Felsefe 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi felsefesi
 • Ahlak felsefesi
 • Siyaset felsefesi
 • Varlık felsefesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularındandır?

 • Ahlaki eylemin bir amacı var mıdır?
 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Ruh ölümsüz müdür?
 • Ortak estetik yargılar var mıdır?
Soru 3

• İnsan ahlaki eylemde bulunurken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?
• İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır?
Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

 • İnsanın özgürlük sorununu
 • En yüksek iyinin ne olduğunu
 • Ahlaki eylemin amacını
 • Evrensel ahlak yasasının varlığını
Soru 4

Sokrates’e göre ahlaki eylemin kaynağı bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme götürür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in görüşüne uygundur?

 • İnsan bilgiyi çıkarına kullanmalıdır.
 • Doğru eylemin ölçütü bilgidir.
 • Bilgi insanı mutsuzlaştırır.
 • İnsanlar kuralsız yaşamalıdır.
Soru 5

“Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın” düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sezgiciliğin kurucusu olan filozof hangisidir?

 • J. Bentham
 • T. Hobbes
 • H. Bergson
 • J. Locke
REKLAM
Soru 6

I. Hazcılık
II. Anarşizm
III. Yararcılık
Verilenlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, ahlak yasasını tasavvuf düşüncesinde temellendiren düşünürlerden değildir?

 • Mevlana
 • Hobbes
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş Velî
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir?

 • İktidar kaynağını nereden alır?
 • Bireyin temel hakları nelerdir?
 • Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • İyi nedir?
Soru 9

Max Weber’e göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Geleneksel otorite
 • Karizmatik otorite
 • Demokratik otorite
 • Despotizm
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal haklarındandır?

 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Özel mülkiyet hakkı
 • Yaşama hakkı
 • Sağlık hakkı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerdendir?

 • Karmaşa
 • Korku
 • Adalet
 • Baskı
Soru 12

Platon “Yöneticiler filozof ya da filozoflar yönetici olmalı” sözüyle yöneticilerin öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür?

 • Cesaretli olma
 • Bilge olma
 • İtaatkâr olma
 • Çalışkan olma
Soru 13

Ütopyalar, toplumsal düzenin iyileştirilemeyeceğine inanılan düşünürler tarafından, gerçekleşmesi fazla mümkün olmayan düşsel bir toplum modeli olarak tasarlanarak var olan sisteme eleştiriden doğmuştur.
Buna göre, ütopyalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Zihinsel olduğu
 • Düşsel bir toplum düzeni olduğu
 • Mevcut sisteme eleştiri getirmesi
 • Hayata hemen geçirilebilecek şekilde düzenlendiği
REKLAM
Soru 14

Yusuf Has Hacib’e göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır.
Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır?

 • Birey – devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • Yönetim biçimleri nelerdir?
 • Sivil toplum nedir?
Soru 15

Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi
 • Güzellik
 • Bilim
 • İnanç
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?

 • Estetik yargılar bireyseldir.
 • Estetik yargılar subjektiftir.
 • Estetik yargılar görelidir.
 • Estetik yargılar “iyi-kötü’’ şeklinde değerlendirmelerdir.
Soru 17

Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanda estetik bir duygu oluşturması
 • Fayda amacı oluşturması
 • Mutlak doğrulara ulaştırması
 • Toplumsal kurallara uymayı sağlaması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 • İman
 • Kutsal
 • Devlet
 • Vahiy
Soru 19

Din felsefesi, genel olarak dini, dinle ilgili konuları eleştirel, akıl ilkelerine bağlı olarak ele alan felsefe dalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorduğu sorulardan değildir?

 • Tanrının varlığı kanıtlanabilir mi?
 • Vahiy mümkün müdür?
 • Ruh ölümsüz müdür?
 • En iyi yönetim şekli hangisidir?
Soru 20

I. Teizm
II. Panteizm
III. Ateizm
Yukarıda verilenlerden hangileri, Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşlerdendir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BAABCDBDCACBDABDACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?