Fıkıh 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin tanımıdır?

 • Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir.
 • Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
 • İslam inanç esaslarını savunmayı hedef alan bir ilimdir
 • Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin ne anlama geldiğinin yorumlanmasıdır.
Soru 2

İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.
Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir?

 • Amaç
 • Yöntem
 • Tanım
 • Kapsam
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Muamelât” konuları içerisinde yer almaz?

 • Borçlar
 • Evlenme
 • Alım-Satım işleri
 • Kira ve sözleşme
Soru 4

Fıkhın varlığı, belli kuralların, bazı genel ilkelerin ve de bu ilkelerin çıkarıldığı ve dayandırıldığı kaynakların varlığını da gerekli kılar. Çünkü her şeyden önce dinî bir meselede hüküm vermenin rastgele olması düşünülemez.
Bu parçada aşağıdaki ilişkilerden hangisi anlatılmıştır?

 • İnsan – Evren
 • İnsan – Toplum
 • Fıkıh – Tefsir
 • Fıkıh – Fıkıh usulü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

 • Haramlarda genişlik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Hükümlerde tedricilik
 • Kamu yararının gözetilmesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

 • Müellefe-i kuluba zekâttan pay verilmemesi
 • Fethedilen topraklardan vergi alınması
 • Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
 • İçki ve kumarın yasaklanması
Soru 7

• Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlanmaya imkân verecek tarzda olması
• Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve ilmi nitelikli görüş ayrılıkları
• İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve İslam ile tanışan yeni milletlerin yeni sorunlarla gelmiş olması
Bu sebepler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

 • Mezheplerin ortaya çıkmasına
 • Dini ilimlere yönelişin azalmasına
 • Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
 • Müslümanlar arası birliğin artmasına
Soru 8

Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilal-i Habeşi
 • Halit b.Velit
 • İbni Mesud
 • Selman-ı Farisi
Soru 9

• Akla ve rey’e büyük önem vermişlerdir.
• İstihsan yöntemi bu mezheple özdeşleşmiştir.
• Sahih olmayan hadisler yerine içtihada başvurmuşlardır.
Bu usuller aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Şafiilik
 • Hanbelilik
Soru 10

Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcma’ı delil olarak kabul etmez?

 • Malikilik
 • Hanefilik
 • Caferilik
 • Hanbelilik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyetin şartlarından biri değildir?

 • Akıllı olmak
 • Erkek olmak
 • Müslüman olmak
 • Ergenlik çağına girmiş olmak
Soru 12

Kişi tam vücup ehliyetine ne zaman sahip olur?

 • Doğumu ile
 • Cenin haline gelmesi ile
 • Ergenliğe ulaşması ile
 • Müslüman olması ile
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi semavi arızalardandır?

 • Savurganlık
 • Sarhoşluk
 • Unutkanlık
 • Cehalet
REKLAM
Soru 14

ablodaki namazlar ile hükümler eşleştirildiğinde hangi hüküm dışarıda kalır?

 • Vacip
 • Sünnet
 • Farz-ı Ayn
 • Farz-ı Kifaye
Soru 15

Şari’in, mükellefi yapıp yapmamakta özgür bıraktığı ve günah ya da sevap olarak değerlendirilmeyen fillere ne denir?

 • Farz
 • Mübah
 • Mekruh
 • Müstehap
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biridir?

 • Seddi Zeraî
 • İstihsan
 • İstihsab
 • İcma
Soru 17

Dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için Kitap ve sünnetten Allah’ın rızasına uygun olarak hükümler çıkartmaya ne denir?

 • Sedd-i zeraî
 • Ehliyet
 • İstişare
 • İçtihat
Soru 18

“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”
Bu hadis fıkhın temel ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

 • Adaletin gözetilmesi
 • Hükümlerde tedricilik
 • Mükellefiyette kolaylık
 • Kamu yararının gözetilmesi
Soru 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

 • El-Muvatta
 • El-Müsned
 • El-Mu’cem
 • El-Umm
Soru 20

“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde verdiği hüküm doğru ise iki sevap alır, hatalı ise bir sevap alır.”
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?

 • Araştırma
 • İnceleme
 • Taassup
 • İstişare
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDADACACBACABDDCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?