Din Kültürü 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah’ın, sonsuz ilim ve kudretiyle başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak tüm olayların yerini ve zamanını bilip takdir ettiğine inanan bir Müslüman, aşağıdakilerden hangisine iman etmiş olur?

 • Ahirete
 • Kadere
 • Kitaplara
 • Meleklere
Soru 2

Allah, insanları iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda özgür bırakmıştır. Aklı olan insan, iyiyi ve kötüyü iradesiyle seçebilen; yaptığı seçimden dolayı de sorumlu tutulan bir varlıktır.
Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Akıllı ve özgür olan insan tercihlerinden sorumludur.
 • Özgür bırakılan insan her istediğini yapabilme hakkına sahiptir.
 • Akıllı olmayan insan da yaptıklarından sorumludur.
 • Baskı ve zorlama altında yaptığımız şeylerden de sorumluyuz.
Soru 3

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi tercihlerimizin sorumluluğunun bize ait olduğunu göstermez?

 • “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar vermiş olur. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü üstlenmez.”
  (İsrâ suresi, 15. ayet)
 • “Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir…”
  (Şûra suresi, 30. ayet)
 • “Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı kötülük de kendinedir…”
  (Bakara suresi, 286. ayet)
 • “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacaktır.”
  (Rahman suresi, 27. ayet)
Soru 4

“Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre (ecel) için yarattık.”
(Ahkâf suresi, 3. ayet)
Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 • Dünyada yaptıklarımızdan ahirette hesaba çekileceğimiz
 • Kıyametin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği
 • Yaratılan her varlığın bir sonunun olduğu
 • Dünyadaki tertip ve düzenin nasıl olduğu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler karşısında insanın alması gereken tedbirlerden biri değildir?

 • Akarsu yataklarına ev yapmak
 • Binalarda kaliteli malzeme kullanmak
 • Fay hattı üzerine yerleşim yerleri yapmamak
 • Ormanlık alanlarda yanıcı maddeler kullanmamak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi rızık konusuna İslami bir bakış açısıdır?

 • Rızık Allah tarafından takdir edildiğine göre çalışmanın bir anlamı yoktur.
 • Rızkım varsa bir gün mutlaka beni bulur.
 • Allah, yarattığı kulunu aç bırakmaz, benim de rızkımı verir, gayrete gerek yoktur.
 • Allah’ın takdir ettiği rızkı helal yoldan çalışıp elde etmek gerekir.
Soru 7

Tevekkül anlayışını doğru kavramış bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • Hasta olduğunda yalnızca dua edip şifa beklemek
 • Yola çıkmadan önce aracına bakım yaptırmak
 • Derslerine planlı ve zamanında çalışmak
 • Dengeli ve düzenli beslenmek
Soru 8

Yapılan ibadetlerin, amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • İstekli olmak
 • Samimi olmak
 • Zengin olmak
 • Gösterişten uzak olmak
Soru 9

Bir iyiliği veya ibadeti Allah’ın rızasını kazanmak için değil, insanların beğenisini kazanmak için yapmaya ________ denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İhsan
 • İhlâs
 • Riya
 • Samimiyet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ibadetlerde sağladığı kolaylıklardan biri değildir?

 • Hasta ve yolcuların ramazan orucunu erteleyebilmeleri
 • Yolcuların dört rekâtlık namazlarını iki rekât olarak kılabilmeleri
 • Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesi
 • Hasta ve yaşlıların namazlarını erteleyebilmeleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?

 • Kötülüklerden alıkoyar.
 • Sorumluluk duygusunu azaltır .
 • Yaratıcı ile ilişkiyi güçlendirir.
 • Güzel ahlakın gelişmesini sağlar.
Soru 12

“(Rabb’imiz!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”
(Fatiha suresi, 5. ayet)
Yukarıda verilen ayet, ibadetlerin yapılış amaçlarından hangisini vurgulamaktadır?

 • Cennet arzusu
 • Yalnızca Allah için
 • Cehennem korkusu
 • Dünyalık nimetlere ulaşma
Soru 13

Peygamber Efendimizin ismi söylendikten sonra ona olan saygı ve sevgimizi ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • Rabbenâ lekel hamd
 • Sübhâne rabbiyel azîm
 • Semiallâhu limen hamide
 • Sallellâhu aleyhi ve sellem
REKLAM
Soru 14

Kur’an’ın örnek insan olarak nitelendirdiği ahlâklı bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

 • Akrabalarıyla ilişkisini keser.
 • Ana-babasına iyi davranır.
 • Daima doğruyu söyler.
 • Verdiği sözde durur.
Soru 15

“Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir; onlar ki, namazlarında huşu içindedirler, onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; onlar ki, zekâtı verirler ve onlar ki, iffetlerini korurlar.”
(Mü’minûn suresi, 1-5. ayetler)
Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • İffet ve namusu korumak
 • Verilen sözleri yerine getirmek
 • Namazları samimiyetle kılmak
 • Boş ve faydasız işlerden kaçınmak
Soru 16

Peygamber Efendimizi örnek almanın doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Onun gibi giyinmek
 • Hadislerini ezberlemek
 • Onu sevdiğini söylemek
 • Sünnetini anlamak ve uygulamak
Soru 17

“Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimsedir.”
Yukarıda verilen hadis-i şerifte, İslam’ın ahlaki prensiplerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hayır yapma
 • Kararlık olma
 • Güvenilir olma
 • Misafire ikram etme
Soru 18

İnsan, içinde yaşadığı toplumdan etkilenir. Kişinin görüş ve düşünceleri, yaşadığı toplumun değerlerine, örf, adet, gelenek ve göreneklerine göre şekillenir.
Yukarıdaki metinden, İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının oluşmasında etkili olan sebeplerden hangisi çıkarılabilir?

 • Siyasi sebepler
 • Coğrafi sebepler
 • Sosyal ve kültürel sebepler
 • Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Siyasi- İtikadi Mezheplerden biri değildir?

 • Maturidilik
 • Hanbelilik
 • Haricîlik
 • Eş’arilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tüm mezheplerin üzerinde birleştiği İslam’ın temel unsurlarından biri değildir?

 • Allah’ın birliği
 • Peygamberlerin varlığı
 • Mehdi inancı
 • Kur’an-ı Kerim
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCADACCDBBDABDCCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?