GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 2 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerine uygun bir açıklamadır?

 • A) Yönetim tek kişi faaliyetidir.
 • B) Yönetim bir yetki faaliyetidir
 • C) Yönetim tek yönlü bir faaliyettir.
 • D) Yönetilenlerin karar verdiği bir süreçtir.
SORU 2

Neo-Klasik Yönetim Teorisi, aşağıda verilen kavramlardan hangisi üzerinde durmaz?

 • A) Tatmin
 • B) Motivasyon
 • C) Kararlara katılma
 • D) Hiyerarşik yapı
SORU 3

İşletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, işletmenin tüm birimlerinin ve çalışanların uyum içinde hareket etmesinin sağlanması, yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?

 • A) Denetim
 • B) Yürütme
 • C) Koordinasyon
 • D) Organizasyon
SORU 4

Planlamanın işletmeye sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi uygun bir açıklama değildir?

 • A) İşletmenin etkin bir denetimden korunmasını sağlar.
 • B) İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
 • C) Yöneticilere geleceği tahmin etme yeteneği kazandırır.
 • D) İşletmenin bölümleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
SORU 5

Para, fon yada sermaye, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • A) Finans
 • B) finansman
 • C) Finansal yönetim
 • D) Finansman fonksiyonu
SORU 6

Bir işletmenin öz kaynaklarına yönelik yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • A) Devamlı bir kaynak niteliği taşır.
 • B) Ortaklarca konan fonlar öz kaynaklardır.
 • C) Bu kaynaklar, vadeli kaynaklardır.
 • D) Maddi olmayan kaynaklar şeklinde de olabilir.
SORU 7

Bir tüketicinin çay demlemek üzere çayı marketten satın alması, pazarlamanın faydalarından hangisi ile açıklanabilir?

 • A) Yer faydası
 • B) Şekil faydası
 • C) Zaman faydası
 • D) Mülkiyet faydası
SORU 8

Reklamın özelliklerine yönelik yapılan açılamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Reklam yapan kişi bellidir.
 • B) Reklam kişisel bir sunuştur.
 • C) Reklam için bir bedel ödenir.
 • D) Reklam bir kitle iletişimidir.
SORU 9

Bazı işletmelerin, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih etmeleri, hangi dağıtım kanalını kullanacaklarını göstermektedir?

 • A) Üretici – Acente – Perakendeci – Tüketici
 • B) Üretici – Toptancı – Perakendeci – Tüketici
 • C) Üretici – Acente – Toptancı – Tüketici
 • D) Üretici – Toptancı – Acente – Tüketici
SORU 10

Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir?

 • A) Üretim hızının tüketim hızından fazla olması
 • B) Tüketici ya da müşteri sayısının fazla olması
 • C) Üretim – tüketim noktaları arası mesafenin uzak olması
 • D) Birim fiyatının yüksek olması
SORU 11

Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?

 • A) Girdi
 • B) İşlem
 • C) Çıktı
 • D) Geri Bildirim
SORU 12

Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir?

 • A) Gözle kontrol yöntemi
 • B) Sabit sipariş miktarı yöntemi
 • C) Sabit sipariş süresi yöntemi
 • D) Stoksuz malzeme yönetim sistemi
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir?

 • A) Girdileri uygun fiyattan almak
 • B) Üretimde kaliteyi artırmak
 • C) Üretim süresini artırmak
 • D) Seri üretim yapmak
SORU 14

Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir?

 • A) Yöneltir.
 • B) Yarıştırır.
 • C) Motive eder.
 • D) İşletmeye olan güveni artırır.
SORU 15

Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez?

 • A) İşletmenin tanıtımı
 • B) İşle ilgili bilgilerin aktarımı
 • C) Personel haklarının açıklanması
 • D) Amirlerin siyasi görüşleri
SORU 16

I- Aylık Ödeme
II- İhbar Tazminatı
III- Mağduriyet Aylığı
IV- Kıdem Tazminatı
İşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 17

İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

 • A) Kentleşme yavaşlar.
 • B) Tarım arazileri azalır.
 • C) Doğal kaynaklar kirletilir.
 • D) Sanayi belli bölgelerde toplanır.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?

 • A) Mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklar kullanılmalı
 • B) İşletme kurulduktan sonra çevre sorunları ile ilgilenmeli
 • C) Zehirli ve kimyasal gazlar için fabrika bacalarına filtre takılmalı
 • D) Eğitimler yoluyla çalışanlarında çevre sorumluluk bilinci geliştirmeli
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • A) Ekonomik sorumluluğu
 • B) Hukuksal sorumluluğu
 • C) Gönüllü sorumluluğu
 • D) Rekabet etme sorumluluğu
SORU 20

Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üreticiler
 • B) Tüketiciler
 • C) Satıcılar
 • D) Komisyoncular
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCAACDBADCBCBDCABDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?