GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Gelirin özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi gelir çeşitlerinden biridir?

 • A) Miras
 • B) Bağış
 • C) Ücret
 • D) Sadaka
SORU 2

Üretim faktörlerinden toprağın geliri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ücret
 • B) Faiz
 • C) Ücret
 • D) Rant
SORU 3

Et fiyatlarının aşırı ölçüde artmasıyla insanların tavuk ve balığa olan taleplerinin yükselmesi, hangi ekonomi yasasına örnek olur?

 • A) Enflasyon yasasına
 • B) İkame yasasına
 • C) Talep yasasına
 • D) Arz yasasına
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi reel ücretin tanımıdır?

 • A) Alınan ücretin satın alma gücü
 • B) Parça başına hesaplanan ücret
 • C) Zaman birimine göre hesaplanan ücret
 • D) İşçinin çalışmasına karşılık aldığı para miktarı
SORU 5

Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.
Bu durum, gelirin hangi özelliğine örnek olur?

 • A) Gelirin para ile ifade edilmesine
 • B) Gelirin sürekli ve düzenli olmasına
 • C) Gelirin kişilerin ekonomik güçlerini artırmasına
 • D) Gelirin üretime katılmanın karşılığı olmasına
SORU 6

Malların doğrudan doğruya bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmasına ne denir?

 • A) Genelleme
 • B) Dağıtım
 • C) Dolaylı tüketim
 • D) Dolaysız tüketim
SORU 7

Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir?

 • A) Doğa ve emeğin birleşmesiyle meydana gelmişlerdir.
 • B) Önceden üretilmiş olan maddi araçlardır.
 • C) Doğada sınırsız miktarda bulunurlar.
 • D) Yeni bir üretimde kullanılırlar.
SORU 8

Hazırlık evresi ya da eğitim gerektiren işlerde çalışanların emeğine ne denir?

 • A) Vasıflı emek
 • B) Objektif emek
 • C) Vasıfsız emek
 • D) Subjektif emek
SORU 9

Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar?

 • A) Yöntemsel olmasını
 • B) Genellemeler yapma
 • C) Makineler
 • D) Araziler
SORU 10

Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar?

 • A) Sermayenin
 • B) Üretimin
 • C) Gelirin
 • D) Giderin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?

 • A) Ulusal gelirin artması
 • B) Ulusal gelirin düşmesi
 • C) İhracat ve ithalatın düşmesi
 • D) Kamu harcamalarının artması
SORU 12

Malların insanlar arasında el değiştirmesine ne denir?

 • A) Üretim
 • B) Mübadele
 • C) Tüketim
 • D) İnkisam
SORU 13

Türkiye’de kâğıt para basma yetkisine sahip olan banka aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İş Bankası
 • B) Ziraat Bankası
 • C) Vakıflar Bankası
 • D) Merkez Bankası
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir?

 • A) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
 • B) Altyapı işlerinin yapılması
 • C) Yeşil alanların artması
 • D) Nüfusun aşırı artması
SORU 15

“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O hâlde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür…”
Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’yi açış konuşmasında söylediği yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki sektörlerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • A) Hizmet
 • B) Tarım
 • C) Sanayi
 • D) Ulaşım
SORU 16

• Ekonomik bir ünitedir.
• Karar alma merkezidir.
• Mal ve hizmet üreten ve satan bir ünitedir.
• Üretim faktörlerini sağlayan ve kullanan bir ünitedir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Üretime
 • B) Girişime
 • C) Kişilere
 • D) Sermayeye
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir?

 • A) Piyasada tekel oluşturması
 • B) İşletmeleri daha aktif hâle getirmesi
 • C) Yeni üretim yöntemlerini kullandırması
 • D) Genel olarak fiyatların düşmesini sağlaması
SORU 18

Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır?

 • A) Devletin bir yıl içinde topladığı vergiler
 • B) Bir yıl içinde mal ve hizmete yapılan harcamalar
 • C) Üretim faktörlerinin bir yıl içinde elde ettiği gelirler
 • D) Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmet miktarları
SORU 19

Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Maden üretiminde farklı teknolojiler kullanılması
 • B) Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • C) Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetlerde üretilmesi
 • D) Şehrin değişik yerlerindeki konut ve iş yeri kiralarının farklı olması
SORU 20

Millî gelirin üretim faktörlerinin üretimden aldıkları paylara göre dağılımına __________ dağılım denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) kişisel
 • B) mesleksel
 • C) sektörel
 • D) fonksiyonel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBACDCABAABDDBBADCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?