GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Organik baz(a) + Pentoz(b) + Fos-fat(c) + Fosfat(c) + Fosfat(c) = ATP
ATP oluşumu yukarıda verildiği gibi ise,
I. a + b = Adenozin
II. a + b + c = Adenozin monofosfat
III. a + b + 2c = Adenozin difosfat
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

Fotosentez yapan canlılarda besin üretilirken verilenlerden hangisi-nin kullanılması ortak değildir?

 • A) CO2
 • B) Işık
 • C) Klorofil
 • D) Kloroplast
SORU 3

Etki spektrumuna göre aşağıda verilen ışık çeşitlerinden hangi-sinin fotosentez değeri diğerlerinden yüksektir?

 • A) Kırmızı
 • B) Yeşil
 • C) Turuncu
 • D) Sarı
SORU 4

Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez tepkimelerinin ışıktan bağımsız reaksiyonları sırasında görev yapar?

 • A) Oksijen
 • B) Işık
 • C) Enzim
 • D) Klorofil
SORU 5

Glikoliz tepkimeleri için,
I. Hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir.
II. 2 ATP aktifleşme için kullanılır.
III. NAD+ molekülü yükseltgenir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

Bir hücrenin laktik asit fermantasyonu yaptığı verilenlerden hangisine bakılarak anlaşılabilir?

 • A) Sitoplazmanın pH değerinin düşmesi
 • B) Glikoz molekülünün kısmen parçalanması
 • C) Pirüvik asitin hidrojen tutma-sıyla son ürünün oluşması
 • D) Tepkimelerin her basamağında farklı bir enzimin görev yapması
SORU 7

Oksijenli solunumun (a) krebse hazırlık, (b) krebs ve (c) ETS tepkimeleri ökaryot hücrelerde aşağıdaki hangi bölümlerde gerçekleşir?

a -- > b --- > c -- >

 • A) Sitoplazma -- > Krista -- > Matriks
 • B) Sitoplazma -- > Matriks -- > Krista
 • C) Matriks -- > Sitoplazma -- > Krista
 • D) Matriks -- > Krista -- > Sitoplazma
SORU 8

Glikoz dışındaki organik besin monomerlerinin solunum tepkimelerine katıldığı basamaklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Amino asitler sadece krebsten katılabilir.
 • B) Gliserol, glikoliz basamağından katılır
 • C) Yağ asidi, Asetil CoA’ ya dönüşerek katılır.
 • D) Amino asitler tepkimelere girerken NH3 oluşur.
SORU 9

Bir sinir hücresinde,
I. Miyelin kılıfa sahip olması
II. Akson çapının geniş olması
III. Ranvier boğum sayısının az olması
verilenlerden hangileri impuls iletim hızını artırır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 10

Sadece duyu nöronları zarar görmüş bir insan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Elini oynatmak isterse oynatabilir.
 • B) Elini kızgın sobaya değdirdi-ğinde sıcaklık hissetmez.
 • C) Uyartıyı hisseder ama tepki veremez.
 • D) Duyu organından merkezi sinir sistemine uyarı iletilmez.
SORU 11

Sinapslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

 • A) Uyartı iletiminin sadece kimyasal olduğu bölümlerdir.
 • B) Uyartı iletimi aksondan dentrite doğrudur.
 • C) Uyartının son değerlendirildiği bölümdür.
 • D) Uyartı iletimi aksonlara oranla yavaştır.
SORU 12

Aşağıda verilenlerden hangisi hipotalamus tarafından kontrol edilen durumlardan biri değildir?

 • A) Hayatsal reflekslerin kontrol edilmesi
 • B) Vücut ısısının sabit tutulması
 • C) Kalp atış hızının ayarlanması
 • D) Günlük ritmin ayarlanması
SORU 13

Sempatik sinir faaliyetiyle verilenlerden hangisi gerçekleşmez?

 • A) Tükürük salgısı azalır.
 • B) Bronşlar genişler.
 • C) İdrar kesesi genişler.
 • D) Kalp atışları yavaşlar.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi hormonların özelliklerinden değildir?

 • A) İç salgı bezleri tarafından üretilerek kana verilir.
 • B) Kanda belirli bir seviyeye gel-dikten sonra etkisini gösterir.
 • C) Sadece proteinden oluşmuş düzenleyici moleküllerdir.
 • D) Hedef hücrelere kan yoluyla taşınır.
SORU 15

Verilenlerden hangisi hipotalamus tarafından salgılanarak hipofiz bezinin hormon salgılama-sını artırıcı yönde etki gösterir?

 • A) Releasing
 • B) İnhibiting
 • C) Oksitosin
 • D) ADH
SORU 16

Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi birbirlerine zıt etki gösterir?

 • A) Adrenalin - Noradrenalin
 • B) Kalsitonin - Parathormon
 • C) Glukagon - Kortizol
 • D) Östrojen – Progesteron
SORU 17

Aşağıda verilen hormonlardan hangisi kan şekerinin artırılması yönünde etki göstermez?

 • A) Glukagon
 • B) Kortizol
 • C) Adrenalin
 • D) İnsülin
SORU 18

Göze gelen ışınların ilk kırıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mercek
 • B) Kornea
 • C) İris
 • D) Sarı benek
SORU 19

Aşağıdaki göz kusurlarından hangisinde görüntünün net algılanabilmesi için silindirik mercek kullanılmalıdır?

 • A) Astigmatlık
 • B) Miyopluk
 • C) Hipermetropluk
 • D) Presbitlik
SORU 20

Kulakla ilgili aşağıda verilen yapılardan hangisi işitme ile ilgili değildir?

 • A) Salyangoz
 • B) Korti organı
 • C) Kohlear kanal
 • D) Yarım daire kanalları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDACBCBADCCADCABDBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?