Din Kültürü 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam dininde aşağıdakilerden hangisi birer zenginlik olarak görülmez?

 • Mezhepler
 • Örf ve âdetler
 • Dillerin ayrılığı
 • Atalarla öğünme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlikten önce de “barış elçisi” olduğuna örnektir?

 • Mekke’nin fethi sonrasında af uygulaması
 • Medine Sözleşmesi’ni imzalaması
 • Hudeybiye Antlaşması’nı yapması
 • Hilfu’l- Fudul’a üye olması
Soru 3

Hz. Peygamber İslam’a davet için Taif’e gittiğinde, kendisine yapılan eziyetlere rağmen onlara beddua değil dua etmiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • Affetmek
 • Hoşgörü
 • Cesaret
 • Merhamet
Soru 4

“(Şavaşta) Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadete vermiş ruhbanlara (din adamları) ve mabetlere ilişmeyiniz! Ağaçları yakmayınız! Hayvanlara dokunmayınız! Ve servetleri yok etmeyiniz!”
Bu hadiste aşağıdaki savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Siviller korunmalıdır.
 • Savaş nefsi müdafaa için yapılmalıdır.
 • Doğal kaynaklara zarar verilmemelidir.
 • Savaş ile ilgisi olmayanlara dokunulmamalıdır.
Soru 5

İslam’a göre, barış ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

 • Barış içinde yaşayan toplumlar daha huzurlu olur.
 • Barış geçici, savaş daimi bir durum olmalıdır.
 • Barış daha çok mazlumlar için gereklidir.
 • Savaş ile asla barış ortamı sağlanamaz.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

 • Din milletimizi bir arada tutan önemli bir unsurdur.
 • Din doğru anlaşılıp doğru bir şekilde anlatılmalıdır.
 • Din bilginleri ilmi yeterliliğe sahip olmalıdır.
 • Din eğitimi medreselerde verilmelidir.
Soru 7

Tevhi-i Tedrisat Kanunu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din eğitimini kaldırmak
 • Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak
 • Azınlıkların eğitim haklarını engellemek
 • Medreselerin modernizasyonunu sağlamak
Soru 8

Hz Adem (as)’ den Hz. Muhammed (sav.)’e kadar gönderilen peygamberlerin insanlara öğrettikleri inanca ne ad verilir?

 • Teslis
 • Tebliğ
 • Tevhit
 • Tevekkül
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerindendir?

 • Sihizm
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Konfüçyanizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un oğludur?

 • Hz. Musa
 • Hz. Harun
 • Hz. Üzeyr
 • Hz. Süleyman
Soru 11

• İbadet esnasında Kudüs’e dönülür.
• Mabetlerde kadınlar ayinlere katılamazlar.
• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa alırlar.
Verilen bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Budizm
 • Hinduizm
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
Soru 12

Aşagıdaki kavramlardan hangisi Hristiyanlıktaki dini bir töreni ifade eder?

 • Teslis
 • Vaftiz
 • Katedral
 • Kutsal Ruh
Soru 13

İslamiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • İslam dininde kişi yaptıklarından sorumludur.
 • Kitaplara iman Kur’an’a inanmaktan ibarettir.
 • Sadaka vermek sadece zenginlere yüklenen bir görevdir.
 • İbadetler Allah rızası dışında bir maksat içinde yapılabilir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kast sistemindeki “din adamları” sınıfını ifade etmektedir?

 • Brahmanlar
 • Kşatriyalar
 • Vaisyalar
 • Sudralar
Soru 15

Budizm’deki kavramlar ve anlamları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • Tripitaka – Kutsal mekânlar
 • Nirvana – Manevi bir makam
 • Dhamma – Buda’nın lakabı
 • Buda – Rahipler teşkilatı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliğidir?

 • Çok tanrı inancına sahiptirler.
 • Kutsal metinlere bağlılık önemlidir.
 • Belli bir inanç sistemine rastlanmaz.
 • Belirli bir kabile ve kültüre ait dinlerdir.
Soru 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • Ahiret gibi dünya hayatı da ebedidir.
 • Tenasüh inancının İslam’da yeri yoktur
 • Gözle görülmeyen varlıklar yok sayılamaz.
 • Peygamberler de insani özelliklere sahiptir.
Soru 18

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi dünya Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha çok sembolize eder?

 • Namaz
 • Zekât
 • Oruç
 • Hac
Soru 19

Kurban Bayramı hangi ayda yer almaktadır?

 • Rebiulevvel
 • Ramazan
 • Zilhicce
 • Şevval
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “dinler arası ilişkiler” ile ilgilidir?

 • “Sizin dininiz size benim dinimde banadır.”(Kâfirun suresi,6. ayet)
 • “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahman suresi,7-8.ayetler)
 • “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın… ”(Münâfikûn suresi,9.ayet)
 • “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.”( Saf suresi,3.ayet)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDCBADBCADCBAABBADCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?