Felsefe 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 • Erdem
 • Sorumluluk
 • İktidar
 • Özgürlük
Soru 2

• İyi, insanın seçimiyle değer verilendir.
• Özgürlük, bireyin bir baskı ve zorlama olmadan kendi seçimlerine göre isteklerini gerçekleştirmesidir.
Bunlara göre özgürlük ve iyinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • İnsan iradesine dayanması
 • İnsanın sadece iyiye yönelmesi
 • İnsana fayda sağlaması
 • İnsanın ölçülü hareket etmesi
Soru 3

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eder?

 • Haz Ahlakı
 • Sezgicilik
 • Fayda ahlakı
 • Anarşizm
Soru 4

Aristoteles’e göre cesaret denilen erdem, bilgiye dayanmayan gözünü budaktan sakınmama ile korkaklık arasında bir özelliktir.
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi erdemdir?

 • Davranışlardan haz almak
 • Kendi çıkarını düşünmek
 • Kural tanımamak
 • İki aşırı uç arasında orta yolu bulmak
Soru 5

Sartre’a göre insan, kendinden önce gelen ve onu belirleyen bir öze sahip değildir. İnsan önce var olmuş sonra kendi özünü oluşturmuştur.
Buna göre Sartre’ın düşüncesi aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez?

 • İnsanın kendi tercihleri vardır.
 • İnsan, yaşamını kendi belirler.
 • İnsan özgür bir varlıktır.
 • İnsanın özü önceden belirlenmiştir.
REKLAM
Soru 6

Ahlak anlayışını varlık felsefesine dayandırarak, evren ve tanrıyı bir gören, insanın bilgi sayesinde olumsuz duygulardan kurtulacağını söyleyen panteist filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Spinoza
 • Kant
 • Platon
 • Sokrates
Soru 7

Tasavvuf düşüncesinde Tanrıya ulaşabilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deney
 • Akıl
 • Sezgi ve aşk
 • Çıkar duygusu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • Doğruluk
 • Yönetim
 • Erdem
 • Bilgi
Soru 9

İnsanı her şeyin ölçüsü olarak kabul eden sofistlerin ideal düzenle ilgili temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdeal düzen yoktur.
 • İdeal düzen eşitliğe dayanmalıdır.
 • İdeal düzen adalete dayanmalıdır.
 • İdeal düzen özgürlüğe dayanmalıdır.
Soru 10

İnsanda duygu, cesaret ve akıl olmak üzere üç yeti vardır. Bu üç yeti devlette üretici sınıf, asker sınıfı ve yönetici sınıfa karşılık gelir. İdeal devlet filozofların krallığında gerçekleşecektir.
Verilen düşünce aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

 • Sokrates
 • Platon
 • Aristoteles
 • Protagoras
Soru 11

İdeal düzenin, insanlar arasında tam eşitliğin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını, bunun için de üretim araçlarının herkese ait olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Liberalizm
 • Sosyalizm
 • Nihilizm
 • Septisizm
Soru 12

Nihilistlere göre ideal bir düzen yoktur olmamalı da. Çünkü, ideal sistemler bireyselliği, yaratıcılığı, dolayısıyla özgürlüğü yok ederler.
Bu düşünce aşağıdaki felsefe alanlarından hangisinin konusunu oluşturur?

 • Bilim felsefesi
 • Sanat felsefesi
 • Siyaset felsefesi
 • Din felsefesi
Soru 13

Zihinde tasarlanmış bir takım ilkelere göre oluşturulmuş hayali toplumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ütopya
 • Karmaşa
 • Düzen
 • Devlet
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “1984” isimli ütopya eserinin yazarıdır?

 • Farabi
 • Platon
 • George Orwel
 • Yusuf Has Hacip
Soru 15

“Güzel”in ne olduğunu sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etik
 • Estetik
 • Ontoloji
 • Epistemoloji
Soru 16

Schiller’e göre sanat ile oyun arasında benzerlikler vardır. Her ikisi de insanı gündelik yaşamın kaygı, sıkıntı ve korkularının dışına çıkarır, her ikisi de yarar amacı gütmeden zevk verir.
Buna göre sanatla oyun arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Fayda amacı gütmeme
 • Doğayı taklit etme
 • Korkularımızla yüzleşme
 • Gereksiz faaliyette bulunma
Soru 17

Aşağıda estetik yargılarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Estetik yargılar bireyseldir.
 • Estetik yargılar kültürel özelliklerden etkilenir.
 • Estetik yargılar ‘’güzel-çirkin’’ şeklinde değerlendirmelerdir.
 • Estetik yargılar, bireylerin nasıl davranması gerektiğini açıklayan yargılardır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • Bilgi
 • Erdem
 • Güzellik
 • Vahiy
Soru 19

Din felsefesi genel olarak dini, insanlardaki din duygusunun ne olduğunu, inancın yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışan felsefe dalıdır. Bunu yaparken herhangi bir dinin yanında veya karşısında yer almaz.
Açıklamada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

 • Tanrının varlığı
 • Evrenin yaratılışı
 • Felsefenin dine yaklaşımı
 • Dinin toplum yaşamındaki yeri
Soru 20

Tanrı, mutlak varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisinin elde edilemeyeceğini savunan Thomas Huxley, Tanrının varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?

 • Deizm
 • Ateizm
 • Panteizm
 • Agnostisizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDDACBABBCACBADDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?