Felsefe 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan incelediği konulardan değildir?

 • Varlık
 • Sanat
 • Bilgi
 • Tarihsel süreçte toplumların gelişimi
Soru 2

Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlak felsefesi
 • Bilgi felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Siyaset felsefesi
Soru 3

Her felsefe disiplininin ele aldığı konu insanın bir özelliğine tekabül eder. Felsefe disiplini ve karşılık geldiği insani özellik aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
Felsefe Disiplini <-----> İnsani Özellik

 • Din Felsefesi <-----> Konuşmak
 • Tarih Felsefesi <-----> Hatırlamak
 • Bilgi Felsefesi <-----> Bilmek
 • Sanat Felsefesi <-----> Duygulanmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ile bilimin ortak özelliklerinden değildir?

 • Doğruya ulaşma amacında olmak
 • Akıl ve mantık ilkelerine bağlı kalmak
 • Deney yaparak kesin sonuçlara ulaşmak
 • Hazır bilgilerle yetinmemek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır?

 • Temellendirme
 • Özgürlük
 • Erdem
 • Güzel
REKLAM
Soru 6

Şüpheyi amaç edinen Pyrrhon’a göre bilginin kaynağı duyumlardır. Duyumlar ise öznel olduğundan kişiden kişiye farklılık gösterir. Öznel duyumlardan hareketle, nesnel bir gerçekliğin bilgisine varılamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Pyrrhon’un düşüncesine uygundur?

 • Bilginin kaynağı sezgidir.
 • Akıl yoluyla doğru bilgiye ulaşılır.
 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.
 • Kişiden kişiye değişmeyen bilgiye ulaşmak mümkündür.
Soru 7

Doğru bilginin ölçütlerine “empirizm” felsefi yaklaşımının verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akla dayanan bilgi doğrudur.
 • Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.
 • Fayda sağlayan bilgi doğrudur.
 • Deneye dayanan bilgi doğrudur.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Rasyonalist bir filozoftur?

 • Farabi
 • John Locke
 • David Hume
 • Auguste Comte
Soru 9

Kant, doğru bilgiye ulaşmada akıl ve deneyin bir arada bulunması gerektiğini, tek başına aklın veya deneyin yetersiz olduğunu ifade etmiştir.
Buna göre Kant’ın savunduğu düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olguculuk
 • Eleştiricilik
 • Faydacılık
 • Deneycilik
Soru 10

Pozitivist düşünür Auguste Comte’a göre insanlar, pozitif evrede olayları aşağıdakilerden hangisine dayanarak açıklar?

 • Gizil güçlere
 • İlahi kaynaklara
 • Deney ve gözlemlere
 • Kutsal sayılan varlıklara
Soru 11

Bilim felsefesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Varlık
 • Bilim
 • Estetik
 • Bilgi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden değildir?

 • İnsan aklı ön plana çıkmıştır.
 • Bireycilik anlayışı gelişmiştir.
 • Bilim, din ve felsefenin etkisine girmiştir.
 • Hümanizm anlayışı hakim olmaya başlamıştır.
Soru 13

Bilimsel bilginin uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teknoloji
 • Din
 • Felsefe
 • Metafizik
REKLAM
Soru 14

Carnap’a göre doğrulu ve yanlışlığı sınanamayan önermeler anlamsız metafizik önermelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anlamsız önermedir?

 • Tüm metaller ısınınca genleşir.
 • Bugün hava yağışlıdır.
 • Ruh ölümsüzdür.
 • Kar beyazdır.
Soru 15

Bilimsel bir çalışmanın gelişi güzel değil, bir yol izlenerek yapılması bilimsel bilginin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Olgusallığı
 • Tutarlılığı
 • Eleştiriciliği
 • Geçerli yöntemle elde edilmesi
Soru 16

Bilim, döneminin değerlerinden, inançlarından bağımsız değildir. Bilim adamlarını yaşadığı toplumun inançları, değerleri ve kültürel değişimleri etkilemektedir.
Görüşleri verilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Mantıkçı pozitivizm
 • Etkinlik olarak bilim
 • Ürün olarak bilim
 • Klasik görüş
Soru 17

Olgulararası ilişkilerden, bilimsel açıklamalardan yararlanarak olmamış bir olayı önceden kestirme bilimlerin aşağıda verilen hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 • Nesnel olma
 • Objektif olma
 • Olgusal olma
 • Öndeyide bulunma
Soru 18

Evrende değişmeyen hiçbir şey olmadığını savunan Herakletios bu değişimi ‘’Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız’’ sözüyle dile getirir.
Herakletios’un bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisine uygunluk gösterir?

 • Varlık düşüncedir.
 • Varlık oluştur.
 • Varlık maddedir.
 • Varlık ideadır.
Soru 19

Evreni nesneler ve idealar dünyası olarak ayıran, idealar dünyasını ise öncesiz, sonrasız kalıcı varlıklar olarak gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demokritos
 • Hobbes
 • Descartes
 • Platon
Soru 20

I. Ruh
II. Madde
III. Hava
IV. Ateş
Descartes’in öne sürdüğü birbirinden farklı iki töz verilenlerden hangisidir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACACDABCBCACDBDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?