GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

İlk Abbasi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Harun Reşit
 • B) Ebu Cafer Mansur
 • C) Muhammed Mehdi
 • D) Ebu’l Abbas Abdullah
SORU 2

Halife Mansur’un Dicle Nehri kıyısında kurduğu “Medinetü’s – Selam” şehri, bugünkü aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • A) Kûfe
 • B) Basra
 • C) Bağdat
 • D) İsfahan
SORU 3

Arap olmayan Müslümanların savaşlarda elde edilen ganimetlerden Araplara göre daha az pay almasına son veren Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İbrahim bin Velid
 • B) Ömer bin Abdülaziz
 • C) Hişam bin Abdülmelik
 • D) Süleyman bin Abdülmelik
SORU 4

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Halit Bermeki ile ilgili değildir?

 • A) Memluk sultanı Baybars ile çağdaştır.
 • B) Aslen İran kökenli Bermeki ailesindendir.
 • C) Bermeki ailesinden ilk Müslüman olan kişidir.
 • D) Halife Ebu Abbas Dönemi’nin Divanü’l-Haraç ve Divanü’lCünd’ün başkanıdır.
SORU 5

Şiilere göre Hz. Peygamber’in vasisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ömer bin Abdülaziz
 • B) İmam Ebu Hanife
 • C) Ebu Abbas
 • D) Hz. Ali
SORU 6

Abbasi Devleti’nin toprakları üzerinde ortaya çıkan bölgesel yönetimlerle, bu yönetimlerin kurulduğu coğrafi bölgeler, aşağıda eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Suriye ve El-Cezire = Hamdaniler
 • B) Kuzey Afrika = Ağlebiler
 • C) Mısır = Tahiriler
 • D) Sistan = Saffariler
SORU 7

Tarihçiler, “Kerbela’dan sonra _________ daha şiddetli ve daha acı bir facia yoktur.” demişlerdir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Şam’dan
 • B) Fah’dan
 • C) Basra’dan
 • D) Bağdat’tan
SORU 8

Araplar tarafından aşağıdakilerden hangisi “el Kubbetü’t – Türkiyye” diye adlandırılmıştır?

 • A) Türk çadırı
 • B) Samarra kenti
 • C) Topkapı Sarayı
 • D) İstanbul’daki Ayasofya
SORU 9

Talas Savaşı sonrasında Arapların aşağıdaki hangi Türk boyuyla ilişkileri dostça gelişmemiştir?

 • A) Karluklarla
 • B) Kıpçaklarla
 • C) Akhunlarla
 • D) Hazarlarla
SORU 10

Oğuzlar arasında İslamiyet, kaçıncı yüzyılda hâkim bir din hâline gelmiştir?

 • A) 8. yy
 • B) 9. yy
 • C) 10. yy
 • D) 11.yy
SORU 11

Aşağıdaki devletlerden hangisi ismini “kurulduğu şehirden” almıştır?

 • A) Karahanlı Devleti
 • B) Osmanlı Devleti
 • C) Gazne Devleti
 • D) Babür Devleti
SORU 12

Aşağıdaki Anadolu Selçuklu sultanlarından hangisi Gürcü asıllı Hristiyan eşi için saraya kilise yaptırmıştır?

 • A) I. Mesut
 • B) I. Kılıçaslan
 • C) I. Alaeddin Keykubat
 • D) II. Gıyasettin Keyhüsrev
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenlerinden biridir?

 • A) Avrupa’da toprak sahibi olmayan kimselerin toprak sahibi olmak istemeleri
 • B) Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri
 • C) Avrupalıların Türkleri Anadolu’dan çıkarma arzuları
 • D) Şövalyelerin macera aramaları
SORU 14

Osmanlı Devleti, Hindistan’da Gucerat ve Kaliküt’teki Müslümanların yardım isteği üzerine donanmasını, aşağıdaki hangi sadrazamının komutasında onlara göndermiştir?

 • A) Çandarlı Ali Paşa
 • B) Hadım Süleyman Paşa
 • C) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 • D) Merzifonlu Kara Mehmet Paşa
SORU 15

Ecyat Kalesi’ni Osmanlılar, aşağıdaki yerlerden hangisini korumak amacıyla inşa etmişlerdir?

 • A) İstanbul
 • B) Kudüs
 • C) Kâbe
 • D) Şam
SORU 16

Aşağıdaki devletlerden hangisinin resmî dili Farsçadır?

 • A) Lübnan
 • B) Yemen
 • C) Irak
 • D) İran
SORU 17

• Britanya egemenliği altındaki Hindistan’da yaşayan Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan siyasal bir topluluktur.
• Bu parti Pakistan’ın bağımsızlığına giden yolda büyük rol oynamıştır.

Hakkında kısa bilgi verilen siyasal parti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmamlar Kurulu
 • B) Filistin Kurtuluş Örgütü
 • C) Müslümanlar Birliği Partisi
 • D) Avustralya Müslüman Öğrenciler Federasyonu
SORU 18

Bangladeş Devleti’nin kurulmasında rol oynayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Doğu Pakistan
 • B) Afganistan
 • C) Endonezya
 • D) Malezya
SORU 19

Masallardaki “Kaf Dağı”, aşağıdaki dağlardan hangisidir?

 • A) Türkiye’deki Ağrı Dağı
 • B) Türkmenistan’daki Kopet Dağı
 • C) İtalya’daki Monte Bianco Dağı
 • D) Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı
SORU 20

Dünya petrol üretiminin kaçta kaçını İslam dünyası karşılar?

 • A) %93’ünü
 • B) %70’ini
 • C) %65’ini
 • D) %61’ini
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBADCBADDCDABCDCABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?