GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

İslam dininde aşağıdakilerden hangisi birer zenginlik olarak görülmez?

 • A) Mezhepler
 • B) Örf ve âdetler
 • C) Dillerin ayrılığı
 • D) Atalarla öğünme
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlikten önce de “barış elçisi” olduğuna örnektir?

 • A) Mekke’nin fethi sonrasında af uygulaması
 • B) Medine Sözleşmesi’ni imzalaması
 • C) Hudeybiye Antlaşması’nı yapması
 • D) Hilfu’l- Fudul’a üye olması
SORU 3

Hz. Peygamber İslam’a davet için Taif’e gittiğinde, kendisine yapılan eziyetlere rağmen onlara beddua değil dua etmiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

 • A) Affetmek
 • B) Hoşgörü
 • C) Cesaret
 • D) Merhamet
SORU 4

“(Şavaşta) Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadete vermiş ruhbanlara (din adamları) ve mabetlere ilişmeyiniz! Ağaçları yakmayınız! Hayvanlara dokunmayınız! Ve servetleri yok etmeyiniz!”
Bu hadiste aşağıdaki savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Siviller korunmalıdır.
 • B) Savaş nefsi müdafaa için yapılmalıdır.
 • C) Doğal kaynaklara zarar verilmemelidir.
 • D) Savaş ile ilgisi olmayanlara dokunulmamalıdır.
SORU 5

İslam’a göre, barış ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

 • A) Barış içinde yaşayan toplumlar daha huzurlu olur.
 • B) Barış geçici, savaş daimi bir durum olmalıdır.
 • C) Barış daha çok mazlumlar için gereklidir.
 • D) Savaş ile asla barış ortamı sağlanamaz.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

 • A) Din milletimizi bir arada tutan önemli bir unsurdur.
 • B) Din doğru anlaşılıp doğru bir şekilde anlatılmalıdır.
 • C) Din bilginleri ilmi yeterliliğe sahip olmalıdır.
 • D) Din eğitimi medreselerde verilmelidir.
SORU 7

Tevhi-i Tedrisat Kanunu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Din eğitimini kaldırmak
 • B) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak
 • C) Azınlıkların eğitim haklarını engellemek
 • D) Medreselerin modernizasyonunu sağlamak
SORU 8

Hz Adem (as)’ den Hz. Muhammed (sav.)’e kadar gönderilen peygamberlerin insanlara öğrettikleri inanca ne ad verilir?

 • A) Teslis
 • B) Tebliğ
 • C) Tevhit
 • D) Tevekkül
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerindendir?

 • A) Sihizm
 • B) Yahudilik
 • C) Hristiyanlık
 • D) Konfüçyanizm
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un oğludur?

 • A) Hz. Musa
 • B) Hz. Harun
 • C) Hz. Üzeyr
 • D) Hz. Süleyman
SORU 11

• İbadet esnasında Kudüs’e dönülür.
• Mabetlerde kadınlar ayinlere katılamazlar.
• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa alırlar.
Verilen bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?

 • A) Budizm
 • B) Hinduizm
 • C) Yahudilik
 • D) Hristiyanlık
SORU 12

Aşagıdaki kavramlardan hangisi Hristiyanlıktaki dini bir töreni ifade eder?

 • A) Teslis
 • B) Vaftiz
 • C) Katedral
 • D) Kutsal Ruh
SORU 13

İslamiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) İslam dininde kişi yaptıklarından sorumludur.
 • B) Kitaplara iman Kur’an’a inanmaktan ibarettir.
 • C) Sadaka vermek sadece zenginlere yüklenen bir görevdir.
 • D) İbadetler Allah rızası dışında bir maksat içinde yapılabilir.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Kast sistemindeki “din adamları” sınıfını ifade etmektedir?

 • A) Brahmanlar
 • B) Kşatriyalar
 • C) Vaisyalar
 • D) Sudralar
SORU 15

Budizm’deki kavramlar ve anlamları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 • A) Tripitaka – Kutsal mekânlar
 • B) Nirvana – Manevi bir makam
 • C) Dhamma – Buda’nın lakabı
 • D) Buda – Rahipler teşkilatı
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliğidir?

 • A) Çok tanrı inancına sahiptirler.
 • B) Kutsal metinlere bağlılık önemlidir.
 • C) Belli bir inanç sistemine rastlanmaz.
 • D) Belirli bir kabile ve kültüre ait dinlerdir.
SORU 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • A) Ahiret gibi dünya hayatı da ebedidir.
 • B) Tenasüh inancının İslam’da yeri yoktur
 • C) Gözle görülmeyen varlıklar yok sayılamaz.
 • D) Peygamberler de insani özelliklere sahiptir.
SORU 18

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi dünya Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha çok sembolize eder?

 • A) Namaz
 • B) Zekât
 • C) Oruç
 • D) Hac
SORU 19

Kurban Bayramı hangi ayda yer almaktadır?

 • A) Rebiulevvel
 • B) Ramazan
 • C) Zilhicce
 • D) Şevval
SORU 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “dinler arası ilişkiler” ile ilgilidir?

 • A) “Sizin dininiz size benim dinimde banadır.”(Kâfirun suresi,6. ayet)
 • B) “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahman suresi,7-8.ayetler)
 • C) “Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın… ”(Münâfikûn suresi,9.ayet)
 • D) “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.”( Saf suresi,3.ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDCBADBCADCBAABBADCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?