Felsefe 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir. Her cevap bir sonraki soruya zemin hazırlamaktadır. Felsefenin günümüze kadar gelmesinde soruların önemli olması felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Öznelliğinden
 • Akla dayalı olmasından
 • Arayış içinde olmasından
 • Birleştirici ve bütünleştirici olmasından
Soru 2

Felsefe disiplinlerine ait sorulardan hangisi yanlış verilmiştir?

 • Varlık felsefesi → Varlık var mıdır?
 • Bilgi felsefesi → Bilgi nedir?
 • Ahlak felsefesi → İyi nedir?
 • Siyaset felsefesi → Güzel nedir?
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak amaçlarındandır?

 • Evreni ve insanı anlama
 • İlahi bilgileri insanlara iletme
 • Kesin sonuçlara ulaşma
 • Doğa yasalarını açıklama
Soru 4

Bilgi felsefesi, bilgi üzerine sorular soran felsefe dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesine ait bir soru değildir?

 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Bilgimiz kesin midir?
 • Varlığın kökeni nedir?
 • Doğru bilginin ölçütü nedir?
Soru 5

Sofistlere göre, “İnsan her şeyin ölçüsüdür, doğrular kişiden kişiye değişir.’’
Bu görüşe uygun yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Genel geçer doğru bilgi yoktur.
 • Sezgi doğru bilgiye ulaşmada araçtır.
 • Bilginin kaynağı akıldır.
 • Kesin bilgiye ulaşılabilir.
REKLAM
Soru 6

Doğru bilginin kaynağının “akıl” olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Empirizm
 • Rasyonalizm
 • Pozitivizm
 • Analitik felsefe
Soru 7

Apaçık doğru bilgiye ulaşmada şüpheyi yöntem olarak kullanan ve bunu “Düşünüyorum öyleyse varım.’’ önermesiyle ifade eden rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • John Locke
 • Descartes
 • David Hume
 • Auguste Comte
Soru 8

“İnsan zihni dünyaya boş bir levha olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı deney ve alışkanlıklardır.’’
Locke, bu düşüncesiyle aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

 • Bilginin kaynağı akıldır.
 • Doğru bilgiye ulaşılamaz.
 • Doğuştan bilgiler yoktur.
 • Sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir.
Soru 9

“Fenomenoloji’’nin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akılcılık
 • Olguculuk
 • Eleştiricilik
 • Görüngübilim
Soru 10

Faydacılık felsefe akımının temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğru bilgiye akılla ulaşılır.
 • Her türlü bilgiden şüphe edilmelidir.
 • Yararlı olan doğrudur, doğru olan yararlıdır.
 • Deneye dayanmayan bilgiler doğru değildir.
Soru 11

İbni Sina “Kanun fi’t tıp’’ adlı eseriyle aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışmalar yapmıştır?

 • Coğrafya
 • Astronomi
 • Tarih
 • Tıp
Soru 12

• Bilim bir üründür.
• Bilim bir etkinliktir.
Verilenler bilim felsefesinin hangi sorusuna verilmiş yanıtlardır?

 • Bilim nedir?
 • Bilimsel yöntem nedir?
 • Bilimin değeri nedir?
 • Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir?
Soru 13

Herhangi bir bilim dalında yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hâle gelmesini sağlayan, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan kavramsal çerçeve aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Determinizm
 • Paradigma
 • Öndeyi
 • Deney
REKLAM
Soru 14

Bilim adamı kendi kişisel görüş, alışkanlık ve yargılarını araştırmalarına yansıtmamalıdır.
Bu durum bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

 • Olgusal olmasını
 • Evrenselliğini
 • Objektif olmasını
 • Yöntemsel olmasını
Soru 15

Olguların saptanması, gözlem, hipotez, deney, kuram
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin aşamalarıdır?

 • Bilimsel yöntemin
 • Bilgi türlerinin
 • Metafizik problemlerin
 • Sanat felsefesinin
Soru 16

“Bilim gerçek dünya hakkında araştırma yapma etkinliğidir. Dünyadaki gerçekliğin tek bir bilimi olabilir. Konu alanı dar olan bilimler, konu alanı geniş kapsamlı olan bilimlerle birleştirilebilir.” düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Pragmatizm görüşüne
 • Rasyonalizm görüşüne
 • Bilginin kaynağı problemine
 • Bilim felsefesinde klasik görüşe
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından değildir?

 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Varlığın ana maddesi nedir?
 • Varlık var mıdır?
 • Varlık bir midir?
Soru 18

Varlık felsefesinde “hiçbir şeyin olmadığını’’ savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • Nihilizm
 • İdealizm
 • Materyalizm
Soru 19

Varlıkları mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık Allah’tır, mümkün varlık ise varlığı Allah’a bağlı olan tüm varlıklardır.
Görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demokritos
 • La Mettrie
 • Hobbes
 • Farabî
Soru 20

Descartes’e göre, varlığı meydana getiren cevherlerden “ruh” un fonksiyonu nedir?

 • Somut olma
 • Düşünme
 • Yer kaplama
 • Görülebilir olma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDACABBCDCDABCADABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?