 • Soyadı Kanunu’nu
 • Kılık kıyafet değişikliğini
 • Ölçüler, saat ve takvimdeki değişiklikleri
Soru 4

Türkiye’nin ilk muhalefet partisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millet Partisi
 • Demokrat Parti
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 5

Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi cumhuriyetin ilanından sonra yaşanmıştır?

 • Koçkiri
 • Şeyh Sait
 • Şeyh Eşref
 • Çerkez Ethem
REKLAM
Soru 6

Uşak’ta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir?

 • Millî bankaların kurulmasının sağlanması
 • Yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi
 • Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılması
 • Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallarının kurulması
Soru 7

Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

 • Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
 • Türk Medeni Kanunu’yla
 • Soyadı Kanunu’yla
Soru 8

Atatürk’ün önemli bir maddi desteği ile kurulan ilk özel Türk bankası, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İş Bankası
 • Halkbank
 • Sümerbank
 • Ziraat Bankası
Soru 9

1879’da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek “Umum Jandarma Komutanlığı”na dönüştürülmüştür?

 • Tanzimat Dönemi
 • I. Meşrutiyet Dönemi
 • II. Meşrutiyet Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
Soru 10

Mustafa Kemal’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi “Atatürk” soyadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde vermiştir?

 • 05 Aralık 1934
 • 09 Şubat 1934
 • 21 Haziran 1934
 • 24 Kasım 1934
Soru 11

“Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.”
ATATÜRK
Atatürk’ün bu vecizesini, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz?

 • Eğitim
 • Adalet
 • Dış politika
 • Batılılaşma
Soru 12

Türkiye’nin Musul’u İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

 • Misakımillî’ye
 • Bristol Raporu’na
 • Sevr Antlaşması’na
 • Tekâlif-i Milliye Emirlerine
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanya’nın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur?

 • Sadabat Paktı’nın
 • Balkan Antantı’nın
 • Montrö Sözleşmesi’nin
 • Kuzey Atlantik İttifakı’nın
REKLAM
Soru 14

Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır?

 • 23 Haziran 1939
 • 29 Haziran 1939
 • 4 Temmuz 1938
 • 20 Temmuz 1936
Soru 15

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laiklik
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 16

Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
Soru 17

Atatürk’ün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rıza Nur
 • Fissenger
 • Adnan Adıvar
 • Nihat Reşat Belgeler
Soru 18

Türkiye’de II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu?

 • Demokrat Parti
 • Millî Kalkınma Partisi
 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Sosyal Demokrat Halkçı Parti
Soru 19

Küçük Antant, aşağıdaki hangi iki devlete karşı kurulmuştur?

 • İtalya ve Almanya’ya
 • Macaristan ve Bulgaristan’a
 • Bulgaristan ve Yunanistan’a
 • Çekoslovakya ve Yugoslavya’ya
Soru 20

NATO’nun en yetkili organı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • NATO Konseyi
 • Askerî Komite
 • NATO Asamblesi
 • NATO Sekreterliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCDBDCACDCADBCADCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?