Dil ve Anlatim 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metinlerin özelliklerinden değildir?

 • Kullanılan dile dikkat edilir, üslup kaygısı vardır.
 • Hayallere ve mecaz anlatımlara yer verilir.
 • Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
 • Gerçekler kurgulanarak anlatılır.
Soru 2

Sanatta, bilimde, politikada veya başka alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüne _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Biyografi
 • Hikâye
 • Roman
 • Masal
Soru 3

I. Aktör: Tiyatro oyunundaki kadın oyuncu.
II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.
III. Perde: Oyunun bölümleri.
IV. Adaptasyon: Dekora yardımcı olan küçük eşyalar.
Numaralanmış tiyatro terimlerinden hangileri yanlış açıklanmıştır?

 • I. ve II.
 • I. ve IV.
 • II. ve III.
 • III. ve IV.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde fabl türüyle ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • Sonunda her zaman bir ahlak dersi vardır.
 • Hem nazım hem nesir biçiminde yazılabilir.
 • Anlatımı yalındır, söz sanatlarına yer verilmez.
 • Öyküleyici ve lirik anlatım türlerinden yararlanılır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir?

 • Anlatımında genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır.
 • Yer ve zaman kavramları belirsizdir.
 • Zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden söz edilir.
 • Genellikle manzum şeklinde yazılır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki fabl-masal karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

 • Fabllar masallara göre daha kısadır.
 • Fabllar genellikle manzum şekilde kaleme alınır, masallar ise genellikle düzyazı şeklindedir.
 • Masallar tekerleme ile başlar, fabllar ise tekerleme ile başlamaz.
 • Masalın sonuç bölümünde olayın ana düşüncesini ifade eden yargılar varken fabllarda bu özellik yoktur.
Soru 7

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olay ya da durumların kişi, yer ve zaman unsurlarına bağlı kalınarak kısaca anlatıldığı edebî türe _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Masal
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Fabl
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin temsilcilerindendir?

 • Ömer Seyfettin
 • Refik Halit Karay
 • Memduh Şevket Esendal
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden değildir?

 • Belirli kişiler ve bir olay üzerine hikâye kurulur.
 • Hikâye planına uyulmaz, belli bir sonucu yoktur.
 • Olay, kişi, mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır.
 • Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi gözlemci anlatıcının özelliklerinden değildir?

 • Kişilerin duygu ve düşüncelerini eylemlerinden çıkarır.
 • Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur.
 • Olayları dışardan gözlemleyen bir şahit konumundadır.
 • Kahramanların kafalarından geçenleri anlatır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk yerli romanıdır?

 • Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • İntibah
 • Hasan Mellah
 • Felatun Bey’le Rakım Efendi
Soru 12

- Sanatı bir tür oyun olarak görür.
- Romanın kurmaca olduğunu savunur.
- Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilir.
- Çok seslilik ve çoğulculuk önemlidir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Klasik roman
 • Postmodernist roman
 • Natüralist roman
 • Romantik roman
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dünya edebiyatında durum hikâyeciliğinin kurucusu kabul edilir?

 • Anton Çehov
 • Guy de Maupassant
 • La Fontaine
 • Gustave Flaubert
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?

 • Konular çağdaş toplumdan ve günlük hayattan alınır.
 • Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur.
 • Acı veren olaylar sahnede seyirciye gösterilmez.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
Soru 15

Edebiyatımızda yazılan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gülünç Kibarlar
 • Venedik Taciri
 • Atlılar ve Kurbağalar
 • Şair Evlenmesi
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Opera, operet ve bale müzikli tiyatro türlerindendir.
 • Komedideki kişiler çoğunlukla yüksek tabakadan seçilir.
 • Meddahlık hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır.
 • Dramatik bir eserde konunun ana bölümlerinden her birine perde denir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir?

 • Koşma
 • Semai
 • Mâni
 • Gazel
Soru 18

Tanrım şâhid, duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yar yatağın düşman almaz; giderim!

Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sevgi
 • Kahramanlık
 • Ölüm
 • Tabiat
Soru 19

I. Duyguları coşkulu bir dille anlatan şiirdir.
II. Kır ve çoban yaşayışını dile getirir.
III. Nazım hâlinde yazılmış oyunlar için kullanılır.
Numaralanmış bilgilerle aşağıdaki şiir türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

 • Didaktik şiir
 • Lirik şiir
 • Dramatik şiir
 • Pastoral şiir
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsele örnek yoktur?

 • Saatlerdir bereket yağıyor topraklara.
 • Daha çok Yahya Kemal’i okurdu.
 • Yemekleri her zaman lezzetliydi.
 • Çayı ocakta unutmuştu.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABCDDBCBDABACDBDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler