Dil ve Anlatim 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İletişimde dört temel öge bulunur. Bu ögeler şunlardır:
Kaynak, ______, ______, ______.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Alıcı
 • Mesaj
 • İşaret
 • Ortam
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin inceleme alanına girmez?

 • Dilin doğuşu ve gelişimi
 • Sözcüklerin yapısı
 • Sözcüklerin anlamları
 • Yazarların edebî kişilikleri
Soru 3

Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Kendine göre birtakım yasaları vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir. Kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar, kullanılmayanlar unutulup gider.
Bu parçadan dille ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Canlı bir varlık olduğu
 • İnsanlar arasında iletişimi sağladığı
 • Belirli kuralları olduğu
 • Millî birliğin oluşmasına katkı sağladığı
Soru 4

Bir dilin alt bölümleri ______, ______ ve ______ olarak adlandırılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Bağlam
 • Ağız
 • Şive
 • Lehçe
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Toplumların yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda ürettiği eserler, gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır.
 • Konuşma ve yazı dili birbirinden bağımsız gelişir.
 • Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri, kullandıkları araç-gereçler, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
 • Yazı dilinde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilir.
REKLAM
Soru 6

Eklemeli (bitişken) dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir. Getirilen ekler kökle kaynaşır. Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilir. Yeni ekler eklendiğinde kökte bir değişiklik olmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan dil grubuna girer?

 • Türkçe
 • Arapça
 • İngilizce
 • Çince
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Arapça, yapı bakımından çekimli dil grubunda bulunur.
 • Türkçe, köken bakımından Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır.
 • Japonca yapı bakımından eklemeli diller grubunda bulunur.
 • İngilizce, köken bakımından Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ural Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Sondan eklemeli bir yapıya sahiptir.
 • Sözcüklerde dil bilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı vardır.
 • Ses, yapı ve söz dizimi bakımından benzerlikler bulunur.
 • Ünlü uyumu vardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe Çağı’nda yazılan ürünlerden biri değildir?

 • Tonyukuk Anıtı
 • Bilge Kağan Anıtı
 • Atabetü’l-Hakayık
 • Altın Yaruk
Soru 10

Karahanlılar devrinde, 1068 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan eser bir siyasetnamedir. Eserde iyi bir devlet yönetimi için yönetim kadrosunda bulunan kişilerin ne gibi nitelikler taşıması gerektiği belirtilir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kültigin Anıtı
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l-Hakayık
 • Divanü Lügati’t-Türk
Soru 11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?

 • Çamurluk
 • Eldiven
 • Süresiz
 • Okullar
Soru 12

Siyah kanatlarını batıya(I) açtı kuşlar,
Benden sana haberdir(II) bu çığlıklar, uçuşlar.
Dereler ardın sıra akmaya koyulmuşlar(III),
Arıyor batan güneş(IV) seni dağlar ardında.
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan bir sözcük vardır?

 • Geçtiler mini mini ayaklar üzerimden.
 • Medeniyet şimşeğinden gelir hızımız.
 • Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde.
 • Hülyalı gözleriyle engin bir ufka dalar.
REKLAM
Soru 14

Kadir Mevlam eğer senden uzakta(I)
Bana takdir eylemişse ölümü,
Rahat etmem bu yabancı toprakta(II),
Cennette(III) de avutamam(IV) gönlümü.
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

 • Saçaklarında her akşam fısıldaşır kuşlar.
 • Ümidimin aradım her tarafta izlerini.
 • Başım gökte, alnım açık gezerim.
 • Felaketler pençemizde oyuncak olur.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • 11 Ocak pazartesi günü toplantı yapılacak.
 • Tahsin Bey, şiir okumayı çok seviyormuş.
 • Yazık ki bu çocuklar sesini duyuramıyor.
 • Bu binanın on beş gün içinde boşaltılması gerekiyor.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • Bu tartışmaya dinleyiciler de sorularıyla katılabilir.
 • Şiirde genellikle ses uyumuna dikkat edilir.
 • Arkadaşlarımla konuşurken öğretmen de yanımızdaydı.
 • Kısa bir yazının özetide kısa olacaktır.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Öğleden sonra, yapboz almak için evden çıktı.
 • Konunun önemli noktalarını hemen not ettim.
 • Siz pazara gide durun, biz arkanızdan geliriz.
 • Bu etkinlikte pek çok sanatsever bir araya geldi.
Soru 19

Kapının önünde uzun boylu ( ) sağlam yapılı ( ) şapkalı bir adam duruyordu ( ) Kendisini tanımadığım hâlde neden bu adamdan korkuyordum ( )
Bu parçada ayraçla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

 • (,) (:) (.) (!)
 • (;) (,) (!) (?)
 • (,) (,) (.) (?)
 • (,) (;) (…) (.)
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 • Buralara yağmur yağdı mı her yer mis gibi toprak kokar
 • İnsanları niçin bir saattir burada bekletiyorsunuz
 • Otobüsün ne zaman kalkacağını kimse bilmiyordu
 • Bugünlerde ne evde ne okulda rahat edebiliyordu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDABADBCBABBDCADCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler