GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

“İslam tarihi __________ bir bilimdir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) edebî
 • B) Sosyal
 • C) sayısal
 • D) Estetik
SORU 2

İslam tarihinin ilk ve en önemli kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hadisler
 • B) Tefsirler
 • C) Kur’an-ı Kerim
 • D) Terecim kitapları
SORU 3

Verilen şemada boş bırakılan 4. ve 5. maddelere gelmesi gerekenler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

4 -- > 5

 • A) Kitabeler -- > Ahitnameler
 • B) Mimari Eserler -- > Örf – Adetler
 • C) Müzelik -- > Rivayetler
 • D) Müzelik -- > Açık Hava
SORU 4

Tarihte “Fil Yılı” olarak bilinen olay, miladi kaç yılında gerçekleşmiştir?

 • A) 571
 • B) 610
 • C) 622
 • D) 630
SORU 5

Arap Yarımadası’nın Bahreyn Bölgesi’ni içine alan bölgesine ne ad verilir?

 • A) Tihame
 • B) Hicaz
 • C) Necid
 • D) Arud
SORU 6

“_________ yapılan savaşlara Ficâr Savaşları denir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Üç aylarda
 • B) Haram aylarda
 • C) Ramazan ayında
 • D) Kurban bayramında
SORU 7

• Ukâz
• Mina
• Suhâr
• Debâ
Verilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Ünlü Arap kabileleri
 • B) Kâbe’deki dört büyük put
 • C) Meşhur panayır merkezleri
 • D) Arap Yarımadası’nda kurulan devletler
SORU 8

Hanifler, aşağıdaki hangi peygamberin dinini yaşatmaya çalışırlardı?

 • A) Hz. İdris
 • B) Hz. Musa
 • C) Hz. Âdem
 • D) Hz. İbrahim
SORU 9

Allah, Hz. Muhammed’e peygamberliğinin kaçıncı yılında İsra ve Miraç mucizeleri ile ilahî lütuf ve ihsanlarda bulunmuştur?

 • A) 21.
 • B) 15.
 • C) 11.
 • D) 8.
SORU 10

Mekkelilerin, Bedir Savaşı’nın intikamını almak ve Müslümanları ortadan kaldırmak istemeleri, aşağıdaki hangi savaşın nedenlerinden birini oluşturur?

 • A) Mute
 • B) Uhut
 • C) Hendek
 • D) Huneyn
SORU 11

Hz. Muhammed’in son seferi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tebük
 • B) Taif
 • C) Mekke
 • D) Hayber
SORU 12

Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim’in özgün hâlinin korunması amacıyla, aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

 • A) Kur’an-ı Kerim cem edilmiştir.
 • B) Kur’an ayetleri deri parçaları üzerine yazılmıştır.
 • C) Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak valiliklere gönderilmiştir.
 • D) Kur’an-ı Kerim ayetlerinin tüm Müslümanlardan ezberlenmesi istenmiştir.
SORU 13

Kıbrıs Adası, hangi halife döneminde İslam egemenliğine girmiştir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ebu Bekir
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Osman
SORU 14

Cemel Olayı’nda Hz. Ali, aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır?

 • A) Abdullah bin Zübeyr
 • B) Hz. Muaviye
 • C) Hz. Aişe
 • D) Hz. Osman
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi “Birlik Yılı” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) Birlik Yılı’na Âmü’l – Cemaa’da denir.
 • B) İslam Devleti’nin kuruluşundan yaklaşık 40 yıl sonra yaşanmıştır.
 • C) Hz. Muaviye ile Hz. Ali arasında yaşanan Sıffîn Olayı ile ilişkilidir.
 • D) Hz. Hasan’ın, Muaviye’nin halifeliğini tanımasıyla oluşan dostluk ortamına verilen isimdir.
SORU 16

• Tövbe edenler anlamına gelir.
• Hz. Hüseyin’i ısrarla Kûfe’ye davet etmişler, daha sonra da onu yalnız bırakarak yakınları ile Kerbela’da şehit edilmelerine sebep olmuşlardır.
• Hz. Ali evladının intikamını almak üzere oluşturulan siyasi bir hareket olarak kabul edilirler.
Hakkında kısa bilgi verilen grup, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevvabûn
 • B) Zeydiyye
 • C) Hariciler
 • D) Muvahhitler
SORU 17

Halife Yezid, Kerbela Olayı’ndan sonra ayaklanan Medinelileri cezalandırmak için ordusunun başına, aşağıdakilerden hangisini getirmiştir?

 • A) Yusuf bin Haccac
 • B) Müslim bin Ukbe
 • C) Müslim bin Âkil
 • D) Zeyd bin Ali
SORU 18

Halife Muaviye, iç istikrarı sağladıktan sonra yeniden fetihlere başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Muaviye’nin fetihlerini yoğunlaştırdığı bölgelerden biri değildir?

 • A) Irak
 • B) Mısır
 • C) Suriye
 • D) İspanya
SORU 19

Hariciler sorunu, aşağıdaki hangi Emevi halifesi döneminde barışçıl bir yolla çözülmüştür?

 • A) I. Velit Abdülmelik
 • B) Ömer bin Abdülaziz
 • C) Hişam bin Abdülmelik
 • D) Abdülmelik bin Mervan
SORU 20

Endülüs Emevi Devleti’nin 976 – 1008 yılları arasındaki dönemine ne ad verilir?

 • A) Âmirîler Dönemi
 • B) Emirlik Dönemi
 • C) Valiler Dönemi
 • D) Fetret Dönemi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDADBCDCBAADCCABDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?