GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında farklı muamele görmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • A) Hak
 • B) Eşitlik
 • C) Ödev
 • D) Özgürlük
SORU 2

I. Hümanizm düşüncesi
II. Doğal haklar anlayışı
III. Kuvvetler ayrılığı prensibi
Yukarıdakilerden hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklardandır?

 • A) Seçme ve seçilme hakkı
 • B) Kişi dokunulmazlığı hakkı
 • C) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • D) Dinlenme hakkı
SORU 4

Modern devlette, devletin örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

 • A) Gelenekler
 • B) Görenekler
 • C) Pozitif hukuk
 • D) Töreler
SORU 5

• Kanun önünde eşitlik
• Mahkemelerin bağımsızlığı
• İdarenin yargısal denetimiVerilenler öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

 • A) Hukuk devletinin
 • B) Polis devletinin
 • C) Sosyal devletin
 • D) Laik devletin
SORU 6

“Kuvvetler ayrımı” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan devlet sistemi
 • B) İnsan haklarına saygılı olma, kişi hak ve özgürlüklerini koruma
 • C) Yasama, yürütme, yargı organlarının birbirinden bağımsız olması
 • D) Kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin idare üzerindeki denetim yollarından biri değildir?

 • A) Meclis araştırması
 • B) Özel görüşme
 • C) Gensoru
 • D) Soru
SORU 8

Kelime anlamı “halk iktidarı’’ olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Demokrasi
 • B) Hümanizm
 • C) Rönesans
 • D) İmparatorluk
SORU 9

Çağdaş toplumlarda halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından vatandaşların, seçimler yoluyla ve seçilen milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine belli ölçüde katılmaları sağlanır.
Yapılan açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Çoğulculuk
 • B) Temsili demokrasi
 • C) Hukukun üstünlüğü
 • D) Bireysel özgürlük
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?

 • A) Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
 • B) İktidarı eleştirmek ve denetlemek
 • C) Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
 • D) Beklentileri gerçekleşmeyen çevrelerdeki huzursuzluğu artırmak
SORU 11

Osmanlı devletinde 1808 yılında imzalanan, pratikte hiç uygulanmasa da padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli bir yönde davranmaya zorlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nizam-ı Cedit
 • B) Sened-i İttifak
 • C) Islahat Fermanı
 • D) Birinci Meşrutiyet
SORU 12

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasaların Anayasaya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir?

 • A) 1921 Anayasası
 • B) 1924 Anayasası
 • C) 1961 Anayasası
 • D) 1982 Anayasası
SORU 13

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Farklı düşünce ve özelliklere sahip insanlara hoşgörü göstermesi
 • B) Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması
 • C) İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması
 • D) Kendilerini ve toplumu ilgilendiren konularda düşüncelerini söyleyebilmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşmaların niteliklerindendir?

 • A) Daha çok tavsiye niteliğindedir.
 • B) Taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermez.
 • C) Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
 • D) Taraf olan devletler için denetim mekanizması öngörülmemiştir.
SORU 15

Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • B) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • C) Avrupa Birliği
 • D) Birleşmiş Milletler
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan “ulusal’’ sivil toplum kuruluşlarındandır?

 • A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
 • B) Uluslararası Af Örgütü
 • C) Türk Demokrasi Vakfı
 • D) Uluslararası PEN Kulübü
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlardandır?

 • A) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
 • B) Bilim alanındaki gelişmelerin kontrollü kullanımı
 • C) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • D) Uluslararası terörün artması
SORU 18

“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İnkılap (devrim)
 • B) Çağdaşlaşma
 • C) Aydınlanma
 • D) Reform
SORU 19

Ülkede yaşayan halkın eşit olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması öncelikle hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?

 • A) Devletçilik
 • B) Laiklik
 • C) Milliyetçilik
 • D) Halkçılık
SORU 20

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tanrının varlığının bilinemeyeceğine
 • B) Milliyetçilik
 • C) İnkılapçılık
 • D) Cumhuriyetçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACACBABDBCBCDCDADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?