Din Kültürü 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre insanın sorumlu tutulacağı konulardan biridir?

 • Cinsiyet
 • Irk
 • Dil
 • Din
Soru 2

İslam’ın ahiret inancı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ölüm ahiret hayatının başlangıcıdır.
 • Yaşam dünya ile sınırlıdır.
 • Ahiret inancı hayatı anlamlandırır.
 • Ahirete iman sorumluluğu geliştirir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi cenaze ile ilgili yapılması gereken sünnet davranışlardan biri değildir?

 • En kısa zamanda defnetmek
 • Yakınlarına başsağlığı dilemek
 • Ardından mevlit okutmak
 • Ölüyü hayırla yâd etmek
Soru 4

Ahirete inanan kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

 • Başkalarına zarar vermekten kaçınması
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi
 • Haktan ve adaletten ayrılması
 • Allah’a itaatten uzaklaşması
Soru 5

“O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost, dostu sormaz.”
(Meâric süresi, 8-10. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Kimsenin kimseye faydası olmayacağı gündür.
 • Meydana gelmesi çok yakındır.
 • Hakkında Kur’an’da bilgi verilmektedir.
 • Çok dehşetli olacaktır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında yer almaz?

 • Tekbir
 • Selam
 • Secde
 • Niyet
Soru 7

İslam’a göre hatadan dönmek bir _________, tövbe etmek ise ________ bir gerekliliktir.
Cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • erdem – dini
 • ibadet – örfi
 • dua – yasal
 • tutarsızlık – insani
Soru 8

“İnsanoğlunun her biri hata yapabilir. Ancak hata yapanların en hayırlısı ________”
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • affedici olanlardır.
 • tövbe edenlerdir.
 • hatalarını gizleyenlerdir.
 • küçük günah işleyenlerdir.
Soru 9

“Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın sevinci, sizden biriniz ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğunda duyduğu sevinçten daha fazladır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılamaz?

 • Allah insanların Rabb’idir.
 • İnsan kendisine yapılanları affetmelidir.
 • Allah kullarının tövbesini kabul edendir.
 • Hatadan dönmek Allah’ın rızasını kazandırır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü ortamının oluşmasına zarar veren davranışlardan biridir?

 • Bağışlamak
 • Kusurları örtmek
 • Merhametli olmak
 • Hataları yüze vurmak
Soru 11

Sünnet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Evrensel mesajlar içermez.
 • Hüküm koyma yetkisi yoktur.
 • Müslümanların birinci kaynağıdır.
 • Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleridir.
Soru 12

“İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar…”
(En’am suresi, 82. ayet) ayetindeki zulümden kastın, “şirk” olduğu hadis ile belirtilmiştir.
Bu durum sünnetin Kur’an’ı açıklamadaki hangi yönüne örnektir?

 • Te’kid
 • Tefsir
 • Temsil
 • Teşri’
Soru 13

“Câmiu’s-Sahih” adlı eserler aşağıdaki muhaddislerden hangilerine aittir?

 • İmam Malik – Darimi
 • Tirmizi – Ebu Davud
 • İbni Mace – Nesâi
 • Buhari – Müslim
REKLAM
Soru 14

Hz. Muhammed (sav.)’i diğer insanlardan ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peygamberliği
 • Kişisel tercihleri
 • Ahlaki özellikleri
 • Yerel davranışları
Soru 15

Kütübü sitte ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Ahmet b. Hanbel’ in hadis alanında yazdığı eserdir.
 • Hadis Usulü alanında yazılan eserlerin genel ismidir.
 • Hadis alanında muteber kabul edilen altı hadis kitabıdır.
 • Hz. Peygamber’in hayatının tamamının anlatıldığı kitaplardır.
Soru 16

Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • Siyasi olayların
 • İnsanın yapısının
 • Dinin özünden uzaklaşmanın
 • Fıkhi mezheplerin artmasının
Soru 17

Allah tüm varlığın yaratıcısı ve sahibidir. Allah varlıkları bir düzen ve ölçü içinde yaratmıştır. Yaratılanlar Allah’ın varlığı ve birliğine birer delildir.
Bu metinde aşağıdaki ilişkilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Yaratan – Yaratılan
 • Ahlak – Estetik
 • Bilgi – Varlık
 • Din – Bilim
Soru 18

Aşağıdaki sözlerden hangisi tasavvufi düşüncedeki ahlaki ilkelere örnek oluşturmaz?

 • Kendin için istemediğini başkası için de isteme.
 • Vaktini hayırlı işlerde değerlendir.
 • Üzümü ye bağını sorma.
 • Öfkene hakim ol.
Soru 19

Tasavvufi oluşumlardan Kâdirilik hangi İslam büyüğünün görüşleri etrafında şekillenmiştir?

 • Ahmet Yesevî
 • Bahaeddin Nakşibend
 • Abdulkadir Geylani
 • Şeyh Yusuf Hamadani
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik kültürüne ait bir kavram değildir?

 • Gülbenk
 • Otuz üç farz
 • Üç sünnet, yedi farz
 • Dört kapı kırk makam
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABCABBDDBDACDACCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?