GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılabilen ve tüm değerleri kapsayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sermaye
 • B) Emek
 • C) Tabiat
 • D) Müteşebbis
SORU 2

Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

 • A) Üretim
 • B) Personel
 • C) İş gücü
 • D) Finans
SORU 3

Bir tekstil fabrikasının pamuğun çok yetiştiği yerlerde kurulması, müteşebbisliğin bir ekonomik kaynak olduğunu gösteren aşağıdaki işlevlerden hangisine örnektir?

 • A) İstihdam yaratır.
 • B) Yer ve zaman faydası sağlar.
 • C) Ürün kalitesini artırmaya çalışır.
 • D) Üretimi organize eder ve yürütür.
SORU 4

Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir?

 • A) Fizibilite
 • B) Ön proje
 • C) Deneme üretimi
 • D) Yatırım kararı verme
SORU 5

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik araştırma
 • B) Teknik araştırma
 • C) Mali araştırma
 • D) Yasal araştırma
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

 • A) Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
 • B) Kesin uygulanabilir olmalıdır.
 • C) Basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • D) Dengeli olmalıdır.
SORU 7

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın “sevgi ve ait olma” ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Saygı
 • B) Güvenlik
 • C) Başarma
 • D) Fizyolojik
SORU 8

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde, aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

 • A) Emek
 • B) Sermaye
 • C) Hizmetler
 • D) Girişimci
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

 • A) Gerileme
 • B) Tanıma süreci
 • C) Üretilme süreci
 • D) Doygunluk dönemi
SORU 10

“Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yardımcı araçlar
 • B) İşletme gereçleri
 • C) Yatırım donatım malları
 • D) Üretim gereçleri ve parçaları
SORU 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • A) Planlama akılcı bir yöntemdir.
 • B) Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
 • C) Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
 • D) Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.
SORU 12

Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Planlama
 • B) Organizasyon
 • C) Koordinasyon
 • D) Sevk ve idare
SORU 13

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ISO 8000
 • B) ISO 9000
 • C) ISO 14000
 • D) ISO 22000
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

 • A) Mali nedenler
 • B) Sosyal nedenler
 • C) Ekonomik nedenler
 • D) Yasal nedenler
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

 • A) Ortak bir amaç olmalıdır.
 • B) Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
 • C) Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalı.
 • D) Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.
SORU 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

 • A) Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
 • B) Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
 • C) Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
 • D) KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.
SORU 17

Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tröstler
 • B) Holdingler
 • C) Karteller
 • D) Konsorsiyumlar
SORU 18

İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir?

 • A) Merger
 • B) Füzyon
 • C) Kornerler
 • D) Konsernler
SORU 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

 • A) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • B) Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
 • C) Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
 • D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
SORU 20

“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Coğrafi açıdan
 • B) Yapanlar açısından
 • C) Reklam içeriği açısından
 • D) Kullanılan araç açısından
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBABBACCBBCADBABCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?