Coğrafya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Balıkesir, Bursa ve Bilecik mermer yataklarının bulunduğu illerimizdendir.
Bu durum bu illerin arazilerinin jeolojik geçmişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

 • Fiziksel ayrışmanın fazla olduğuna
 • Yoğun bir tortulaşma evresi geçirdiğine
 • Metamorfizmanın etkili olduğuna
 • Organik kökenli kalıntıların fazla olduğuna
Soru 2

Çok sayıda mağara, polye, sarkıt ve dikit gibi yer şekilleri bulunan bir yerde aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yaygındır?

 • Kimyasal tortul kayaçlar
 • Dış püskürük kayaçlar
 • Fiziksel tortul kayaçlar
 • Başkalaşım kayaçları
Soru 3

Levha sınırlarında sıcak su kaynaklarının fazla olması bu bölgelerde yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırır?

 • Hidroelektrik
 • Jeotermal
 • Rüzgâr
 • Dalga
Soru 4

Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıdır.
I. Deprem riskinin yüksek olması
II. Volkanik faaliyetlerin fazla olması
III. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması
Bu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 5

Deniz ve okyanus sularının iç- me ve sulama suyu olarak kullanılamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sularının tuzlu olması
 • Hızla kirleniyor olmaları
 • Su sıcaklıklarının farklı olması
 • Çeşitli canlıların yaşam alanı olması
REKLAM
Soru 6

Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresi’ne giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölü’nün sularının tatlı, Burdur Gölü’nün sularının ise tuzlu olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir.
- Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuştur
- Azra; göllerin üzerinde oluştuğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir
- Duru; göllerden birinin gideğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir
- Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir
Buna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çok etkili olduğu söylenebilir?

 • Ali
 • Azra
 • Duru
 • Fatih
Soru 7

Buzul gölleri haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde daha yaygındır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 8

Şekilde gösterilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karstik kaynak
 • Gayzer kaynağı
 • Yamaç kaynağı
 • Artezyen kaynağı
Soru 9

• Suları sıcaktır
• Mineral bakımından zengindir
Fay kaynaklarının yukarıda verilen özellikleri hangi alanda önemini daha fazla artırmıştır?

 • İçme suyu
 • Sulama suyu
 • Enerji üretimi
 • Kaplıca turizmi
Soru 10

Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir.
Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir?

 • Tunduralarda
 • Kurak alanlarda
 • Çalılık alanlarda
 • Ormanlık alanlarda
Soru 11

Şekildeki A merkezindeki toprak örtüsünün B merkezindekine oranla daha ince olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Ayrışan malzemelerin dış kuvvetler ve yerçekiminin etkisiyle taşınması
 • Düşen yağış miktarının ve yağış çeşidinin farklılaşması
 • Bitki tür ve çeşitliliğinin yükseklere çıkıldıkça değişmesi
 • Yıllık ve günlük sıcaklık ortalamalarının farklılık göstermesi
Soru 12

I. Yağış
II. Basınç
III. Sıcaklık
IV. Rüzgârlar
Bitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV
 • III ve IV
Soru 13

Haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinde nüfus artış hızları daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 14

Haritada taranarak gösterilen alanlarda nüfus yoğunluğunun az olmasında aşağıdakilerden hangisi daha belirleyici olmuştur?

 • Sıcaklık ortalamalarının düşük olması
 • Toprak örtüsünün verimsiz olması
 • Yerşekillerinin engebeli olması
 • Ulaşım ağlarının seyrek olması
Soru 15

I. Nüfusun yaş ortalamasının artması
II. Doğal nüfus artışının yavaşlaması
III. Çocuk nüfus oranının artması
Ülkemizdeki doğum oranlarının düşmesinin yukarıdaki durumlardan hangilerine neden olması beklenir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 16

Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin’in Savur ilçesinde 1946 yılında doğmuştur. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan iki yıl sonra ABD’ye göç etmiştir. Buradaki DNA onarımı konusundaki çalışmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.
Bu durum aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek oluşturur?

 • İşçi göçü
 • Beyin göçü
 • Zorunlu göç
 • Mübadele göçü
Soru 17

Eğitim, sağlık, bankacılık, turizm, güvenlik ve ulaşım gibi iş kolları hangi ekonomik faaliyet grubunda yer alır?

 • Birincil ekonomik faaliyetler
 • İkincil ekonomik faaliyetler
 • Üçüncül ekonomik faaliyetler
 • Dördüncül ekonomik faaliyetler
Soru 18

Yukarıda, dört farklı bölgedeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir.

Buna göre bölgelerden hangisinin gelişmişlik düzey daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından u>değildir?

 • Ortalama yükseltinin fazla olması
 • Akarsu boylarının kısa olması
 • İklim çeşitliliğinin fazla olması
 • Kıyı uzunluğunun fazla olması
Soru 20

Yukarıdaki Türkiye temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılış haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • En yüksek sıcaklık ortalamaları Güneydoğu Anadolu’da görülür.
 • Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık ortalamaları genel olarak azalmaktadır.
 • Deniz kıyılarında sıcaklık ortalamaları 30°C’nin altındadır.
 • İç bölgelerde sıcaklık ortalamaları en düşüktür.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABCACBADDABCACBCDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?