GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

İletişimde dört temel öge bulunur. Bu ögeler şunlardır:
Kaynak, ______, ______, ______.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • A) Alıcı
 • B) Mesaj
 • C) İşaret
 • D) Ortam
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin inceleme alanına girmez?

 • A) Dilin doğuşu ve gelişimi
 • B) Sözcüklerin yapısı
 • C) Sözcüklerin anlamları
 • D) Yazarların edebî kişilikleri
SORU 3

Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Kendine göre birtakım yasaları vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir. Kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar, kullanılmayanlar unutulup gider.
Bu parçadan dille ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) Canlı bir varlık olduğu
 • B) İnsanlar arasında iletişimi sağladığı
 • C) Belirli kuralları olduğu
 • D) Millî birliğin oluşmasına katkı sağladığı
SORU 4

Bir dilin alt bölümleri ______, ______ ve ______ olarak adlandırılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • A) Bağlam
 • B) Ağız
 • C) Şive
 • D) Lehçe
SORU 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Toplumların yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda ürettiği eserler, gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır.
 • B) Konuşma ve yazı dili birbirinden bağımsız gelişir.
 • C) Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri, kullandıkları araç-gereçler, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
 • D) Yazı dilinde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilir.
SORU 6

Eklemeli (bitişken) dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir. Getirilen ekler kökle kaynaşır. Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilir. Yeni ekler eklendiğinde kökte bir değişiklik olmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan dil grubuna girer?

 • A) Türkçe
 • B) Arapça
 • C) İngilizce
 • D) Çince
SORU 7

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • B) Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • C) Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • D) İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Sondan eklemeli bir yapıya sahiptir.
 • B) Sözcüklerde dil bilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı vardır.
 • C) Ses, yapı ve söz dizimi bakımından benzerlikler bulunur.
 • D) Ünlü uyumu vardır.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe Çağı’nda yazılan ürünlerden biri değildir?

 • A) Tonyukuk Anıtı
 • B) Bilge Kağan Anıtı
 • C) Atabetü’l-Hakayık
 • D) Altın Yaruk
SORU 10

Karahanlılar devrinde, 1068 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan eser bir siyasetnamedir. Eserde iyi bir devlet yönetimi için yönetim kadrosunda bulunan kişilerin ne gibi nitelikler taşıması gerektiği belirtilir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kültigin Anıtı
 • B) Kutadgu Bilig
 • C) Atabetü’l-Hakayık
 • D) Divanü Lügati’t-Türk
SORU 11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

 • A) Çamurluk
 • B) Eldiven
 • C) Süresiz
 • D) Okullar
SORU 12

Siyah kanatlarını

(I)batıya

açtı kuşlar,
Benden sana

(II)haberdir

bu çığlıklar, uçuşlar.
Dereler ardın sıra akmaya

(III)koyulmuşlar

,
Arıyor batan

(IV)güneş

seni dağlar ardında.
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük vardır?

 • A) Geçtiler mini mini ayaklar üzerimden.
 • B) Medeniyet şimşeğinden gelir hızımız.
 • C) Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde.
 • D) Hülyalı gözleriyle engin bir ufka dalar.
SORU 14

Kadir Mevlam eğer senden

(I)uzakta
Bana takdir eylemişse ölümü,
Rahat etmem bu yabancı
(II)toprakta
,
(III)Cennette
de
(IV)avutamam
gönlümü.
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 15

Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 • A) Saçaklarında her akşam fısıldaşır kuşlar.
 • B) Ümidimin aradım her tarafta izlerini.
 • C) Başım gökte, alnım açık gezerim.
 • D) Felaketler pençemizde oyuncak olur.
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A) Toplantı 01.07.2014’te yapıldı.
 • B) Gelmeyenlerden biri de O’ydu.
 • C) Millî Edebiyat Akımının temsilcileri konuşuldu.
 • D) Konuşulanlar Türk Dil Kurumuna rapor olarak sunuldu.
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Çocukluğunda dinlediği hikâyeleri bize anlatırdı.
 • B) Kitap uzun olsada okumaya kararlıydı.
 • C) Çok yakında size iyi haberlerim var.
 • D) Geçen akşam rüyasında beyaz bir at görmüş.
SORU 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A) Toplantı 01.07.2014’te yapıldı.
 • B) Gelmeyenlerden biri de O’ydu.
 • C) Millî Edebiyat Akımının temsilcileri konuşuldu.
 • D) Konuşulanlar Türk Dil Kurumuna rapor olarak sunuldu.
SORU 19

Kapının önünde uzun boylu ( ) sağlam yapılı ( ) şapkalı bir adam duruyordu ( ) Kendisini tanımadığım hâlde neden bu adamdan korkuyordum ( )
Bu parçada ayraçla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

 • A) (,) (:) (.) (!)
 • B) (;) (,) (!) (?)
 • C) (,) (,) (.) (?)
 • D) (,) (;) (…) (.)
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 • A) Buralara yağmur yağdı mı her yer mis gibi toprak kokar
 • B) İnsanları niçin bir saattir burada bekletiyorsunuz
 • C) Otobüsün ne zaman kalkacağını kimse bilmiyordu
 • D) Bugünlerde ne evde ne okulda rahat edebiliyordu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDABADBCBABBDCBBBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?